Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kārlis Bukovskis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.12.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_097LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesībasMērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kārlis Bukovskis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija, Politika un tiesības.
Mērķis:
Sniegt pamatzināšanas starptautiskajās publiskajās tiesībās, izvērtēt un noskaidrot mūsdienu starptautisko tiesību svarīgākos principus, prakses un interpretācijas iespējas starpvalstu attiecībās, kā arī izprast Eiropas Savienības tiesību un institucionālās darbības principus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Starptautisko tiesību definīcija, avoti, principi. Starptautisko tiesību vēsturiskā attīstība.Nodarbības1.00auditorija
2Valsts kā starptautisko tiesību subjekts. Valsts teritorija.Nodarbības1.00auditorija
3Iedzīvotāji. Valsts pašnoteikšanās un tiesību pēctecība.Lekcijas1.00auditorija
4Starptautiskās līgumtiesības.Lekcijas1.00auditorija
5Starptautiski tiesiskā atbildība.Lekcijas1.00auditorija
6Cilvēktiesības.Nodarbības1.00auditorija
7Cilvēktiesību īstenošana praksē.Nodarbības1.00auditorija
8Diplomātiskās un konsulārās tiesības.Lekcijas1.00auditorija
9Humanitārās tiesības.Lekcijas1.00auditorija
10Jūras un gaisa tiesības.Lekcijas1.00auditorija
11Eiropas Savienības tiesiskie pamati. Primārie un sekundārie tiesību akti. Regulas, direktīvas, lēmumi.Nodarbības1.00auditorija
12Lēmumu pieņemšanas process ES institūcijās. Koplēmuma procedūra.Nodarbības1.00auditorija
13Eiropas Savienības Padome. Reglaments un balsošanas procedūras.Lekcijas1.00auditorija
14Eiropas Parlaments. Reglaments, lemtspēja un balsošanas procedūras. EP kā ārpolitikas spēlētājs.Lekcijas1.00auditorija
15Eiropas Savienības Tiesa kā ES tiesību avots.Lekcijas1.00auditorija
16Starptautisko strīdu mierīga izšķiršana.Nodarbības1.00auditorija
17Apvienoto Nāciju organizācija un tās struktūrvienības kā starptautiskās tiesiskās sistēmas garants.Nodarbības1.00auditorija
18Starptautiskās nodokļu tiesības.Lekcijas1.00auditorija
19Starptautiskās krimināltiesības.Lekcijas1.00auditorija
20Kosmosa tiesības.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students apmeklē lekcijas un seminārus, sagatavo 2 esejas, aizstāv individuālo referātu.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un semināru apmeklētība – 5%. Līdzdalība lekcijās, aktivitāte un atbilžu kvalitāte semināros – 15%. Eseju un semināru jautājumu rakstiska analīze – 30%. Individuālais projekts (referāts) – 25%. Eksāmena atzīme – 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students izprot galvenos starptautisko tiesību terminus, prot sameklēt piemērojamās tiesību normas konkrētā situācijā, novērtēt tiesisko situāciju, salīdzināt dažādus tiesību institūtus.
Prasmes:Students prot apkopot būtisku informāciju, kas attiecas uz konkrēto tiesisko situāciju, pielietot tiesību interpretācijas metodes, lietot starptautisko tiesību terminus, prezentēt savu viedokli.
Kompetences:Spēj izmantot iegūtās zināšanas praksē, vērtēt konkrēto tiesisko situāciju no starptautisko publisko tiesību viedokļa, argumentēt strīdos, loģiski izskaidrot tiesiskās situācijas no starptautisko tiesību viedokļa.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1J.Bojārs. Starptautiskās publiskās tiesības. I-IV, Zvaigzne ABC
Papildus literatūra
1V.Liholaja Starptautiskās krimināltiesības. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2003. 39.lpp.
Citi informācijas avoti
1www.un.org