Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Tatjana Tone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PAK_009LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:0.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Tiesu medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Tatjana Tone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Patoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Štrumfa
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 21. korpuss, pakatrsu[pnkts]lv, pakatrsu[pnkts]lv, +371 67815096
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas anatomijā, histoloģijā, patoloģijā, fizikā, traumatoloģijā.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar tiesu medicīnas pamatprincipiem, metodēm, Latvijas Republikas likumiem, dažāda veida miesas bojājumu patoģenēzi, patomorfoloģiju, kā arī nāves iestāšanās mehānismiem un attiecīgās dokumentācijas aizpildīšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads tiesu medicīnā: mērķi, metodesNodarbības1.00auditorija
2Autopsiju indikācijas. Latvijas Republikas likumi.Nodarbības1.00auditorija
3Tanatoloģijas pamati. Medicīniskā apliecība par nāves cēloni.Nodarbības1.00auditorija
4Biežākie traumatiskie bojājumi.Nodarbības1.00auditorija
5Brūču veidi, smaguma pakāpes, patoģenēze.Nodarbības1.00auditorija
6Pirkstu nospiedumu īpatnībasNodarbības1.00auditorija
7Pēkšņas dabīgās nāves diferenciāldiagnostika.Nodarbības1.00auditorija
8Hipoksija. Asfiksija.Nodarbības1.00auditorija
9Toksisko vielu iedarbība uz cilvēka organismu.Nodarbības1.00auditorija
10Ārsta kļūdas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
E-studiju materiālu apguve. Darbs ar literatūru, sagatavojot prezentāciju par attiecīgo tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes tests (10 daudzatbilžu testa jautājumi) katras nodarbības sākumā. Vērtēšanas kritēriji: pilnīgs nodarbību apmeklējums, sekmīgi nokārtoti nodarbību testi, prezentēts patstāvīgais darbs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais iegūs pamatzināšanas tiesu medicīnā, kā arī zināšanas par Latvijas Republikas likumiem, kuri saistīti ar tiesu medicīnisko ekspertīzi un autopsijas veikšanu, medicīniskās dokumentācijas korektu aizpildīšanu.
Prasmes:Topošais ārsts atpazīs gadījumus, kur nepieciešama tiesu medicīniskā ekspertīze, un pratīs pieaicināt ekspertu vai saistīties ar tiesībsargājošām institūcijām; pratīs aizpildīt medicīnas apliecību par nāves cēloni.
Kompetences:Izmantojot prasmes sadarboties ar tiesu medicīniskās ekspertīzes sistēmu un tiesībsargājošām instancēm, ārsta darbības ietvaros studējošais veicinās vardarbīgas nāves un vardarbīgu bojājumu atklāšanu, kas ir svarīgs tiesiskas valsts funkcionēšanas un noziegumu apkarošanas aspekts. Apzinoties kļūdainas ārsta rīcības sekas pacientam un ārstam, spēs apzināti izvairīties no analogām situācijām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mācību materiāls RSU e-studiju vietnē.
Papildus literatūra
1J. Payne-James, R. Jokes, S.B.Karch, J. Manlove, Simpsons Forensic Medicine 13th ed, 2011
2H. L. Whitwell. Forensic Neuropathology, 2005;
3D. Dolinak, E.W. Matshes, E.O. Lew, Forensic Pathology Principles and Practice, 2005
Citi informācijas avoti
1PubMed datu bāzē ietvertās medicīnas publikācijas