Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Dzintra Kažoka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.05.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_056LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dzintra Kažoka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Obligāto studiju kursu „Cilvēka anatomija t.sk. preparēšanas kurss” un „Cilvēka anatomija” programmas. Šūnu bioloģija, citoloģija, bioķīmija, normālā fizioloģija, anatomija, vispārējā histoloģija. Bioloģija un medicīniskā šūnu bioloģija, histoloģija, anatomija, vēlami ģenētikas pamati.
Mērķis:
Studentiem vajadzētu attīstīt un iegūt konkrētas topogrāfiski anatomijas zināšanas par struktūru (orgānu, asinsvadu, nervu) topogrāfiju, kas vajadzīgas dažādu slāņu un apvidu slimību, to patoģenēzes, iespējamo komplikāciju, kompensatoro attīstības mehānismu noteikšanai, diagnostikas risinājumu un visefektīvāko ārstēšanas metožu izvēlei. Students veidos padziļinātu izpratni par kaitīgiem faktoriem, kas iespaido embrioģenēzes dažādus posmus, to klasifikāciju un postnatālajām sekām. Vienlaicīga vēsturisko priekšmeta attīstības aspektu demonstrācija un galveno eksperimentālās un funkcionālās embrioloģijas sasniegumu padziļināta analīze, kā arī ētikas un audu un orgānu aizsargājošo likumu analīze, kas nosaka zinātniskās izpētes likumību eksperimentālās embrioloģijas ietvaros. Priekšmets ietver arī izpratnes radīšanu par cilmes šūnām, to totipolimorfismu un iespējamām izmantošanas iespējām medicīnā, un apaugļošanas metožu un barjermetožu morfofunkcionālo izskaidrojumu, kā arī salīdzinošās embrioloģijas būtību. Kursā analizējamās tēmas var mainīties atbilstoši pēdējiem sasniegumiem embrioloģijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
12. STUDIJU GADS, 3. SEMESTRIS. Topogrāfiskā anatomija un tās nozīme klīnikā. Cilvēka ķermeņa apvidi, galvenie orientieri, to noteikšanas metodes un izpēte. Klīniski nozīmīgākie galvas (smadzeņu daļas, sejas daļas) un kakla topogrāfiskie veidojumi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2Plecu joslas, paduses bedres, augšdelma un elkoņa, apakšdelma un plaukstas virspusējo un dziļo slāņu topogrāfija, to nozīme klīnikā.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3Galvas un kakla orgānu, asinsvadu un nervu topogrāfiskā anatomija. Griezumu, slāņu un rentgenogrammu analīze.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Krūšu dobums, robežas, sienas, videne un klīniski nozīmīgākie topogrāfiskie veidojumi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5Vēdera un iegurņa dobums, robežas, sienas un klīniski nozīmīgākie topogrāfiskie veidojumi. Vēderplēve un tās dobums. Starpene. Muguras virspusējo un dziļo slāņu topogrāfija, to nozīme klīnikā.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6Krūšu, vēdera un iegurņa dobuma sienu uzbūve, orgānu, asinsvadu un nervu topogrāfija. Griezumu, slāņu un rentgenogrammu analīze. Augšējās un apakšējās ekstremitātes asinsvadu un nervu topogrāfiskā anatomija. Griezumu, slāņu un rentgenogrammu analīze.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7Iegurņa joslas, gūžas locītavas, augšstilba un ceļa, apakšstilba un pēdas virspusējo un dziļo slāņu topogrāfija, to nozīme klīnikā.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
82. STUDIJU GADS, 4. SEMESTRIS. Ievads reģeneratīvajā medicīnā. Cilmes šūnu bioloģija kā reģeneratīvās medicīnas pamats.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9Hematopoētiskās cilmes šūnas un to pielietojums medicīnā. Mezenhimālās izcelsmes cilmes šūnas.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10Eksperimentālās hematoloģijas pamatjēdzieni un pamatmetodes.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
11Reģeneratīvā kardioloģija. Reģeneratīvā neiroloģija.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
12Reģeneratīvā hepatoloģija. Reģeneratīvā diabetoloģija.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
13Metodes cilmes šūnu pluripotences novērtēšanai (teratomu histoloģijas preparātu demonstrēšana). Cilmes šūnu diferenciācijas "likteņa" ("cell fate") izsekošana in vivo (lacZ histoloģijas preparātu demonstrēšana).Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
14AAI embrioloģisko eksponātu demonstrācija. Embrioloģijas ētiskie aspekti un Latvijas un Eiropas likumu regulas. Dažādas attīstības klasifikācijas.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar studiju materiāliem, mācību literatūru, e-studiju vidi, anatomijas web resursiem, licensētām mācību programmām, CD un DVD, negatoskopiem, virtuālās desekcijas galdu. Studiju kursa ietvaros tiek organizēts individuālais darbs, analizējot mikropreparātus un makropreparātus. Individuāls darbs ar zinātniskās literatūras avotiem, lai sagatavotu noslēguma prezentāciju atbilstoši priekšmeta prasībām.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums; darbs ar mācību materiāliem un literatūru; mutiska un praktiska zināšanu kontrole nodarbību laikā; piedalīšanās grupu darbos un grupu darbu prezentācijās. Studiju kursa beigās studentam jāparāda savas zināšanas, veiksmīgi prezentējot referātu par kādu no kursa tēmām un izmantojot arī zināšanas par kādu Anatomijas un antropoloģijas institūta embrioloģijas ekspozīcijas eksponātu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs aprakstīt cilvēka organisma slāņveida uzbūves vispārējos principus; dažādu apvidu topogrāfisko anatomiju; starpfasciālo telpu, iekšējo orgānu, asinsvadu un nervu, kaulu orientierus un topogrāfiju; videnes topogrāfiju; vājās vietas un to topogrāfiju; asinsvadu topogrāfiju un apasiņojamos apvidus, venozo un limfātisko atteci no tiem; asinsvadu anastomozes; nervu motorās un jušanas inervācijas zonas; anatomisko veidojumu savstarpējās attiecības un to nozīmi klīnikā. Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs klasificēt teratogēnos faktorus, intrauterīnās dzīves katras sistēmas/orgānu kritiskās un jutīgās fāzes. Nosauks un izklāstīs cilmes šūnu īpašības un iedalījumu, kā arī problēmas darbā ar tām, ārsta un ārsta/zinātnieka darbu limitējošos likumus, fertilizācijas metožu daudzveidību un barjermetodes. Formulēs salīdzinošās embrioloģijas būtību.
Prasmes:Studenti varēs atrast un parādīt orgānus, asinsvadus un nervus uz anatomiskajiem preparātiem, cilvēka līķa, to projekciju cilvēka ķermeņa ārējā virsmā un slāņu griezumos, rentgenogrammās; varēs lietot atsevišķus īstos vai virtuālos instrumentus; spēs integrēt topogrāfiskās anatomijas zināšanas klīnikā. Students mācēs izmērīt nepieciešamos parametrus embrija/augļa vecuma noteikšanai, pratīs noteikt vizuālās konkrēto AAI ekspozīcijas embriju strukturālās novirzes un nozīmēt to audu preparātu pagatavošanu, kas varētu palīdzēt atklāt novirzes no normas mikroskopā, pratīs savu darbu ar embrioloģiskiem eksponātiem pamatot ar nepieciešamajiem Latvijas un Eiropas likumdošanas aktiem, un prezentēt analizējamo struktūru auditorijas priekšā.
Kompetences:Studenti spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmīgi izskaidrojot un demonstrējot dažādas anatomiskās struktūras un to topogrāfiju dabīgajos preparātos, uzskates līdzekļos, griezumos, slāņos un rentgenogrammās. Studējošie varēs analizēt embrionālu audu un orgānu morfoloģiju makropreparātos un mikropreparātos, kā arī uzbūves normas variantus dažādos embrionālās attīstības posmos. Spēs izprast dažādu induktoru ietekmi uz attīstības procesiem un procesu ietekmi uz postnatālo dzīvi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Topogrāfiskās anatomijas pamati 2:
2Voskis H., Timermane V., Mansone A. Topogrāfiskā anatomija. – A. Bieziņa redakcija, Rīga, Zvaigzne, 1975, 309 lpp.
3Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии человека: в 4-х томах. Москва: Новая волна: Издатель Умеренков, 2018, изд. 7-е и 8-е, испр. и доп., ISBN-10: 5786402754, ISBN-13: 9785786402750
4Abrahams P. H., Turmezei T., Spratt J. D., Loukas M., Salkowski L. R., Weir J. Weir and Abraham`s Imaging Atlas of Human Anatomy. – Elsevier Science Ltd., 5th Revised Edition, 2016, 280 pages. ISBN-10: 0723438269, ISBN-13: 9780723438267
5Clemente C. Anatomy: A regional atlas of the human body. – Lippincott Wiliams and Wilkins, 6th edition, 2010, 752 p. ISBN-10: 1609133080, ISBN-13: 9781609133085
6Drake R., Mitchell A. W. M., Vogl A. W. Gray’s Anatomy for Students. – Elsevier-Health Sciences Division, 4th Revised Edition, 2019, 1180 p. ISBN-10: 0323393047, ISBN-13: 9780323393041
7Olinger A. B. Human Gross Anatomy. – Lippincott Williams and Wilkins, 2015, 644 p., ISBN-10: 1451187408, ISBN-13: 9781451187403
8Paulsen F., Waschke J. Sobotta Atlas of Anatomy. English/Latin: Musculoskeletal System; Internal Organs; Head, Neck and Neuroanatomy; Muscles Tables. Elsevier Health Sciences, 16th Rev. Ed, 2018, 1376 p. ISBN-10: 070205268X, ISBN-13: 9780702052682
9Funkcionālā embrioloģija:
10Boka S., Pilmane M., Kavak V. 2010. Embryology and anatomy for health sciences. Rīgas Stradiņa universitāte. 404 p. ISBN-10: 9984788504, ISBN-13: 978-9984788500
11Carlson Bruce M. 2013. Human Embryology and Developmental Biology. 5th Edition. Saunders. 520 p. ISBN-10: 1455727946, ISBN-13: 978-1455727940
12Dudek Dr. Ronald W. 2013. High-Yield Embryology. 5th Edition. LWW. 176 p. ISBN-10: 1451176104, ISBN-13: 978-1451176100
13Moore Keith L., Persaud T. V. N., Torchia Mark G. 2015. Before We Are Born: Essentials of Embryology and Birth Defects. 9th Edition. Saunders. 384 p. ISBN-10: 032331337X, ISBN-13: 978-0323313377
14Moore Keith L., Persaud T. V. N., Torchia Mark G. 2015. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. 10th Edition. Saunders. 560 p. ISBN-10: 0323313388, ISBN-13: 978-0323313384
15Pilmane M., Pļaviņa L., Kavak V. 2016. Embryology and Anatomy for Health Sciences. Rīgas Stradiņa universitāte. 511 lpp. ISBN-10: 9984793915, ISBN-13: 978-9984793917
16Pilmane M., Šūmahers G.-H. 2006. Medicīniskā embrioloģija. Rīgas Stradiņa universitāte. 335 lpp. ISBN10: 9984788024, ISBN13: 9789984788029
17Sadler T.W. 2014. Langman's Medical Embryology. 2014. 13th Edition. LWW. 424 p. ISBN-10: 1451191642, ISBN-13: 978-1451191646
18Schoenwolf Gary C., Bleyl Steven B., Brauer Philip R., Francis-West Philippa H. 2014. Larsen's Human Embryology. 5th Edition. Churchill Livingstone. 576 p. ISBN-10: 1455706841, ISBN-13: 978-1455706846
Papildus literatūra
1Topogrāfiskās anatomijas pamati 2:
2Agur A., Dalley A. Grant`s Atlas of Anatomy. – Lippincott Wiliams and Wilkins, 14th edition, 2016, 896 p. ISBN-10: 1496310241, ISBN-13: 9781496310248
3Drake R., Vogl A., Mitchell A. Gray's Anatomy for Students: With Student Consult Online Access, 3rd Revised edition, Churchill Livingstone, 2014, 1192 p. ISBN-10: 0702051314, ISBN-13: 9780702051319
4Moore K., Agur A., Dalley A. Clinically Oriented Anatomy. – Lippincott Wiliams and Wilkins, 8th International edition, 2017, 1168 p. ISBN-10: 1496354044, ISBN-13: 9781496354044
5Netter F. Atlas of Human Anatomy: Latin Terminology: English and Latin Edition, 7th Revised ed., Elsevier-Health Sciences Division, 2018, 664 p. ISBN-10: 0323596770, ISBN-13: 9780323596770
6Wineski L. E. Snell`s Clinical Anatomy by regions. – Lippincott Wiliams and Wilkins, 10th edition, 2018, 824 p. ISBN-10: 1496345649, ISBN-13: 9781496345646
7Funkcionālā embrioloģija:
8Bath-Balogh M., Fehrenbach Margaret J. 2011. Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy. 3rd Edition. Saunders. 344 p. ISBN-10: 1437717306, ISBN-13: 978-1437717303
9Blechschmidt E. 2004. The Ontogenetic Basis of Human Anatomy: A Biodynamic Approach to Development from Conception to Birth. 1st Edition. North Atlantic Books. 272 p. ISBN-10: 155643507X, ISBN-13: 978-1556435072
10Blechschmidt E., Gasser R.F. 2012. Biokinetics and Biodynamics of Human Differentiation: Principles and Applications. Reprint Edition. North Atlantic Books. 312 p. ISBN-10: 1583944524, ISBN-13: 978-1583944523
11Breedlove Marc S. 2017. Foundations of Neural Development. 1st Edition. Sinauer Associates is an imprint of Oxford University Press. 370 p. ISBN-10: 1605355798, ISBN-13: 978-1605355795
12Cochard Larry R. 2012. Netter's Atlas of Human Embryology: Updated Edition. 1st Edition. Saunders. 288 p. ISBN-10: 1455739774, ISBN-13: 978-1455739776
13Dudek Dr. Ronald W. 2014. BRS Embryology. 6th Edition. LWW. 336 p. ISBN-10: 1451190387, ISBN-13: 978-1451190380
14England Marjorie A. 1990. Colour Atlas of Life Before Birth: Normal Fetal Development. Year Book Medical Pub. 224 p. ISBN-10: 0815131194, ISBN-13: 978-0815131199
15Hombría Castelli-Gair J., Bovolenta P. 2016. Organogenetic Gene Networks: Genetic Control of Organ Formation. 1st Edition. Springer. 376 p. ISBN-10: 3319427652, ISBN-13: 978-3319427652
16Lambert Wayne H., Wineski Lawrence E. 2010. Lippincott's Illustrated Q&A Review of Anatomy and Embryology. 1st Edition. LWW. 234 p. ISBN-10: 1605473154, ISBN-13: 978-1605473154
17Schoenwolf Gary C. 2007. Atlas of Descriptive Embryology. 7th Edition. Pearson. 300 p. ISBN-10: 0131585606, ISBN-13: 978-0131585607
Citi informācijas avoti
1Anatomijas web resursi, licensētas mācību programmas, CD un DVD.
2http://www.embryology.ch/indexen.html