Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Kristaps Zariņš
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt studentiem ieskatu tiesību filozofijas pamatjēdzienos un problēmjautājumos, apskatot antīkās pasaules domātāju darbus un salīdzinot tos ar mūsdienu aktualitātēm tiesību filozofijas domātāju vidū. Tai skaitā aplūkojot dažādās tiesību filozofiskās izpratnes tradīcijas, parādot tiesību filozofijas izmantojamību mūsdienu sabiedrības procesu izpētē un analīzē. To vietu juridiskajā zinātnē un pētnieciskajos darbos.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija, Latvijas tiesību vēsture, Loģika.

Rezultāti

Zināšanas

"Tiesību filozofijas" kursa apguves rezultātā studējošais būs guvis pamatzināšanas par tiesību rašanos tiesību filozofijas kontekstā, spēs izskaidrot ar padziļinātu izpratni tiesību filozofijas aptverošos būtiskākos jēdzienus, kā arī būs guvis zināšanas kā senatni sasaistīt ar mūsdienām, veidojot likumsakarības.
Students būs guvis zināšanas, kā kritiski vērtēt laikmetu griezumā uzkrāto informāciju, kā atlasīt būtisko un lietderīgo.

Prasmes

Studējošais, apgūstot studiju kursu "Tiesību filozofija", iegūtās zināšanas varēs sekmīgi izmantot turpmākajā profesionālajā darbībā, problēmjautājumus risināt ar izpratni, tos skatot gan no filozofiska, gan tiesību aspekta, līdz ar to studējošais būs apguvis prasmi secīgi risināt problēmas no atšķirīgiem skatpunktiem.
Studējošais būs apguvis spēju strukturēt savu mācību procesu, pieņemt neordinārus lēmumus, tos zinātiski pamatojot, aizstāvēt savu viedokli kā savas jomas profesijas pārstāvju vidū, tā arī citviet.
Studējošais kursa ietvaros attīstīs prasmi strādāt ne tikai individuāli, bet arī komandas darbā, kur jāsaskaras ar atšķirīgiem uzskatiem un viedokļiem par valdošajiem procesiem sabiedrībā.

Kompetences

Studējošais kursa noslēgumā būs kompetents sniegt argumentētu viedokli jautājumos, kas skar tiesību filozofiju. Spēs izvērtēt sava profesionālā ieguldījuma ietekmi uz tiesību filozofiju kā tiesību nozari.
Studējošā iegūtās zināšanas tiesību filozofijā būs kā pamats, lai attīstītu tiesību filozofijas izpratni mūsdienās. Studējošais spēs patstāvīgi turpmāk veikt informācijas apkopošanu un tās analīzi, saistot to ar tiesību filozofijas virzienu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne4BakalaursIerobežota izvēle