Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Indra Majore-Dūšele

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_133LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:PedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Indra Majore-Dūšele
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas3
Classes (number)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas3
Kopā kontaktstundas6
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas3
Classes (number)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas3
Kopā kontaktstundas6
Study course description
Zināšanas:
Apgūts studiju kurss "Supervizora profesionālā darbība".
Mērķis:
Radīt iespēju maģistrantiem attīstīt ar studējošo personības kvalitātēm saistītās profesionālās kompetences: empātiju, sevis apzināšanos un pašrefleksiju, apzinātību un klātbūtni, stresa vadības un pašregulācijas prasmes, lai atpazītu un novērstu profesionālās izdegšanas risku.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Supervizora profesionālā kompetence. Personības briedums.Lectures1.00auditorija
2Supervizora personības kvalitātes, laba skolotāja un laba speciālista īpašības.Classes1.00auditorija
3Supervizora personība, supervīzijas attiecības, sadarbības alianse.Lectures1.00auditorija
4Supervīzijas attiecības, alianse, klātbūtnes, pašrefleksijas, ķermeņa apzinātības prasmes.Classes1.00auditorija
5Savas supervizora kompetences novērtējums, pašrefleksija un atgriezeniskā saikne.Lectures1.00auditorija
6Darbs ar supervizora kompetences novērtējumu, atgriezeniskās saiknes došana un saņemšana.Classes1.00auditorija
7Stresa situācijas supervīzijas praksē, stresa vadības principi.Lectures1.00auditorija
8Stresa situāciju izpēte, stresa vadības principu pielietošana.Classes1.00auditorija
9Rūpes par sevi, pašaprūpes prasmes – relaksācija, vizualizācija, apzinātības prakse.Lectures1.00auditorija
10Pašaprūpes prasmju izpēte, apguve, pielietošana.Classes1.00auditorija
11Profesionālā tālākattīstība kā ētiska un profesionāla atbildība.Lectures1.00auditorija
12Profesionālās tālākizglītības plāna veidošana.Classes1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi nostiprināt studiju kursa materiālu, lasot avotus. Veikt savas profesionālās kompetences novērtēšanu un tālākās profesionālās izaugsmes plānošanu, ko dokumentē protokolā. Veikt pašreflektīvu analīzi par savas personības iezīmēm, kas ir veicinošas un kas traucējošas supervizora darbā, fiksēt un reflektēt saņemtās atgriezeniskās saites pieredzes dienasgrāmatā. Fiksēt savu pieredzi dienasgrāmatā, izvēloties piemērotas pašregulācijas tehnikas un praktizējot tās ikdienā.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva dalība nodarbībās, spēja atsaukties uz lasīto diskusijās; veikts savu kompetenču novērtējums un savu kompetenču attīstības plānošana; veikta savas profesionālās/personiskās pieredzes refleksija, analīze dienasgrāmatā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studējošie apraksta supervizora darbam nepieciešamos personības raksturojumus un kompetences, skaidro sadarbības alianses nosacījumus.
Prasmes:Studējošie mērķtiecīgi pilnveido savas profesionālās prasmes, izprotot nepārtrauktas kvalifikācijas pilnveidošanas nozīmi. Pielieto analītiskās, pašrefleksijas un pašregulācijas iemaņas stresa mazināšanai un pašaprūpei supervīzijas procesā. Piemēro apzinātības prakses elementus, relaksāciju, vizualizāciju.
Kompetences:Studējošie reflektē par savām prasmēm un pieredzi un sniedz atgriezenisko saiti kursabiedriem par viņu prasmēm. Novērtē sev piemītošo kompetenci un izvirza uzdevumus savai tālākajai profesionālajai attīstībai. Veido pamatotu profesionālās izaugsmes plānu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce