Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Elīna Vrobļevska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_060LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)Mērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Elīna Vrobļevska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Study course description
Zināšanas:
Pamatzināšanas par politikas un starptautisko attiecību procesiem 1. studiju gada programmas apjomā.
Mērķis:
Palīdzēt studentiem apgūt starptautiskās politikas teorētiskos pamatus, sniegt pamatzināšanas par galvenajiem teorētiskajiem virzieniem un tiem raksturīgajiem konceptiem, kas studentiem ļautu orientēties starptautisko attiecību teorētiskajā kontekstā un pielietot teorijas konkrētu starptautiskās politikas jautājumu risināšanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa uzstādījumi un prasības. Starptautiskās politikas teoriju nozīme un nepieciešamība starptautisko attiecību izpētei. Nozīmīgākās teorētiskās tradīcijas.Lekcijas1.00auditorija
2Mūsdienu starptautisko attiecību teoriju attīstība. Starptautiskās politikas aktori un struktūras. Lielās debates (Great Debates).Lekcijas1.00auditorija
3Reālisma tradīcija: klasiskais reālisms, neoreālisms un neoklasiskais reālisms.Lekcijas1.00auditorija
4Liberālā starptautisko attiecību tradīcija. Starptautiskās sabiedrības tradīcija.Lekcijas1.00auditorija
5Konstruktīvisms.Lekcijas1.00auditorija
6Starptautiskās politiskās ekonomikas tradīcija (IPE).Lekcijas1.00auditorija
7Feminisms un zaļā teorija (green theory). Postkoloniālisms.Lekcijas1.00auditorija
8Institucionālisms.Nodarbības1.00auditorija
9Drošībiskošana un drošības kopienas.Nodarbības1.00auditorija
10Reālisms vs. liberālisms.Nodarbības1.00auditorija
11Reālisms vs. konstruktīvisms.Nodarbības1.00auditorija
12Starptautiskās politikas notikumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
13Morāle, ētika un taisnīgums starptautiskajā politikā.Nodarbības1.00auditorija
14Kursa darbu tēžu aizstāvēšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentiem ir patstāvīgi jāapgūst katrai nodarbībai norādītā literatūra, kā arī jāgatavojas uz katru semināra nodarbību. Studiju kursa gaitā studentiem jāuzraksta un jāiesniedz 6 esejas, kā arī kursa noslēgumā – patstāvīgi izstrādāts referāts.
Vērtēšanas kritēriji:
Studentu patstāvīgais darbs tiks novērtēts visā kursa gaitā, vērtējot esejas, studentu aktivitāti un zināšanu līmeni semināros. Gala atzīmi 10 ballu sistēmā veido visu atzīmju summa, kuru sastāda: • aktivitāte un atbilžu kvalitāte semināros – 30%; • esejas – 20%; • individuālais projekts (referāts) – 25%; • eksāmena atzīme – 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studiju kursa noslēgumā studentiem jābūt pamatzināšanām par starptautiskās politikas galvenajām teorijām un konceptiem. Studentam jāprot: • izskaidrot galveno teorētisko strāvojumu, atsevišķu kursā apgūto teoriju principus, kā arī galveno konceptu būtību; • izskaidrot pamata atšķirības starptautisko attiecību teoriju metodoloģiskajos principos (atšķirības starp pozitīvismu un postpozitīvismu, izskaidrojošajām un interpretējošajām teorijām); • izvērtēt atšķirības starp dažādām teorijām; • novērtēt atsevišķu teoriju piemērotību konkrētu starptautiskās politikas problēmu risināšanai.
Prasmes:Studiju kursā tiks apgūtas sekojošas prasmes: • orientēties akadēmiskajā literatūrā, saprast autoru teorētisko ievirzi un pielietotās metodes; • izvēlēties atbilstošu teoriju vai konceptu konkrētas tēmas izpētei; • lietot jēdzienus un terminus; • izskaidrot un pamatot konceptu un teoriju būtību un to pielietojamību noteiktu problēmu risināšanai.
Kompetences:• Teorētisko zināšanu pielietošana starptautiskās politikas analīzei esejās. • Spēja argumentēt un aizstāvēt savus uzskatus semināra nodarbībās. • Prasme orientēties literatūrā un koncentrēti analizēt noteiktu problēmu referātā. • Izstrādāt akadēmisko darbu (kursa darba, bakalaura darba) teorētiskos aspektus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Jorgensen, Knud E. 2018. International Relations Theory – A New Introduction. 2nd edition. Palgrave.
2Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Paterson, M., Reus-Smit, C., True, J. 2005. Theories of International Relations. Houndmills, New York. Palgrave Macmillan.
3Jorgensen, Knud E. 2018. International Relations Theory – A New Introduction. 2nd edition. Palgrave.
4Carlsnaes, W., Risse, T., Simmons, B. 2013. Handbook of International Relations. SAGE Publications Ltd.
5Karns, Margaret P., and Karen A. Mingst. International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance. Boulder, London: Lynne Rienner Publishers, 2010.
6Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. “International Norm Dynamics and Political Change.” In Exploration and Contestation in the Study of World Politics, eds. Peter J. Katzenstein, Robert O. Keohane, Stephen D. Krasner. Cambridge, Massachusetts and
7Buzan, B., Hansen, L. 2009. The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press.
Papildus literatūra
1Brown, C. and Kirsten Ainley, K., Understanding International Relations 4th edition, (London: Palgrave Macmillan, 2009), 116-140.
2Bull, H. The Anarchical Society. (London: Palgrave, 1977).
3Carr, E.H. 1946. The Twenty Years` Crisis. London: Macmillan.
4Doyle, M. Liberal Peace - Selected Essays. (Routledge, 2011), 13-80.
5Ikenberry. J., “American Power and the Empire of Capitalist Democracy”. Review of International Studies 27(5). 2001. 191-212.
6Jackson, R., Sørensen, G. 2013. Introduction to International Relations: Theories and Approaches. 5th edition. Oxford, UK: Oxford University Press.
7Jönsson, C. and Tallberg, J. “Institutional Theory in International Relations,” in Debating Institutionalism, eds. Jon Pierre, B. Guy Peters and Gerry Stoker (Palgrave Macmillan, 2008).
8Keohane, R., After Hegemony. (Princeton: Princeton University Press 1984).
9Keohane, R. and Nye, J. S. 1977. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston: Little, Brown and Co. 23-60.
10Lawson, G., “The “What”, “Where” and “When” of the Global 1989”, in: George Lawson et al eds. The Global 1989. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 1-20.
11Lobell, S., et al. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. 2009.Cambridge: Cmbridge University Press.
12McGlinchey, S., Walters, R., Scheinpflug, C. 2017. International Relations Theory. Bristol: E-International Relations Publishing. 56-68.
13Mearsheimer, J., “The False Promise of International Institutions” in International Security, Vol.19, no. 3 (1994-1995), 5-49.
14Morgentau, H. J. 1997. Politics Among Nations. 3-17.
15Olsen, J. “The Many Faces of Europeanization.” Journal of Common Market Studies Vol. 40, No. 5 (2002): 921-52.
16Parker G. Political Geography and Geopolitics. In: Groom A. J. R., Light M. Contemporary International Relations. A Guide to Theory. – 1994 – pp. 170-182.
17Rengger, N. J. International Relations, Political Theory and the Problem of Order. London: Routledge. 37- 62.
18 Reus-Smit, C., Snidal, D. 2010. The Oxford Handbook of International Relations. Oxford: Oxford University Press.
19Ruggie, J., 1998. Constructing the World Polity. London, New York: Roeutledge.
20Rupert, M. 2007. Marxism. In: International Relations Theory for the Twenty-First Century. An introduction. Ed. By M. Griffiths. London, New York: Routledge. 35-46.
21Shepherd, L. (ed.) Gender Matters in Global Politics (London: Routledge, 2010), 1-59.
22Sutch, P. & Elias, J. 2007. International Relations: the Basics. London, New York. Routledge.
23Viotti, P. R. & Kauppi, M.V. 2001. International Relations and World Politcs. Security, Economy and Identity. 2nd edition. Prentice Hall.
24Waltz, K.N. 2001. Man, the State and War: A Theoretical Analysis. New York: Columbia University Press.
25Waltz, K. N. Summer 2000. “Structural Realism after the Cold War,” International Security, Vol. 25, No. 1. 5- 41
26Waltz, K. Theory of International Politics. 1979. Berkeley: Addison-Wesley Publishing Company.
27Waltz, K., Colin Elman, Miriam Fendius Elman. Progress International Relations Theory – Appraising the Field. (BCSIA Studies in International Security, 2003)
28Wendt, Alexander. “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics”. International Organization, Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992), 391-425.
29Wendt, A. Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 1-47.