Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Klāvs Sedlenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_071LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģijaMērķauditorija:Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
priekšzināšanas sociālajās zinātnēs un sociālajā antropoloģijā.
Mērķis:
Paplašināt un padziļināt studentu zināšanas par notikušo un notiekošo valstu un reģionālajā attīstības jomā; sniegt ieskatu attīstības diskursa vēsturē; attīstīt studentos kritisku analītisku pieeju attīstības jautājumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads starptautiskās attīstībs problemātikāNodarbības1.00auditorija
2Attīstības antropoloģijas aktuālās problēmasLekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentiem patstāvīgi jāapgūst obligātā literatūra, jāgatavo nepieciešamie rakstu darbi un mutiskās uzstāšanās. Studenti patstāvīgi gatavojas semināriem, apmeklē bibliotēku un izmanto pieejamos digitālos resursus, lai sagatavotos klātienes nodarbībām. Specifiskie uzdevumi tiek aktualizēti katru gadu un izklāstīti e-studiju platformā
Vērtēšanas kritēriji:
grupu darbs semināros un individuāla kursa eseja.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:par attīstības jēdzienu, diskursu un teorijām; par Rietumu un Austrumu attiecībām, par antropologu lomu attīstības laukā; par konkrētiem attīstības projektiem; par nabadzības, „atpalicības”, resursu pārvaldīšanas, politikas, varas, globalizācijas u.c. ar attīstību saistītu dimensiju mijiedarbību.
Prasmes:kritiski izprast attīstības problemātiku; analizēt attīstības projektu sekas un to veiksmes vai neveiksmes cēloņus; izprast un analizēt „atpalicības” un „attīstības” cēloņus; izmantot antropoloģijas teorijas un metodes attīstības problemātikas analizēšanā.
Kompetences:spēj radoši pielietot iegūtās zināšanas nestandarta situācijās, pielietot tās aktuālu problēmu risināšanā
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Escobar A. 2005: Imagining a Post-Development Era. Edelman, M. and Haugerud A. (ed) The Anthropology of Development and Globalization. From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism. London. Blackwell Publishers Ltd. Pp341-349
2Eyben R. and Leon R. 2005: Whose Aid? The Case of the Bolivian Elections Project. In Mosse D. And Lewis D. (ed) The Aid Effect. Giving and Governing International Development. Pluto Press: London. Pp. 106-126.
3Ferguson, J. 2005: Anthropology and Its Evil Twin: “Development” in the Constitution of a Discipline. In Edelman, M. and Haugerud A. (ed) The Anthropology of Development and Globalization. From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism. London. Blackwell Publishers Ltd. Pp 140-155.
4Foucault M. 2006: Governmentality. In Sharma.A. and Gupta A. (ed) The anthropology of the state. Blackwell Publishing. Malden, Oxford, Victoria. Pp. 131-144
5Hobart, Mark (1993) “Introduction: the growth of ignorance” in An Anthropological Criticue of Development. The Growth of Ignorance. Hobart (eds) Routledge, London, New York. pp. 1-31.
6Leys C. 2005: The Rise and Fall of Development Theory. In Edelman, M. and Haugerud A. (ed) The Anthropology of Development and Globalization. From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism. London. Blackwell Publishers Ltd. Pp 126-140.
7Mosse, D. 2005: Global Governance and the Ethnography of Aid. In Mosse D. And Lewis D. (ed) The Aid Effect. Giving and Governing International Development. Pluto Press: London.
8Wedel, R.J. 1998: Collision and Collusion. The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe 1989-1998. St. Martin’s Press. New York.
9u.c.