Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Dite Liepa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.04.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_249LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dite Liepa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Classes (number)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Study course description
Zināšanas:
Latviešu valodas zināšanas C līmenī (C1 vai C2) vai latviešu valoda – dzimtā valoda.
Mērķis:
1. Pilnveidot studentu zināšanas latviešu valodas praktiskajā stilistikā, īpaši – publicistikas (mediju valodas) stilā. 2. Pilnveidot praktiskās valodas (rakstos un mutvārdos) lietošanas prasmes, izvēlēties stilam, saturam un darba mērķim atbilstošus izteiksmes līdzekļus un satura ziņā precīzus vārdus (terminus, svešvārdus, vispārlietojamo leksiku), veicināt praktiska valodas lietojuma prasmes, bagātināt valodas izpratni un attīstīt valodas izjūtu pret ierobežotas leksikas kategorijām (aizguvumiem, profesionālismiem, slengu, atsevišķos gadījumos – eifēmismiem, jaundarinājumiem, t.s. modes vārdiem, precedenttekstiem utt.). 3. Prast izmantot, vērtēt un analizēt emocionāli ekspresīvo leksiku un tēlainās izteiksmes līdzekļus (epitetus, metaforas u.tml.). 4. Prast izvairīties no liekvārdības, stila neskaidrības un neprecizitātes, vingrināties formulēt savu domu skaidri, tieši, nepārprotami (morfostilistika), izmantojot atbilstoša stila leksiku (leksikostilistiska), izteikumu loģisku izkārtojumu, teikumu struktūru (sintakses stilistika). 5. Slīpēt praktiskā valodas lietojuma prasmes, rediģējot tekstu un tajā neiederīgos valodas izteiksmes līdzekļus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Stilistikas pamatjautājumi. Stilistiskie izteiksmes līdzekļi. Stilistika un valodas kultūra.Lectures1.00auditorija
2Literārā valoda, tās norma, stilistika un literārā rediģēšana. Stilu un citu valodas paveidu izpratne. Funkcionālie valodas stili (zinātniskais, lietišķo rakstu, sarunvalodas, publicistikas, daiļliteratūras). Emocionāli ekspresīvie valodas stili (oficiālais, svinīgais, sirsnīgais, humoristiskais, ironiskais, satīriskais).Lectures1.00auditorija
3Morfostilistika (vārdšķiru stilistiskie aspekti). Publicistikas valoda un morfoloģijas stilistika.Lectures1.00auditorija
4Leksikostilistika (vispārlietojamā un specifiskā leksika). Emocionāli ekspresīvā paradigma.Lectures1.00auditorija
5Teksta sintakse. Interpunkcija. Komunikatīvā un loģiskā modalitāte.Lectures1.00auditorija
6Mutvārdu teksta pārveidošana rakstos. Interviju specifika. Jautājumi un atbildes stilistiskā aspektā.Lectures1.00auditorija
7Stili un žanri. Zinātniska darba stilistika un rediģēšana (piem., kursa darba teksta stilistisks vērtējums un koriģēšana).Classes1.00auditorija
8Lietišķa stila darbu stilistika un rediģēšana (lietišķu vēstuļu, iesniegumu, paziņojumu stilistisks vērtējums un koriģēšana).Classes1.00auditorija
9Publicistikas stila darba stilistika un rediģēšana morfoloģijas stilistikas aspektā (savas vai citas iepriekš izvēlētas publikācijas analīze).Classes1.00auditorija
10Publicistikas stila darba stilistika un rediģēšana leksikoloģijas stilistikas aspektā (savas vai citas iepriekš izvēlētas publikācijas analīze).Classes1.00auditorija
111. Publicistikas stila darba stilistika un rediģēšana teksta sintakses aspektā (savas vai citas iepriekš izvēlētas publikācijas analīze). 2. Intervijas rediģēšana.Classes1.00auditorija
12Teksta struktūra: virsrakstu un apakšvirsrakstu veidošana. Praktiski virsrakstu veidošanas piemēri. Virsrakstu un apakšvirsrakstu rediģēšana.Classes1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Stilistikas pamatjautājumi. Stilistiskie izteiksmes līdzekļi. Stilistika un valodas kultūra.Lectures1.00auditorija
2Literārā valoda, tās norma, stilistika un literārā rediģēšana. Stilu un citu valodas paveidu izpratne. Funkcionālie valodas stili (zinātniskais, lietišķo rakstu, sarunvalodas, publicistikas, daiļliteratūras). Emocionāli ekspresīvie valodas stili (oficiālais, svinīgais, sirsnīgais, humoristiskais, ironiskais, satīriskais).Lectures1.00auditorija
3Morfostilistika (vārdšķiru stilistiskie aspekti). Publicistikas valoda un morfoloģijas stilistika.Lectures1.00auditorija
4Leksikostilistika (vispārlietojamā un specifiskā leksika). Emocionāli ekspresīvā paradigma.
5Teksta sintakse. Interpunkcija. Komunikatīvā un loģiskā modalitāte.Lectures1.00auditorija
6Mutvārdu teksta pārveidošana rakstos. Interviju specifika. Jautājumi un atbildes stilistiskā aspektā.Lectures1.00auditorija
7Stili un žanri. Zinātniska darba stilistika un rediģēšana (piem., kursa darba teksta stilistisks vērtējums un koriģēšana).Classes1.00auditorija
8Lietišķa stila darbu stilistika un rediģēšana (lietišķu vēstuļu, iesniegumu, paziņojumu stilistisks vērtējums un koriģēšana).
9Publicistikas stila darba stilistika un rediģēšana morfoloģijas stilistikas aspektā (savas vai citas iepriekš izvēlētas publikācijas analīze).
10Publicistikas stila darba stilistika un rediģēšana leksikoloģijas stilistikas aspektā (savas vai citas iepriekš izvēlētas publikācijas analīze).
111. Publicistikas stila darba stilistika un rediģēšana teksta sintakses aspektā (savas vai citas iepriekš izvēlētas publikācijas analīze). 2. Intervijas rediģēšana.Classes1.00auditorija
12Teksta struktūra: virsrakstu un apakšvirsrakstu veidošana. Praktiski virsrakstu veidošanas piemēri. Virsrakstu un apakšvirsrakstu rediģēšana.Classes1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa laikā students vērtē un analizē savas rakstveida prasmes dažādos stilos un žanros. Pamatojoties uz savām publikācijām, prezentācijām, kursa darbiem u.c. patstāvīgi gatavotiem darbiem un pasniedzēja lekcijās izdotajiem papildmateriāliem, students trenējas izteikties un rakstīt precīzi, izmantojot atbilstošu leksiku (terminus, svešvārdus) un stilistiski iederīgus izteiksmes līdzekļus, kā arī veidot tekstu – atbilstoši zinātniskā, lietišķā vai publicistikas stila nostādnēm un savām profesionālās ievirzes un lingvistiski radošās izpausmes iespējām. Izmantojot praktiskās iemaņas (semināros izmantotos morfostilistikas, leksikostilistikas un teksta sintakses vingrinājumus un uzdevumus), students apgūst (un nostiprina) praktiskās rakstīšanas un rediģēšanas prasmes (leksēmu izvēles un teksta līmenī) dažādos stilos un žanros.
Vērtēšanas kritēriji:
Pilna laika studijās: 1. Piedalīšanās 6 semināros – par katru 5%; kopā 30%, 2. Rakstveida ieskaite (praktisks rediģēšanas darbs žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību specialitātei atbilstoša teksta analīze) – 30%, 3. Studenta publikācijas vērtējums (mofostilistika, leksikostilistika, tekstveide, virsraksts(i)) – 40 %. Nepilna laika studijās: 1. Piedalīšanās 3 semināros – par katru 10%; kopā 30%, 2. Rakstveida ieskaite (praktisks rediģēšanas darbs žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību specialitātei atbilstoša teksta analīze) – 30%, 3. Studenta publikācijas vērtējums (mofostilistika, leksikostilistika, tekstveide, virsraksts(i)) – 40 %.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Pilnveidotas praktiskās rakstveida prasmes, īpaši pievēršot uzmanību stilistiski atbilstošu un iederīgu izteiksmes līdzekļu lietojumam. Apgūtas un nostiprinātas zināšanas latviešu valodas praktiskajā stilistikā un literārajā rediģēšanā.
Prasmes:Praktiskas – attiecīgajā stilā (zinātniskajā, lietišķajā, publicistikas) iederīgas un atbilstošas – rakstīšanas un rediģēšanas prasmes.
Kompetences:1. Apgūtas un/ vai papildinātas latviešu valodas praktiskās stilistikas mutvārdu un rakstveida zināšanas. 2. Apgūtas un/ vai papildinātas morfostilistikas, leksikostilistiskas, teksta sintakses prasmes, kas piemērojamas attiecīgā stila un žanra tekstā. 3. Apgūtas praktiskas rediģēšanas iemaņas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce