Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Ļubova Renemane
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Psihiatrija

Mērķis

Veidot izpratni par galvenajiem psihiatrisko saslimšanu cēloņiem, galvenajām pazīmēm, profilaksi, palīdzības iespējām individuālā un sabiedrības līmenī un to praktisko nozīmi tiesu psihiatrijas aspektā.
Sniegt zināšanas par tiesu psihiatrijas iespējām noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, rīcībspējas noteikšanu, palīdzības sniegšanu pret pacienta gribu un veicināt praktiskās iemaņas šo iespēju izmantošanā kriminālprocesa un civilprocesa ietvaros.

Uzdevumi:
1. Veicināt studentu izpratni un iemaņas psihisku traucējumu saskatīšanā;
2. Veicināt studentu izpratni un iemaņas saskarsmē ar personu, kurai saskatāmi psihiski traucējumi;
3. Veicināt studentu izpratni par tiesu psihiatriskās ekspertīzes noteikšanas kārtību, īpatnībām un risināmajiem jautājumiem kriminallietās un civillietās.

Priekšzināšanas

• anatomijā (centrālās nervu sistēmas struktūra, funkcijas, sinapšu uzbūve);
• psiholoģijā, attīstības un medicīniskajā psiholoģijā (krīzes reakcijas fāzes, psiholoģiskie aizsargmehānismi, personības struktūra);
• medicīnas ētikā;
• sabiedrības veselībā (riska faktori, profilakses veidi, veselības veicināšanas iespējas);
• slimnieku klīniskās aprūpes pamatos.

Rezultāti

Zināšanas

Students apguvis tiesu psihiatrijas pamatzināšanas; apguvis zināšanas par vispārējo psihopatoloģiju, apguvis dažādu psihisko traucējumu izpausmes veidus; studentam ir zināšanas un iemaņas psihisku traucējumu saskatīšanā; studentam ir zināšanas un iemaņas saskarsmē ar personu, kurai saskatāmi psihiski traucējumi; students prot noteikt tiesu psihiatrisko ekspertīzi, lai pilnvērtīgi virzītu izmeklēšanu.

Prasmes

Prasme patstāvīgi saskatīt pazīmes, kas liecina par psihiskiem traucējumiem; prasme saskarsmē ar personu, kurai saskatāmi psihiski traucējumi; prasme noteikt tiesu psihiatrisko ekspertīzi; prasme analizēt tiesu psihiatrisko novērtējumu.

Kompetences

Spēj patstāvīgi saskatīt pazīmes, kas liecina par psihiskiem traucējumiem; spēj rast saskarsmes iespējas ar personu, kurai saskatāmi psihiski traucējumi; spēj noteikt psihiatrisko ekspertīzi; spēj analizēt eksperta atzinumā fiksēto psihiatrisko novērtējumu, lai pilnvērtīgi virzītu izmeklēšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs2BakalaursObligāts
Policijas darbs2BakalaursObligāts