Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jānis Grasis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_009LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Grasis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Starptautiskās publiskās tiesības.
Mērķis:
Sniegt studentiem pamatzināšanas par darījumu veikšanu ar ārvalstu sadarbības partneriem. Tiek apskatītas fizisko un juridisko personu īpatnības, starptautiskās tirdzniecības un kravu pārvadājumu veikšanas pamatjautājumi, kā arī norēķinu veidi starptautiskajā tirdzniecībā. Tiek sniegts īss ieskats arī kolīziju tiesībās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads starptautiskajās privāttiesībās.Lekcijas1.00auditorija
2Fiziskas un juridiskas personas kā starptautisko privāttiesību subjekts.Lekcijas2.00auditorija
3Valsts kā starptautisko privāttiesību subjekts.Lekcijas1.00auditorija
4Starptautiskās tirdzniecības tiesības.Lekcijas2.00auditorija
5Seminārs par lekcijās apskatītajiem jautājumiem.Nodarbības2.00auditorija
6Starptautiskie kravu pārvadājumi.Lekcijas1.00auditorija
7Norēķini starptautiskajā tirdzniecībā.Lekcijas1.00auditorija
8Kolīziju tiesības.Lekcijas2.00auditorija
9Seminārs par lekcijās apskatītajiem jautājumiem.Nodarbības2.00auditorija
10Klases kontroldarbs.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads starptautiskajās privāttiesībās.Lekcijas1.00auditorija
2Fiziskas un juridiskas personas kā starptautisko privāttiesību subjekts.Lekcijas1.00auditorija
3Valsts kā starptautisko privāttiesību subjekts.Lekcijas1.00auditorija
6Starptautiskie kravu pārvadājumi.Lekcijas1.00auditorija
10Klases kontroldarbs.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students sagatavo starptautisku komerclīgumu (pa pāriem ar citu studentu), iesniedz vienu kāzusa vai problēmsituācijas aprakstu.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgie darbi – 25%, studiju kursa beigās tiek rakstīts kontroldarbs – 25%, un zināšanas tiek pārbaudītas mutiskā eksāmenā – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie: 1. Izskaidro svarīgākos starptautisko privāttiesību jēdzienus. 2. Apraksta galvenos starptautisko privāttiesību institūtus. 3. Salīdzina starptautiskās privāttiesības un publiskās tiesības. 4. Izskaidro tiesiskās darbības, kas jāveic juristam konkrētā kāzusā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie: 1. Apkopo būtisko juridisko informāciju. 2. Veic problēmsituācijas analīzi. 3. Lieto starptautisko privāttiesību terminus. 4. Prezentē savu pozīciju konkrētā strīdus jautājumā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie: 1. Izmanto apgūtās zināšanas praksē. 2. Interpretē tiesību normas. 3. Loģiski noformulē savu viedokli par strīdus situāciju. 4. Vērtē konkrēto juridisko kāzusu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1J. Bojārs. Starptautiskās privāttiesības. Zvaigzne ABC, 1998
2J. Bojārs. Starptautiskās privāttiesības. I,II un III daļa. Zvaigzne ABC, 2010-2013
3J. Bojārs Starptautiskās kontraktu tiesības. Starptautiskās privāttiesības. IV sējums. R.: LU, 2015
4J. Bojārs. Starptautiskās tirdzniecības un komercijas tiesības. LU Akadēmiskais apgāds, 2018
Papildus literatūra
1Ray August. International Business Law. Text, cases and readings. Pearson Prentice Hall, 2014.
2Schafer/Agusti/Earle. International Business Law and Its Eiviroment. Cengage Learning, 2009.
Citi informācijas avoti
1www.lexmercatoria.org
2http://www.unidroit.org/