Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Elīna Vrobļevska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_061LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)Mērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Elīna Vrobļevska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Pamatzināšanas par starptautiskās politikas procesiem bakalaura studiju pirmo 3 semestru apjomā.
Mērķis:
Sniegt pamatzināšanas par starptautisko institūciju lomu pasaules politikā, to uzbūves principiem un darbību starptautiskās drošības, ekonomiskās un sociālās labklājības veicināšanā, cilvēktiesību aizsardzībā, vides ilgtspējas nodrošināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Starptautisko institūciju loma pasaules politikā. Starptautisko institūciju tipoloģija un klasifikācija. Starptautisko attiecību teoriju skatījums uz starptautiskajām institūcijām.Lekcijas1.00auditorija
2Starptautisko institūciju vēsturiskā attīstība.Lekcijas1.00auditorija
3Starptautiskās organizācijas kā politiskas sistēmas. Lēmumu pieņemšanas process, darbības rezultāti, lēmumu īstenošanas mehānismi. Dažādu aktoru pārstāvniecība un darbība starptautiskajās organizācijās.Nodarbības1.00auditorija
4ANO sistēma. ANO institūciju darbības principi un problēmas: Ģenerālā Asambleja, ECOSOC un Drošības Padome.Lekcijas1.00auditorija
5Starptautiskās organizācijas, starptautiskā drošība un miera uzturēšana. Atbruņošanās problemātika ANO darbībā un starptautiskie bruņojuma kontroles režīmi.Lekcijas1.00auditorija
6ANO darbības ierobežojumi, izaicinājumi un problemātika. Gadījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
7Reģionālās starptautiskās organizācijasLekcijas1.00auditorija
8Lielvaras globālajā pārvaldībā. Ziemeļu/Dienvidu dalījums. Starptautisko institūciju loma labklājības veicināšanā un ekonomiskajā attīstībā. OECD.Lekcijas1.00auditorija
9NATO institucionālā uzbūve un lēmumu pieņemšana.Nodarbības1.00auditorija
10Starptautiskās organizācijas un cilvēktiesības. Starptautiskās tiesas un tribunāli.Lekcijas1.00auditorija
11Referātu prezentācijasNodarbības1.00auditorija
12Referātu prezentācijasNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentu patstāvīgais darbs ietver: - obligātās literatūras apguvi uz katru nodarbību; - gatavošanos katrai semināra nodarbībai; - 5 eseju sagatavošanu; - individuālā darba (referāta) uzrakstīšanu, tā prezentāciju semināra nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Studentu darbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā visā kursa gaitā atbilstoši sekojošiem kritērijiem: - Lekciju un semināru apmeklētība (t.sk. arī atbilžu kvalitāte) - 20%; - Esejas - 25%; - Individuālais projekts/referāts (t.sk. projekta vai referāta prezentācija)- 30%; - Eksāmena atzīme - 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studentam studiju kursā jāapgūst: - pamatzināšanas par starptautisko institūciju darbības principiem, formām un problēmām; - izpratne par dažādām pastāvošajām pieejām starptautisko institūciju problemātikai; - spēja aprakstīt un salīdzināt starptautisko institūciju darbību konkrētu problēmu risināšanā; -izpratne par starptautisko institūciju klasifikācijas principiem atbilstoši to uzbūvei, darbības principiem un virzieniem.
Prasmes:Studiju kursā tiks iegūtas prasmes: - orientēties literatūrā un prast atšķirt dažādas pieejas starptautisko institūciju problemātikai; - analizēt starptautisko institūciju darbību, to panākumus un vājās puses; - prezentēt sava darba rezultātus.
Kompetences:Studiju kursā studenti apgūst: - spēju argumentēti un loģiski diskutēt par starptautisko institūciju lomu pasaules politikā un to darbības problēmām; - pielietot akadēmiskās zināšanas konkrētu starptautisko institūciju darbības vērtēšanai; - izmantot vispārējos institūciju darbības principus atsevišķu institūciju darbības analīzei; - izstrādāt esejas un referātu kā analītiskus darbus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Margaret P. Karns, Karen A. Mingst. International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance (Boulder, London: Lynne Rienner Publishers, 2010);
2David Armstrong, Lorna Lloyd and John Redmond. International Organizations in World Politics (Houdmills, London: Palgrave Macmillan, 2010);
3Volker Rittberger and Bernhard Zangl. International Organizations: Polity, Politics and Policies (Houdmills, London: Palgrave Macmillan, 2006)
4The United Nations Disarmament Yearbook, Volume 40 (Part II): 2015 (New York, 2016), pp. xi - 5.
5International Crisis Group. "The Eurasian Economic Union: Power, Politics and Trade." Europe and Central Asia Report N°240. 2016
6Weitz, Richard. "The Collective Security Treaty Organization: Past Struggles and Future Prospects." & Kizekova, Alica. "The Shanghai Cooperation Organization and Regional Chessboards." Russian Analytical Digest No. 152, 21 July 2014.
7Kudrle, Robert T. "Governing Economic Globalization: The Pioneering Experience of the OECD." Journal of World Trade 46, no. 3 (2012), 695-732.
8Wade, Robert H. "Emerging World Order? From Multipolarity to Multilateralism in the G20, the World Bank, and the IMF." August 31, 2011. SAGE.
9Loren G. Traugutt, "Is Consensus Still Necessary Within NATO?" NDC Research Report 07/16 (Rome: NATO Defence College, June 2016).
10NATO. Politico-military decision-making process. International Military Staff.
11Kitchen, Veronica M. The Globalization of NATO: Intervention, Security and Identity. London; New York: Routledge, 2010. 79-120.
Papildus literatūra
1Ian Hurd. International organization: Politics, Law, Practise (New York: Cambridge University Press, 2011);
2Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. " International Norms Dynamics and Political Change" , in Peter J. Katzenstein, Robert O. Keohane, Stephen D. Krasner (eds.). Exploration and Contestation in the Study of World Politics (Cambridge, Mass. and London: The MIT Press, 1999), 247-277.
Citi informācijas avoti
1http://www.un.org
2http://www.globalpolicy.org
3http://www.iaea.org
4http://www.icj-cij.org
5http://www.amnesty.org