Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Angļu
Vadītājs
Inguna Rence-Bambīte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_007LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inguna Rence-Bambīte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas64
Kopā kontaktstundas64
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas64
Kopā kontaktstundas64
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mutes dobuma anatomija, fizioloģija; Bioloģija; Histoloģija, patoloģiskā histoloģija; Mikrobioloģija; Ķīmija, fizika; Farmakoloģija; Iekšķīgās slimības; Biomateriālu mācība; Pirmsklīniskā mācība; Rentgenoloģija; Kariess un citas zobu cieto audu patoloģijas; Periodontoloģija; Endodontija; Imunoloģija; Ētika un sociālo zinātņu pamati.
Mērķis:
Pilnveidot teorētiskās zināšanas un attīstīt klīniski praktiskās iemaņas terapeitiskajā zobārstniecībā, veicināt spēju pieņemt lēmumus par kariesa un zobu cieto audu patoloģiju, zoba pulpas, apikālā un marginālā periodonta slimību ārstēšanu, profilaksi individuāli pacientam un populācijā. Novērtēt kopsakarības kariesa un zoba cieto audu, zoba pulpas un periodonta slimību diagnostikā, ārstēšanas metožu izvēlē un prast tās pielietot klīniskajā praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pacientu klīniska pieņemšanaNodarbības14.00klīniskā bāze
2Kolokvijs-Zoba cieto audu patoloģiju diagnostika, diferenciāldiagnostika un ārstēšana – materiāli, metodes. Infekcijas kontrole zobārstniecībā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Praktiska nodarbība - pacientu primāra klīniska apskate un diagnostika. Pacientu sadalīšana grupās atbilstoši klīniskajai situācijai un ārstēšanas nepieciešamībai.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Pacientu klīniska pieņemšanaNodarbības13.00klīniskā bāze
5Kolokvijs - Periodontoloģijā un EndodontijāNodarbības1.00auditorija
6Praktiska nodarbība - pacientu primāra klīniska apskate un diagnostika. Pacientu sadalīšana grupās atbilstoši klīniskajai situācijai un ārstēšanas nepieciešamībai.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Pacientu klīniska pieņemšana atskaite par padarīto darbu semestrī un pacientu ārstēšanas plānu prezentācijaNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs prezentāciju sagatavošanā atbilstoši kursa tēmām, klīnisko gadījumu analīze, zinātniski patstāvīgā darba veikšana - darbs ar literatūru, kopsavilkumu veidošana, pētnieciskā darba veikšana, izmantojot nolikumu par studentu zinātniski patstāvīgo darbu
Vērtēšanas kritēriji:
Kolokviji 4. studiju gada 7. un 8. semestrī. Lai sekmīgi nokārtotu kolokviju jāiegūst vismaz 55% no kopējā punktu skaita. Vērtējuma tabula tiks pievienota kolokvija variantam. Kolokvija vērtējums studentiem tiek paziņots e-studijās. Nesekmīga vērtējuma gadījumā, kolokvijs jāpārraksta 2 nedēļu laikā. Atskaite par klīnisko darbu 8.semestra beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students spēs: -aprakstīt zobu cieto audu uzbūvi, funkcijas, patoloģiju; -definēt lokālo un vispārējo faktoru - mikroorganismu, ogļhidrātu, zoba un siekalu mijiedarbības, fluorīdu, uztura, sociāli ekonomisko faktoru lomu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju izcelsmē; -klasificēt kariesa un zobu cieto audu patoloģiju klīniskās izpausmes; -izklāstīt periodonta slimību etioloģiju un patoģenēzi; -aprakstīt periodonta slimību klasifikāciju un atpazīt periodonta slimību veidus; -formulēt periodonta slimību plānveida ārstēšanas etapus un to secību; -izprast pulpas un periodonta patoloģijas; -diagnosticēt endodontiskas slimības, kvalitatīvi veikt primāru endodontisku ārstēšanu zobos ar nekomplicētu anatomiju; -noteikt endodontiski ārstēta zoba prognozi, atjaunot endodontiski ārstētu zobu; -formulēt indikācijas pacienta nosūtīšanai pie endodontijas speciālista.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students spēs: -izvēlēties atbilstošu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju, pulpas un periodonta patoloģiju ārstēšanas metodi un materiālu, ievērojot indikācijas un kontrindikācijas; -novērtēt pacienta zobu cieto audu stāvokli un prognozi, kariesa aktivitāti un kariesa risku; -veikt periodonta izmeklēšanu pacientam; -novērtēt atsevišķu zobu un visa sakodiena prognozi; -diagnosticēt un veikt neatliekamo ārstēšanu periodonta slimību akūto stāvokļu gadījumā; -izmantot neķirurģiskās (konvencionālās) periodonta ārstēšanas metodes; -pielietot specifiskus diagnostiskus testus pulpas un periapikālo audu slimību diagnostikā, veikt rentgenuzņēmumus endodontijā; -veikt pulpas ārstēšanu vitāliem un devitāliem viensakņu un daudzsakņu zobiem ar nekomplicētu anatomiju; -sniegt neatliekamo palīdzību akūtos gadījumos; -izveidot ārstēšanas plānu, integrējot ārstēšanu vispārējā mutes dobuma atveseļošanas plānā; -novērtēt ārstēšanas rezultātus un prognozi, sagaidāmās iespējamās komplikācijas, izstrādāt iespējamo komplikāciju profilaksi un nepieciešamības gadījumā - mainīt ārstēšanas plānu.
Kompetences:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students spēs novērtēt kopsakarības un integrēt citu medicīnas un zobārstniecības nozaru zināšanas kariesa un zobu cieto audu patoloģiju pulpas un periodonta patoloģiju diagnostikā, prognozēšanā un ārstēšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ole Fejerskov, Edvina Kidd, “Dental Caries. The Disease and its Clinical Management“. Blackwell Munksgaard, Blackwell Publishing CO. 2003
2“Textbook of Operative Dentistry”. (Second Ed.) - L. Baum, R. W. Phillips, M. R. Lund, W. B. Saunders Co, 1985, 1999.
3Cohen S, Burns R. C. Pathways of the Pulp, 9. izd.
4Walton R. E., Torabinejad M. Principles and Practice of Endodontics. 3. izd.
5Walton R. E., Torabinejad M. Principles and Practice of Endodontics. 4. izd.
6Orstavik D., Ford P. T. Essential Endodontology: Prevention and Treatment of Apical Periodontitis. 1., 2. izd.
7Lindhe J., Karring T., Lang N. P. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 4th edition, 2003.
8Newman M. G., Takei H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza`s Clinical Periodontology. 11th edition, 2006.
9Pattison A., Pattison L. G. Periodontal Instrumentation. 2nd edition, 1991.
Papildus literatūra
1J. F. Roulett, N. H. F. Wilson, M. Fuzzi Advances in Operative Dentistry Vol. 1, Vol. 2 Quintessence Publ. Co, 2001;
22 International Journal of Endodontics;
3Journal of Endodontics;
4Endodontic Topics;
5Sato N. Periodontal Surgery.A Clinical Atlas. 2000;
6Wilson Jr.T.G. Komman K.S. Fundamentals of Periodontics. 2nd edition, 2003.
Citi informācijas avoti
1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/;
2http://www.cochrane.org/;
3Lekciju un praktisko nodarbību mācību materiāli. Zobārstniecības profesionālo asociāciju vadlīnijas;
4Periodontology 2000;
5Journal of Clinical Periodontology;
6Clinical Periodontology;
7www.perio.org;
8www.dent.ucla.edu/pic