Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Velga Sudraba

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_225LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Velga Sudraba
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Individuālā supervīzija; Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā; Supervizora personības kvalitātes; Intervīzijas grupa I.
Mērķis:
attīstīt zināšanas, prasmes un kompetenci grupas supervīzijas organizēšanai un procesa vadīšanai, lai profesionāli izmantotu grupas darba metodes un rezultātu novērtēšanu, atbilstoši supervizējamā vajadzībām un profesionālās vides specifikai, kā arī ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Grupas darba priekšrocības, trūkumi, grūtību analīze un izvērtējums.Lekcijas1.00auditorija
2Grupas strukturēšana. Supervīzijas attiecības grupā, darba alianses un kontakta veidošana.Lekcijas1.00auditorija
3Grupas supervizora stili.Lekcijas1.00auditorija
4Psihodinamiskie koncepti grupā (pārneses, pretpārneses, pretestība u.c.).Lekcijas1.00auditorija
5Grupas procesa attīstības stadijas, dinamika un grupas process.Lekcijas1.00auditorija
6Grupas dinamika un grupas process. Paralēlie procesi supervīzijas grupā.Lekcijas1.00auditorija
7Pētījumu analīze par lekciju materiālu. Piedāvāto grupas gadījumu, video materiālu analīze, izmantojot lekcijā apgūtās tēmas. Piedalīšanās mācību grupas supervīzijas darbā, tā analīze.Nodarbības6.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
patstāvīgi lasīt norādītos avotus un literatūru, izdarot kopsavilkumus pēc dotā parauga. Veikt rakstisku doto gadījumu / video materiāla analīzi atbilstoši kritērijiem un pamatojoties uz teoriju, prezentēt to. Noslēgumā sagatavot prezentāciju par kādu no lekciju tēmām un demonstrēt to grupā.
Vērtēšanas kritēriji:
1)Aktīva dalība seminārnodarbībās, patstāvīga literatūras avotu apguve (10%). 2) Sagatavot rakstiski grupas gadījumu analīzi (mācību supervīzija/videomateriāli), pamatojot, raksturojot grupas procesus, dinamiku, pārneses, pretpārneses esamību un izpausmes pēc dotā plāna (45%): kādas grupas priekšrocības/ trūkumus var konstatēt attiecīgajā grupā; supervīzijas grupas kontrakta veidošana; attiecības, darba alianse supervīzijas grupā (pamatot, kas par to liecina); grupas supervizora stili (pamatot, kādi un kas par to liecina); analizēt un pamatot grupas procesa norises, attīstības stadiju; kādas pārneses un pretpārneses bija novērojamas supervīzijas grupā (pamatot, kas par to liecina); analizēt un pamatot, vai supervīzijas grupā bija novērojami paralēlie procesi. 3)Noslēgumā sagatavot prezentāciju par kādu no lekciju tēmām, izmantojot jaunākos pētījumus, un demonstrēt to grupā (45%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:maģistranti atpazīst, raksturo nozīmīgākos faktorus grupas darbā; identificē un raksturo grupas procesa attīstības stadijas, dinamiku, pretestību, to ietekmi uz supervīzijas procesu grupā; atpazīst paralēlos procesus supervīzijas grupā;
Prasmes:maģistranti analizē gadījumus par supervīzijas procesu grupā, novērtējot grupas un indivīdu profesionālās grūtības, vajadzības un resursus; izvēlas piemērotas metodes darbam grupā, veidojot radošu, strukturētu vidi;
Kompetences:analizē videomateriālu/mācību supervīzijas grupas darbu; novērtē supervīzijas grupas dinamiku un pretestību supervīzijas procesā; pamato supervīzijas darba grūtības, ierobežojumus grupā; formulē ieteikumus grupas darba uzlabošanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Hawkins, P., & Shonet, R. (2000). Supervision in the helping Professions. An idividual, group and organizational approach. Buckingham; Philadelphia: Open University Press.
2Ховкинс, П., & Шохет, Р. (2002). Супервизия: индивидуальный, групповой и организационный подходы. Санкт-Петербург: Речь.
3Procter, B. (2008). Group Supervision: A Guide to Creative Practice (2nd ed.). London: SAGE Publications Ltd.
Papildus literatūra
1Apine, E. (sast.). (2007). Supervīzija sociālajā darbā. Supervizora rokasgrāmata. Rīga: LU.
2Milne, D. (2009). Evidence-Based Clinical Supervision: Principles and Practice. BPS Blackwell.
3DiMino, J.L., & Risler, R. (2012). Group Supervision of Supervision: A Relational Approach for Training Supervisors. Journal of College Student Psychotherapy, 26, 61–72.
4Andersson, L. (2008). Psychodynamic supervision in a group setting:Benefits and limitations. Psychotherapy in Australia, 14(2), 36-41.
Citi informācijas avoti
1Journal of Supervision
2Journal of Clinical Supervision
3Journal of Supervision and Training