Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Baiba Pumpiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_134LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Sekmēt studentu izpratni par supervīzijas attīstības vēsturi, par dažādiem supervīzijas teorētiskajiem modeļiem. Padziļināt izpratni par supervizora profesionālo darbību dažādās vidēs, tās tiesisko un ētisko regulējumu, kā arī par tiesību un ētikas normu ievērošanas nozīmi profesionālajā darbā, tostarp dokumentējot savu darbību. Attīstīt prasmi tiesību un ētiskos principus pielietot gadījumu analīzēs par dilemmām supervīzijā, attīstot izpratni par supervizora dubulto atbildību tiesisku un ētisku jautājumu risināšanā. Attīstīt kultūras kompetenci supervīzijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Supervīzijas funkcijas. Supervīzija – sistēmiska pieeja. Supervīzijas teorētiskie aspekti un modeļi.Lekcijas1.00auditorija
2Supervīzijas jēdziens. Supervīzijas vēsturiskā attīstība un kvalitātes kritēriji mūsdienās (ANSE standarts).Lekcijas1.00auditorija
3Supervīzijas veidi un profesionālās darbības specifika dažādās darbības vidēs.Lekcijas1.00auditorija
4Supervizora profesionālās vērtības. Supervizora profesionālā kompetence, tās pilnveides iespējas.Lekcijas1.00auditorija
5Supervizora profesionālās darbības tiesiskais un ētiskais regulējums. Supervizora un supervizējamā tiesības un pienākumi.Lekcijas1.00auditorija
6Fizisko personu datu aizsardzība un privātā dzīve. Darba un darba aizsardzības normas supervīzijā. Ar supervīziju saistīto dokumentu izstrāde un noformēšana.Lekcijas1.00auditorija
7Supervīzijas ētika attiecībās supervizors – supervīzējamais un ētisko aspektu pārraudzība attiecībās supervīzējamais – klients.Nodarbības1.00auditorija
8Ētiskās dilemmas un to risināšana.Nodarbības1.00auditorija
9Biežākie ētiskie pārkāpumi supervīzijā (robežu pārkāpumi, duālās attiecības u.c.).Nodarbības1.00auditorija
10Multikulturālie aspekti supervīzijā.Nodarbības1.00auditorija
11Supervīzijas teoriju un modeļu izmantošana konkrētā darba vietā.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi lasīt norādītos avotus un literatūru un sagatavot jautājumus diskusijai lekcijās/nodarbībās par doto tēmu. Veikt rakstiskas gadījuma analīzes atbilstoši dotajiem uzdevumiem un prezentēt tās mācību grupā darbībā. Rakstīt profesionālās izaugsmes dienasgrāmatu.
Vērtēšanas kritēriji:
Sagatavoti jautājumi diskusijai lekcijās/nodarbībās par konkrētu tēmu. Veiktas divas rakstiskas gadījuma analīzes atbilstoši uzdevumiem un tās prezentētas mācību grupā darbībā. Rakstīta profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. Rakstisks darbs par viena supervīzijas modeļa dziļāku izpēti, attiecinot šo modeli uz konkrētu darba vietu (60%) un tā prezentācija (30%), iesaiste diskusijās (10%) par prezentētajiem darbiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie raksturo supervizora profesiju, vērtības, supervīzijas profesionālās vides specifiku. Apraksta ar profesionālo darbību saistītos juridiskos dokumentus un ētikas principus (t.sk. darba un darba aizsardzības, fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un privātās dzīves principus; profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus). Analizē un izvērtē ar supervīzijas situāciju saistītos tiesiskos un ētiskos aspektus, tiesiski un ētiski jūtīgas supervīzijas problēmsituācijās; definē un analizē potenciālās tiesiskās un ētiskās problēmas un sakārto informāciju problēmas tālākai risināšanai, raksturo, kādi dokumenti ir nepieciešami supervizora darbībā.
Prasmes:Risina ētiskas dilemmas supervīzijas gadījumos, pielietojot ētikas kodeksu un ētiskās vadlīnijas ētisko dilemmu risināšanā, kā arī demonstrējot multikulturālo kompetenci, gatavo ar supervīziju saistītos dokumentus.
Kompetences:Izprotot savas darbības iespējamo ietekmi uz indivīdu, grupu, komandu vai organizāciju, demonstrē tiesisko, ētisko un kultūras kompetenci gadījumu analīzē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Corey, G., Corey, M.S., & Callanan, P. (2011). Issues and ethics in the Helping Professions. Brooks;Cole: Cengage learning.
2Ethical and legalissuesin supervision. Iegūts no http://soe.syr.edu/academic/counseling_and_human_services/m…
3Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības (2011). Rīga. Latvijas Vēstnesis.
4Moon, B.L. (2006). Ethical Issuesin Art therapy. Charles Thomas Pub. Ltd.
5Ruķers, M. (2008). Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri. Rīga: SIA E- sabiedrības risinājumi.
6Slaidiņa, V., Skultāne I. (2011). Darba tiesības. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC.
7Мартин, Э. Проблемы и вопросы этики в супервизии. Iegūts no http://jungland.net/node/2379
8Mārtinsone, K. (Sast.) (2010).Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.
9Adjukovic, M., Cajvert, L., Judy, M., Knopf, W., Kuhn, H., Madai, K., & Voogd, M. E. Vision. A European Glossary of Supervision and Coaching. From: Conference „A Common Terminology for Supervision and Coaching in Eorope”, LEONARDO–Development of Innovation. Project “EC Vision A European System of Comparability and Validation of Supervisory Competences ,527220-LLP-AT-Leonardo_LMP” . Iegūts no http://www.anse.eu/tl_files/ecvision/dokuments/ECVision_Glo…
10ANSE Code of Ethics. Iegūts no http://www.anse.eu/tl_files/anse/docs/history/2012%20Code%2…
11Inspire and be Inspired - a Sample of Research on Supervision and Coaching in Europe : the collected articles of the 1st ANSE Research Conference on Supervision and Coaching, 24.-25. April 2015, Budapest, organized by ANSE, KRE, MSZCT, DGSv / 2017
12Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse [rakstu krājums].Mārtinsone K. un Mihailova S. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017.- 420 lpp.
13Carroll, M. (2014). Effective supervision for the helping professions. Thousand Oaks, CA: SAGE.
14Frawley-O’Dea, M.G. & Sarnat, J.E. (2001). The supervisory relationship: A contemporary psychodynamic approach. New York: Guilford Press.
Papildus literatūra
1Koķe, T. (1999). Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes. Rīga: Mācību apgāds NT
2Zabukovec, V. (2010). A model of the supervised practice of psychologists. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozoeska fakulteta
Citi informācijas avoti
1Latvijas Republikas Satversme
2Civillikums
3Darba likums
4Darba aizsardzības likums
5Dokumentu juridiskā spēka likums
6Fizisko personu datu aizsardzības likums