Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Ieva Kalve
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Radīt maģistrantūras studentu izpratni par aktuālajiem stratēģiskās vadības teorētiskajiem aspektiem, iepazīt un analizēt Eiropā un Latvijā uzkrāto pieredzi, radīt izpratni par biznesa procesiem un to vadību stratēģiskā skatījumā, mācīties ieraudzīt, analizēt un izmantot Eiropas Savienības un citu alianšu piedāvātās iespējas.

Priekšzināšanas

Vadībzinātne/ menedžments (obligāts), stratēģiskais menedžments (ieteicams), izpratne par vadības procesiem un pieredze vadīšanā (ieteicams).

Rezultāti

Zināšanas

Kursa sekmīgas apguves rezultātā studenti: atpazīs vadības zinātnes un ekonomisko sistēmu teorētiskās pamatnostādnes; identificēs to attīstības tendences mūsdienu starptautiskajā vidē; zinās stratēģiskās vadības aktuālo terminoloģiju; izpratīs globalizācijas un internacionalizācijas procesus, kā arī starptautiskā biznesa stratēģiskās vadības būtību un aktualitātes; varēs iegūtās zināšanas izmantot radoši un atbilstīgi situācijai.

Prasmes

Studenti izpratīs aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības, finanšu rādītājus, ražošanas un pakalpojumu organizēšanas principus un paņēmienus, uzņēmuma īpašnieku un citu ieinteresēto pušu intereses un integrēs tās stratēģijā; atlasīs un veiks stratēģijas izstrādei nepieciešamās analīzes; pratīs vadīt pārmaiņas; sekmīgi komunicēs sadarbojoties ar personālu, partneriem, īpašniekiem un citām ieinteresētajām personām; argumentēti diskutēs par jaunākajām darba organizācijas formām un vadības informācijas sistēmām, piedāvās progresīvus risinājumus vadīšanas procesa nodrošināšanā, skaidri formulēs organizācijas attīstības mērķus un sastādīs attīstības stratēģiju organizācijas sekmīgai darbībai mūsdienu globalizācijas apstākļos, novērtējot uzņēmuma finanses; sekmīgi komunicēs un sadarbosies ar personālu, partneriem, īpašniekiem un citām ieinteresētajām personām.

Kompetences

Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, veiks augsti kvalificētas profesionālas funkcijas organizācijas un/ vai tās struktūrvienību efektīvā vadīšanā, analizēs zinātnisko literatūru stratēģiskās un pārmaiņu vadības jomā, kā arī formulēs problēmas un piedāvās argumentētus un zinātniski pamatotus problēmas risinājuma variantus; izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes plānos un prognozēs organizācijas efektīvu darbību atbilstoši ārējās vides prasībām, izstrādājot stratēģiju, misiju un mērķus ieinteresēto pušu interesēs un nodrošinās organizācijas efektīvu darbību, veicot sadarbību ar citiem uzņēmumiem un ieinteresētajām pusēm. Patstāvīgi iegūs, atlasīs, analizēs un izmantos informāciju par konkrētu vadības zinātnes problēmjautājumu starptautiskajā ekonomiskajā un tiesiskajā telpā; patstāvīgi formulēs un kritiski analizēs profesionālas problēmas, integrējot dažādu ekonomikas un biznesa jomu zināšanas, lai rastu pamatotus risinājumus sarežģītās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM1MaģistrsObligātsIeva Kalve
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe1MaģistrsObligātsIeva Kalve
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM1MaģistrsObligātsIeva Kalve
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe1MaģistrsObligātsIeva Kalve