Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Elīna Vrobļevska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Sniegt pamatzināšanas par starptautisko institūciju lomu pasaules politikā, to uzbūves principiem un darbību starptautiskās drošības, ekonomiskās un sociālās labklājības veicināšanā, cilvēktiesību aizsardzībā, vides ilgtspējas nodrošināšanā.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas par starptautiskās politikas procesiem bakalaura studiju pirmo trīs semestru apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Studentam studiju kursā jāapgūst:
• pamatzināšanas par starptautisko institūciju darbības principiem, formām un problēmām;
• izpratne par dažādām pastāvošajām pieejām starptautisko institūciju problemātikai;
• spēja aprakstīt un salīdzināt starptautisko institūciju darbību konkrētu problēmu risināšanā;
• izpratne par starptautisko institūciju klasifikācijas principiem, atbilstoši to uzbūvei, darbības principiem un virzieniem.

Prasmes

Studiju kursā tiks iegūtas prasmes:
• orientēties literatūrā un prast atšķirt dažādas pieejas starptautisko institūciju problemātikai;
• analizēt starptautisko institūciju darbību, to panākumus un vājās puses;
• prezentēt sava darba rezultātus.

Kompetences

Studiju kursā studenti apgūst:
• spēju argumentēti un loģiski diskutēt par starptautisko institūciju lomu pasaules politikā un to darbības problēmām;
• pielietot akadēmiskās zināšanas konkrētu starptautisko institūciju darbības vērtēšanai;
• izmantot vispārējos institūciju darbības principus atsevišķu institūciju darbības analīzei;
• izstrādāt esejas un referātu kā analītiskus darbus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE4BakalaursIerobežota izvēle