Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Juris Stukāns

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_024LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juris Stukāns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas36
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas14
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads tiesību zinātnē.
Mērķis:
Iepazīstināt studējošos ar tiesību teorijas pamatiem. Veicināt studējošo prasmi patstāvīgi analizēt juridiskos procesus, vienlaikus izskaidrojot tiesību teorētisko bāzi un pamatus, tiesību būtību un funkcijas, uzmanību pievēršot publiskajām un privātajām tiesībām. Papildus attīstīt studējošo izpratni par valsts, tās sociālo, juridisko un politisko struktūru, par tiesību teoriju kā studiju kursa vietu un nozīmi kopējā studiju procesā. Dot studentiem iespēju ar tiesību teorijas kursa starpniecību apgūt jurisprudences svarīgākās zināšanas, kas ir izmantojamas visās tiesību zinātnes nozarēs un profesionālajā praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tiesību teorijas kā zinātne un studiju kurssLekcijas2.00auditorija
2Tiesību izpratnes teoriju daudzveidībaLekcijas1.00auditorija
3Sociālās normas un tiesību normasLekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Tiesību avotiLekcijas1.00auditorija
5Tiesību saimes (loki)Nodarbības1.00auditorija
6Tiesību realizācijaLekcijas2.00auditorija
7Tiesību normu kolīzijasLekcijas2.00auditorija
8Tiesiskās attiecībasLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Tiesiskā rīcība, tiesību pārkāpums un juridiskā atbildībaLekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tiesību teorijas kā zinātne un studiju kurssLekcijas1.00auditorija
2Tiesību izpratnes teoriju daudzveidībaLekcijas1.00auditorija
4Tiesību avotiLekcijas1.00auditorija
6Tiesību realizācijaLekcijas1.50auditorija
7Tiesību normu kolīzijasLekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• mājas darbi ar konkrētu uzdevumu došanu, • izstrādāt un sagatavot eseju (esejas saturā jābūt: problēma, problēmas rašanās cēloņsakarība, problēmas risinājums), • uz katru semināru (atbilstošu lekciju plānojumam) sagatavot prezentāciju, būt gatavam prezentēt (ar prezentācijas slaidu palīdzību jāatspoguļo teorētiskās atziņas un to atspoguļojums praksē).
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība un atbilžu kvalitāte praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi; individuālais darbs – mājas uzdevumi, eksāmens – rakstveida.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par tiesību teorijas vispārīgiem principiem un tiesību normu sistēmu, kura regulē cilvēka stāvokli sabiedrībā un valstī, par tiesību teorijas pamatiem.
Prasmes:Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt tiesību teorijas pamatjautājumus, kā arī risināt praktiska rakstura jautājumus. Prasmes zināšanas pielietot praksē – identificēt un risināt praktiska rakstura problēmas, kas saistītas ar tiesību teorijas jautājumiem. Komunikācijas prasmes – spēt komunicēt par tiesību teorijas jautājumiem. Spēt komunicēt par tēmu, lietojot atbilstošo terminoloģiju. Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – atlasīt un izvērtēt literatūras avotus par tēmu. Prast pielietot normatīvos aktus par apgūto studiju kursu.
Kompetences:Spēja piemērot tiesību iztulkošanas metodes, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana (tiesību teorijā un citās nozarēs) ne tikai “mehāniski”, bet atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā. Piedāvāt ne tikai formālus tiesību nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Plotnieks A. Tiesību teorija & Juridiskā metode. – Rīga: SIA „N.I.M.S.”, 2013.
2Cipeliuss R., Tiesību būtība – Rīga, LU, 2001.
3Neimanis J. Ievads tiesībās. - Rīga: autora izdevums, 2004.
4Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filosofijā. // Likums un Tiesības - 1999., 2000.
5Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rakstu krājums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999.
6Jakubaņecs V., Tiesiskā apziņa – Rīga, P&K, 2001.
Papildus literatūra
1Akmentiņš R., Tiesību zinātne –Rīga, LU, 1927.
2Broks J. Tiesības filosofija: Doktrīnas, koncepcijas, diskursi. - Rīga, 2009.
3Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. – Rīga: Ratio iuris, 2005.
4Jakubaņecs V. Tiesību jēdziens un formas. 7.papildinātais izdevums - Rīga: P&K, 2004.
5Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību normu piemērošanā: Rakstu krājums. / E.Meļķiša red. - Rīga: LU, 2003.
6Neimanis J. Tiesību tālākveidošana. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006.
7Lee S. Law and morals. New York: Oxford Univ. Press, 1987.
8Shklar J.N. Law and Politics. Legalism. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
9Gollnick R. Zur Entwicklung individuellen Rechtsbewusstseins. - Jena: Friedrich-Schūller Univ., 1989.
10Теория государства и права: Учебник для вузов. / Под ред. В.М. Корельский, В.Д. Перевалов. - 2-е изд., изм. и доп. - Москва: НОРМА - ИНФРА, 2000.