Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Imants Kalniņš

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SL_018LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistikaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Imants Kalniņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Statistikas mācību laboratorija
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Ivanovs
Kontaktinformācija:Kapseļu iela 23, 2.stāvs, Rīga, +371 67060897, statistikaatrsu[pnkts]lv, www.rsu.lv/statlab
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kursa apguvei studentiem nepieciešamas priekšzināšanas matemātikā vismaz vidusskolas līmenī un pamatiemaņas darbam ar datoru.
Mērķis:
Sniegt pamatinformāciju par statistisko metožu uzbūvi, pamatdarbu ar IBM SPSS, datu vizualizācijas pamatprincipiem, kā arī atpazīt medicīniskās publikācijās izmantotās statistikas metodes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursā. Statistikas nozīme veselības aprūpes speciālistiem.Lekcijas1.00auditorija
2Kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes metodes no matemātiskās statistikas viedokļa.Lekcijas1.00auditorija
3Datu grafiskās vizualizācijas metodes.Lekcijas1.00auditorija
4Statistisko metožu izmantošana medicīnas publikācijās.Lekcijas1.00auditorija
5Darbs ar Microsoft Excel piedāvātām iespējām datu apstrādei un vizualizācijai.Lekcijas1.00auditorija
6Ievads datubāzes veidošanas principos un praktiska tās izveidošana.Lekcijas1.00auditorija
7Ievads IBM SPSS datorprogrammā. Datu imports un eksports. Pamatdarbības IBM SPSS vidē.Nodarbības2.00datorklase
8Datu vizualizācija IBM SPSS programmā.Nodarbības2.00datorklase
9Praktiskais darbs ar savākto datu primāro analīzi.Nodarbības1.00datorklase
10Medicīnisko publikāciju analīze.Nodarbības1.00datorklase
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti ievāc datus ar interneta aptauju palīdzību, patstāvīgi tos klasificē un veic primāro apstrādi.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiek vērtēta studentu līdzdalība nodarbībās un praktiskā darba aizstāvēšana. Par katru kavēto nodarbību – tēmas kopsavilkums izmantojot norādīto literatūru (min. viena A4 lapa).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus: * Korekti vizualizēt statistiskos datus; * Izveidot anketas interneta vidē.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti: * Pratīs ievadīt datus Excel un IBM SPSS programmās; * Pratīs veikt pamatmanipulācijas IBM SPSS programmā.
Kompetences:Prasmes identificēt un pielietot praksē svarīgākos pamatstatistikas jēdzienus un terminoloģiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Teibe U. Bioloģiskā statistika. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007, p 155.
2Petrie A. & Sabin C. Medical Statistics at a Glance, 3rd edition, 2009. ISBN: 978-1-405-18051-1
3Field A. Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics, 4th edition, ISBN-13: 978-1446249185, 2013.