Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jānis Grasis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_014LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Grasis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Starptautiskās publiskās tiesības bakalaura līmenī.
Mērķis:
Sniegt studentiem padziļinātu ieskatu galvenajos problēmjautājumos par starptautiskajām publiskajām tiesībām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Latvijas neatkarības zaudēšana 1939./1940. gadā: vērtējums no starptautisko tiesību viedokļa.Nodarbības2.00auditorija
2Valsts kā starptautisko tiesību subjekts un tās bankrota (ne)iespējamība.Lekcijas2.00auditorija
3Starptautiskās humanitārās tiesības. ES aktuālās problēmas.Lekcijas1.00auditorija
4Starptautiskā atbildība. Pašnoteikšanās problēmas mūsdienās.Lekcijas1.00auditorija
5Investīciju aizsardzība. Cilvēktiesību aktualitātes.Lekcijas2.00auditorija
6Referātu prezentācija un diskusija.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Latvijas neatkarības zaudēšana 1939./1940. gadā: vērtējums no starptautisko tiesību viedokļa.Nodarbības1.00auditorija
2Valsts kā starptautisko tiesību subjekts un tās bankrota (ne)iespējamība.Lekcijas1.00auditorija
3Starptautiskās humanitārās tiesības. ES aktuālās problēmas.Lekcijas1.00auditorija
4Starptautiskā atbildība. Pašnoteikšanās problēmas mūsdienās.Lekcijas1.00auditorija
5Investīciju aizsardzība. Cilvēktiesību aktualitātes.Lekcijas1.00auditorija
6Referātu prezentācija un diskusija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Līdzdalība lekcijās un semināros, individuālais darbs (referāts) līdz 10 – 12 lpp., burtu lielums – 12 (Times New Roman), atstarpe starp rindām – 1,5, tēžveidīga problēmsituācijas analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un semināru apmeklējums (5%), individuālais darbs (50%) un problēmsituācijas analīze (45%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni starptautiskajās tiesībās, izmantot starptautisko tiesību jaunākās atziņas, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai.
Prasmes:1. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, doktrīnas, metodes un problēmu risināšanas prasmes starptautiskajās tiesībās, lai veiktu pētniecisku darbību. 2. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem starptautisko tiesību jautājumiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. 3. Spēj patstāvīgi noteikt savu specializāciju starptautiskajās tiesībās, uzņemties atbildību par veikto juridisko analīzi, veikt pētniecību sarežģītos juridiskos kāzusos.
Kompetences:1. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas starptautisko tiesību problēmas, kā arī pamatot viedokli. 2. Spēj integrēt dažādu tiesību nozaru zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā starptautiskajās tiesībās, parādīt izpratni un ētisko atbildību par starptautisko tiesību iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Apvienoto Nāciju Organizācija. Globālas atbildes globāliem jautājumiem. – Rīga: Zinātne, 2007.
2I.Bērziņa- Andersone, A.Repšs, M.Paparisnkis, ZAB „Sorainen”. Analītisks darbs par starptautiskajām līgumtiesībām un šo tiesību mijiedarbību ar Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tiesībām. (Pēc Tieslietu ministrijas pasūtījuma). Rīga, 2009
3J.Bojārs. Starptautiskās publiskās tiesības I – IV sējums. Rīga, Zvaigzne ABC.
Papildus literatūra
1Ian Brownlie Principles of Public International law. Oxford University Press, 2008
Citi informācijas avoti
1Pēc studējošā ieskatiem