Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Baiba Pumpiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_134LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Nav.
Mērķis:
Sekmēt studentu izpratni par supervīzijas attīstības vēsturi, par dažādiem supervīzijas teorētiskajiem modeļiem. Padziļināt izpratni par supervizora profesionālo darbību dažādās vidēs, tās tiesisko un ētisko regulējumu, kā arī par tiesību un ētikas normu ievērošanas nozīmi profesionālajā darbā, tostarp dokumentējot savu darbību. Attīstīt prasmi tiesību un ētiskos principus pielietot gadījumu analīzēs par dilemmām supervīzijā, attīstot izpratni par supervizora dubulto atbildību tiesisku un ētisku jautājumu risināšanā. Attīstīt kultūras kompetenci supervīzijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Supervīzijas funkcijas. Supervīzija – sistēmiska pieeja. Supervīzijas teorētiskie aspekti un modeļi.Lectures1.00auditorija
2Supervīzijas jēdziens. Supervīzijas vēsturiskā attīstība un kvalitātes kritēriji mūsdienās (ANSE standarts).Lectures1.00auditorija
3Supervīzijas veidi un profesionālās darbības specifika dažādās darbības vidēs.Lectures1.00auditorija
4Supervizora profesionālās vērtības. Supervizora profesionālā kompetence, tās pilnveides iespējas.Lectures1.00auditorija
5Supervizora profesionālās darbības tiesiskais un ētiskais regulējums. Supervizora un supervizējamā tiesības un pienākumi.Lectures1.00auditorija
6Fizisko personu datu aizsardzība un privātā dzīve. Darba un darba aizsardzības normas supervīzijā. Ar supervīziju saistīto dokumentu izstrāde un noformēšana.Lectures1.00auditorija
7Supervīzijas ētika attiecībās supervizors – supervīzējamais un ētisko aspektu pārraudzība attiecībās supervīzējamais – klients.Classes1.00auditorija
8Ētiskās dilemmas un to risināšana.Classes1.00auditorija
9Biežākie ētiskie pārkāpumi supervīzijā (robežu pārkāpumi, duālās attiecības u.c.).Classes1.00auditorija
10Multikulturālie aspekti supervīzijā.Classes1.00auditorija
11Supervīzijas teoriju un modeļu izmantošana konkrētā darba vietā.Classes2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi lasīt norādītos avotus un literatūru un sagatavot jautājumus diskusijai lekcijās/nodarbībās par doto tēmu. Veikt rakstiskas gadījuma analīzes atbilstoši dotajiem uzdevumiem un prezentēt tās mācību grupā darbībā. Rakstīt profesionālās izaugsmes dienasgrāmatu.
Vērtēšanas kritēriji:
Sagatavoti jautājumi diskusijai lekcijās/nodarbībās par konkrētu tēmu. Veiktas divas rakstiskas gadījuma analīzes atbilstoši uzdevumiem un tās prezentētas mācību grupā darbībā. Rakstīta profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. Rakstisks darbs par viena supervīzijas modeļa dziļāku izpēti, attiecinot šo modeli uz konkrētu darba vietu (60%) un tā prezentācija (30%), iesaiste diskusijās (10%) par prezentētajiem darbiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studējošie raksturo supervizora profesiju, vērtības, supervīzijas profesionālās vides specifiku. Apraksta ar profesionālo darbību saistītos juridiskos dokumentus un ētikas principus (t.sk. darba un darba aizsardzības, fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un privātās dzīves principus; profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus). Analizē un izvērtē ar supervīzijas situāciju saistītos tiesiskos un ētiskos aspektus, tiesiski un ētiski jūtīgas supervīzijas problēmsituācijās; definē un analizē potenciālās tiesiskās un ētiskās problēmas un sakārto informāciju problēmas tālākai risināšanai, raksturo, kādi dokumenti ir nepieciešami supervizora darbībā.
Prasmes:Risina ētiskas dilemmas supervīzijas gadījumos, pielietojot ētikas kodeksu un ētiskās vadlīnijas ētisko dilemmu risināšanā, kā arī demonstrējot multikulturālo kompetenci, gatavo ar supervīziju saistītos dokumentus.
Kompetences:Izprotot savas darbības iespējamo ietekmi uz indivīdu, grupu, komandu vai organizāciju, demonstrē tiesisko, ētisko un kultūras kompetenci gadījumu analīzē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce