Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kristaps Zariņš

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_028LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristaps Zariņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija, Latvijas tiesību vēsture, Loģika.
Mērķis:
Sniegt studentiem ieskatu tiesību filozofijas pamatjēdzienos un problēmjautājumos, apskatot antīkās pasaules domātāju darbus un salīdzinot tos ar mūsdienu aktualitātēm tiesību filozofijas domātāju vidū. Tai skaitā aplūkojot dažādās tiesību filozofiskās izpratnes tradīcijas, parādot tiesību filozofijas izmantojamību mūsdienu sabiedrības procesu izpētē un analīzē. To vietu juridiskajā zinātnē un pētnieciskajos darbos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads tiesību filozofijā. Tiesību filozofijas jēdziens, mērķis un uzdevumi. Tiesību nepieciešamība, izpratne un būtība. Līdztiesības, brīvības un taisnības jēdzieni. I. Kants un neokantisms. Tiesību drošība, obstrukcija un plurālisms. Tiesības filozofijas skolu apskats. Sociāli ētiskie principi, reliģijas ietekme un paražu tiesības. Tiesību ontoloģija, aksioloģija, gnozeoloģija.Lekcijas3.00auditorija
2Dabisko tiesību skola. Dabiskās tiesības senajā Grieķijā un Romā. Dabiskās tiesības viduslaikos un jaunajos laikos. Sava laika spilgtākie pārstāvji. Tiesību iedalījums tiesību lokos. Galvenie no tiem – kontinentālās Eiropas tiesību loks (romāņu-ģermāņu), anglo-amerikāņu, sociālistiskais tiesību loks, kristietība un islams, Austrumāzijas u.c. tiesību loki.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Vispārējais labums kā tiesību filozofijas kategorija. Noliedzošais un sadalošais taisnīgums. Valsts tiesiskā misija.Lekcijas2.00auditorija
4Izpratne par dabisko tiesību skolu. Pārskats, kas sevī ietver redzamākos šīs skolas filozofus un domātājus. XX gs. tiesību filozofijas aktualitātes. Neopozitīvisms, elitu teorija, eksistenciālisms. Tiesību filozofijas kursa kopsavilkums un galvenās atziņas.Nodarbības2.00auditorija
5Tiesību filozofija un mūsdienu sabiedrība.Lekcijas2.00auditorija
6Tiesību filozofijas turpmākās izpausmes forma nākotnē.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads tiesību filozofijā. Tiesību filozofijas jēdziens, mērķis un uzdevumi. Tiesību nepieciešamība, izpratne un būtība. Līdztiesības, brīvības un taisnības jēdzieni. I. Kants un neokantisms. Tiesību drošība, obstrukcija un plurālisms. Tiesības filozofijas skolu apskats. Sociāli ētiskie principi, reliģijas ietekme un paražu tiesības. Tiesību ontoloģija, aksioloģija, gnozeoloģija.Lekcijas2.00auditorija
2Dabisko tiesību skola. Dabiskās tiesības senajā Grieķijā un Romā. Dabiskās tiesības viduslaikos un jaunajos laikos. Sava laika spilgtākie pārstāvji. Tiesību iedalījums tiesību lokos. Galvenie no tiem – kontinentālās Eiropas tiesību loks (romāņu-ģermāņu), anglo-amerikāņu, sociālistiskais tiesību loks, kristietība un islams, Austrumāzijas u.c. tiesību loki.Lekcijas1.00auditorija
3Vispārējais labums kā tiesību filozofijas kategorija. Noliedzošais un sadalošais taisnīgums. Valsts tiesiskā misija.Lekcijas1.00auditorija
4Izpratne par dabisko tiesību skolu. Pārskats, kas sevī ietver redzamākos šīs skolas filozofus un domātājus. XX gs. tiesību filozofijas aktualitātes. Neopozitīvisms, elitu teorija, eksistenciālisms. Tiesību filozofijas kursa kopsavilkums un galvenās atziņas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Noslēguma referāts – iesniedzams pēdējā lekcijā vai eksāmena dienā elektroniski un papīra formātā plaģiātisma pārbaudei (referāta apjoms 10 – 15 lapas, citāti nepārsniedz ¼ daļu no darba kopējā apjoma, referāts izstrādāta ievērojot RSU darbu noformēšanas prasības, izmantoti ārvalstu un nacionālie avoti).
Vērtēšanas kritēriji:
Referāts tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Galvenie vērtēšanas kritēriji: 1) tēmas aktualitāte, izvēles pamatojums (max. 3 balles); 2) autora argumentēšanas prasme (max. 3 balles); 3) secinājumi, izmantotie informācijas avoti (max. 3 balles); 4) noformējums atbilstoši RSU prasībām (1 balle).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:"Tiesību filozofijas" kursa apguves rezultātā studējošais būs guvis pamatzināšanas par tiesību rašanos tiesību filozofijas kontekstā, spēs izskaidrot ar padziļinātu izpratni tiesību filozofijas aptverošos būtiskākos jēdzienus, kā arī būs guvis zināšanas kā senatni sasaistīt ar mūsdienām, veidojot likumsakarības. Students būs guvis zināšanas, kā kritiski vērtēt laikmetu griezumā uzkrāto informāciju, kā atlasīt būtisko un lietderīgo.
Prasmes:Studējošais, apgūstot studiju kursu "Tiesību filozofija", iegūtās zināšanas varēs sekmīgi izmantot turpmākajā profesionālajā darbībā, problēmjautājumus risināt ar izpratni, tos skatot gan no filozofiska, gan tiesību aspekta, līdz ar to studējošais būs apguvis prasmi secīgi risināt problēmas no atšķirīgiem skatpunktiem. Studējošais būs apguvis spēju strukturēt savu mācību procesu, pieņemt neordinārus lēmumus, tos zinātiski pamatojot, aizstāvēt savu viedokli kā savas jomas profesijas pārstāvju vidū, tā arī citviet. Studējošais kursa ietvaros attīstīs prasmi strādāt ne tikai individuāli, bet arī komandas darbā, kur jāsaskaras ar atšķirīgiem uzskatiem un viedokļiem par valdošajiem procesiem sabiedrībā.
Kompetences:Studējošais kursa noslēgumā būs kompetents sniegt argumentētu viedokli jautājumos, kas skar tiesību filozofiju. Spēs izvērtēt sava profesionālā ieguldījuma ietekmi uz tiesību filozofiju kā tiesību nozari. Studējošā iegūtās zināšanas tiesību filozofijā būs kā pamats, lai attīstītu tiesību filozofijas izpratni mūsdienās. Studējošais spēs patstāvīgi turpmāk veikt informācijas apkopošanu un tās analīzi, saistot to ar tiesību filozofijas virzienu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Cipeliuss R. Tiesību būtība. Juridiskai izglītībai un praksei. – Rīag: Latvijas Universitāte, 2001.
2Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā // Likums un tiesības. – 1999. Nr.1.-4.;2000. Nr.1.-8.
3Lejiņš P., Šulcs L. Tiesību filozofija. Rīga: 1938
Papildus literatūra
1Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: Ratio iuris, 2005
2Broks J. Tiesību filosofija. –Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004.
3Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.
4Krastiņš I. Tiesību Doktrīnas. – Rīga: LU, 1996
5Šulcs L. Dabisko tiesību evolūcija. Tiesību ministrijas vēstnesis. – Nr.5/6, 1934
6Meļķisis E. Attīstības tendences dažādos tiesību teorijas un prakses jautājumos. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2000.
7Osipova S. Tiesību socioloģija kā juridiskā zinātne un tās ģenēze. // Juridiskā zinātne. Latvijas Universitātes raksti Nr.703. Rīga: LU, 2006
8Platons. Valsts. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2001;
9Aristotelis. Nikomaha ētika. Pagātnes domātāju darbi. –Rīga: Zvaigzne, 1985
10Domas par antīko filozofiju. – Rīga: Avots, 1990.
11Kants I. Prolegomeni. Pagātnes domātāju darbi. – Rīga: Zvaigzne, 1990
12Sūlcs L. Tiesību idejas un dabisko tiesību problēmas Kanta tiesību teorijā. – Rīga: Valters un Rapa, 1939
13Dāle P. Imanuels Kants. – Rīga: Valters un Rapa. 1936.
14Bēkons F. Jaunais orgānus. Pagātnes domātāju darbi. – Rīga: Zvaigzne, 1989
15Vedins I. Likuma ontoloģija. // Raksti Nr.8 – Rīga: Policijas akadēmija, 2001
16Fihte J.G. Cilvēka būtība. Par cilvēka lielumu. Pagātnes domātāju darbi. – Rīga: Zvaigzne, 1989
17Bandēns G. Leģisms – senās Ķīnas valsts pārvaldes doktrīnas //Vispārīgās tiesību teorijas un valsts zinātnes atziņas. – Rīga: LU, 1997
18Levits E. Par līdztiesību likuma un tiesas priekšā, un diskriminācijas aizliegumu. Par Satversmes 91.pantu. // portāls politika.lv -19.10.2004.
19Fuko M. Uzraudzīt un sodīt. – Rīga: Omnia mea, 2001.
20Boazs D. Pasaules filozofiskā doma labklājības meklējumos. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006..
21Freibahs L. Kristietības būtība. Nākotnes filozofijas pamati. Pagātnes domātāju darbi. 2.papildizdevums. – Rīga: Zvaigzne, 1991
22Šarls Luijs de Monteksjē, Persiešu vēstules. Pagātnes domātāju darbi. – Rīga: Zvagzne, 1990
23Osipova S. Musulmaņu tiesību vēsture viduslaikos. – Rīga: LU, 2001
24Razs Dž. Brīvības morāle. – Rīga: Sorosa fonds Latvija, 2001
25Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004
26Makjavelli N. Valdnieks. – Rīga: Tapals, 2007
27Ārvalstu:
28Shaklee I. N. Law and Politics//legism. - Cambridge: Hardvard University Press, 1986
29Eisenberg M.A. The Nature of the common law. – England: [b.v.], 1998
30Feinberg J. Philosophy of Law. 6th ed. – Wadsworth: [b.i.],2000
31Zippelius R. . Rechtsphilosophie. 4.Auflag.Munchen: Verlag C.H.Beck, 2003
32Dworkin R. Taking Rights Seriously. –London: Duckworth, 1978
33Frederik G. Kempin, Jr.Historical Introduction to Anglo – American Law. – St.Paul: Back’s Law dictionary, - 1998
34Ackermann B.A. Social Justice in the Liberal State. – London: Yale University press, 1980
35Adams D.M. Philosophical problems in the Law; 3rd edition. – Canada: Wadsworth, 1999
36Professional Responsibility and regulation. Deborah L. Rhode, Geoffrey C. Hazard, Foundation Press, NY, 2002
Citi informācijas avoti
1Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, http://likumi.lv/doc.php?id=43859
2Neimane I. Īpašuma tiesības kā cilvēka pamattiesības // portāls politika.lv, 09.05.2005., http://providus.lv/article/ipasuma-tiesibas-ka-cilveka-pama…
3Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, http://likumi.lv/doc.php?id=43859
4What are human rights? http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
5http://www.legalethics.com/
6http://www.findlaw.com/01topics/14ethics/index.html
7http://www.ethicsandlawyering.com/index.htm
8http://www.freivogelonconflicts.com/index.htm