Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilze Dreifelde

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_005LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Dreifelde
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
nav
Mērķis:
Sniegt iespēju maģistrantiem padziļināt zināšanas un kompetenci par stresa zinātnisko koncepciju, kā arī pilnveidot izpratni un prasmes par stresa menedžmentu – pārvarēšanas un profilakses iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Stress – organisma adaptācijas sindroms. Stresa patoģenēze, reakciju veidošanās mehānisms. Pēctraumas stress.Lekcijas2.00auditorija
2Stress – organisma adaptācijas sindroms. Stresa patoģenēze, reakciju veidošanās mehānisms. Pēctraumas stress.Nodarbības2.00auditorija
3Neirozinātņu jaunāko pētījumu apskats par smadzeņu psihofizioloģiju stresa situācijā. Video filmas „ The Human Brain” noskatīšanās un seminārs par tās saturu.Lekcijas2.00auditorija
4Neirozinātņu jaunāko pētījumu apskats par smadzeņu psihofizioloģiju stresa situācijā. Video filmas „ The Human Brain” noskatīšanās un seminārs par tās saturu.Nodarbības2.00auditorija
5Emociju psihofizioliģija. Emociju izcelsme, funkcijas, izpausmes ķermenī un uzvedībā. Raksturīgākie piemēri.Lekcijas2.00auditorija
6Emociju psihofizioliģija. Emociju izcelsme, funkcijas, izpausmes ķermenī un uzvedībā. Raksturīgākie piemēri.Nodarbības2.00auditorija
7Stresa pārvarēšana un profilakse. Pētījumu apskats. Resursu saglabāšanas teorija. Trauksme. Trauksmes menedžments.Lekcijas2.00auditorija
8Stresa pārvarēšana un profilakse. Pētījumu apskats. Resursu saglabāšanas teorija. Trauksme. Trauksmes menedžments.Nodarbības2.00auditorija
9Izdegšanas koncepts. Izdegšanas pārvarēšana un profilakse. Empātiskais nogurums. Pašpalīdzības koncepts sociālajā darbā. SupervīzijaLekcijas2.00auditorija
10Izdegšanas koncepts. Izdegšanas pārvarēšana un profilakse. Empātiskais nogurums. Pašpalīdzības koncepts sociālajā darbā. SupervīzijaNodarbības2.00auditorija
11Apzinātības prakses pamatiemaņas stresa un izdegšanas pārvarēšanā. Līdzjūtība pret sevi.Lekcijas2.00auditorija
12Apzinātības prakses pamatiemaņas stresa un izdegšanas pārvarēšanā. Līdzjūtība pret sevi.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
aktīva dalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās – 20%, patstāvīga literatūras analīze pētījuma informatīvajam materiālam – 40%; pētījuma prezentācija – 20%; eseja sagatavošana 20%.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens – viena starptautiski citēta pētījuma, publikācijas par kādu no studiju kursā apgūtajām tēmām rakstiska analīze un tā prezentācija; ieskaite – eseja „Stresa un/vai izdegšanas pašmenedžments”. Kritēriji pētījuma analīzes darbam – tēmas aktualitāte – 50%, skaidrs pētījuma dizaina izklāsts – 30%, secinājumu daļas oriģinalitāte 20%. Esejas apjoms ne mazāk par 3 lpp.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Maģistranti spēj nosaukt stresa pamatprincipus un jēdzienus/ terminoloģiju, izprot un spēj paskaidrot jēdzienu stress, trauksme, izdegšana, pēctraumas stress, nogurums kopīgās un atšķirīgās iezīmes, stresa pārvarēšanas un profilakses metodes, izprot stresa aspektus sociālajā darbā un palīdzības profesiju vidē. Izprot supervīzijas nozīmi stresa pārvarēšanā sociālajā darbā.
Prasmes:Maģistranti prot izvēlēties un pielietot sociālajā darbā atbilstošas stresa profilakses un pārvarēšanas metodes
Kompetences:Maģistranti spēj atpazīt daudzveidīgas stresa izpausmes un simptomus gan savā fiziskajā un emocionālajā veselībā, kā arī stresa ietekmi profesionālajā darbībā. Maģistranti ir kompetenti atpazīt sava personīgā stresa aktivizētājus un spēj mērķtiecīgi īstenot stresa pašmenedžmentu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ozoliņa Nucho A., Vidnere M. Stresa menedžments. Pārvarēšana un profilakse. - Izdevniecība AGB, 1998.
2Nefa K. Laipnība pret sevi. Avots, Rīga 2015.
3Maslach, C. (1998). A multidimensional theory of burnout. In C. L. Cooper (Ed.), Theories of organizational stress (pp. 68-85). Oxford, U.K.: Oxford University Press;
4Payne M. Modern Social Work Theory. (2005) Lyceum Books; 3 edition.
5Изард К. Э. Психология эмоций. Питер.2000. 460стр.
Papildus literatūra
1Supervīzija sociālajā darbā. Supervizora rolasgrāmata. LU, 2007.
2Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist, 44, 513-524;
3Figley C.R. Compassion Fatigue. Florida State University and the Green Cross Foundation. 2004.
4Freudenberger, H. J. (1974). Staff bumout. Journal of Social Issues, 30, 159-164
5Hawkins P., Shonet R., (2000) Supervision in the helping Professions. An individual, group and organizational approach. Open University Press: Buckingham, Philadelphia.
Citi informācijas avoti
1https://www.youtube.com/watch?v=q_5myLhhzwE (The Human Brain)
2http://www.mindfulselfcompassion.org/articles/nicamb_mindfu…