Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilva Duļevska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_054LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilva Duļevska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas15
Kopā kontaktstundas17
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas9
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas15
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Obligātā studiju kursa „Cilvēka anatomija t.sk. preparēšanas kurss” programma. Anatomija un bioloģija.
Mērķis:
Studentiem vajadzētu iegūt zināšanas par anatomisko struktūru (orgānu, asinsvadu, nervu) topogrāfiju, to ārējiem un iekšējiem orientieriem, slimību attīstības mehānismiem un komplikācijām klīniskā aspektā. Apgūt zināšanas par antropoloģijas vēsturi pasaulē un Latvijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1TOPOGRĀFISKĀS ANATOMIJAS PAMATI, 2. STUDIJU GADS, 3. SEMESTRIS. Topogrāfiskās anatomijas nozīme klīnikā. Klīniski nozīmīgākie galvas un kakla topogrāfiskie veidojumi. Mugurkauls. Mugurkaula kanāls. Mugurkaula apvidus topogrāfija. Retroperitoneālās telpas topogrāfija.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2Galvas un kakla orgānu, asinsvadu un nervu topogrāfiskā anatomija klīniskā aspektā.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3Augšējās un apakšējās ekstremitātes veidojumu, asinsvadu un nervu topogrāfiskās anatomijas klīniskā nozīme.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Krūšu dobums, sienu uzbūve, orgānu, asinsvadu, nervu topogrāfija. Videnes saturs, klīniskā nozīme.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5Vēdera dobums, sienu uzbūve, orgānu, asinsvadu, nervu topogrāfiskā anatomija.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6Mazā iegurņa dobums, sienu uzbūve, orgānu, asinsvadu, nervu topogrāfiskā anatomija.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7FIZISKĀ ANTROPOLOĢIJA, 2. STUDIJU GADS, 4. SEMESTRIS. Ievads antropoloģijas vēsturē. Antropoloģijas attīstība Latvijā. Fiziskās attīstības rādītāji un to dinamika Latvijas populācijā 20. gadsimtā. Zinātniskās pētniecības metodes un programmas.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
8Antropoloģiskais materiāls un tā apstrādes metodes: a) somatometrija un somatoskopija, somatometriskie instrumenti, b) kraniometrija un kranioskopija. Akcelerācijas tendences gadsimta pārmaiņu procesos Latvijā un pasaulē.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9Relatīvie mēri un indeksi, to noteikšana. Ķermeņa svara un rokas muskuļu spēka noteikšana. Pubertātes perioda un sekundāro dzimumpazīmju novērtējums Latvijas populācijā un pasaulē. Taukaudu kroku noteikšana atsevišķās ķermeņa daļās. Normālas ķermeņa stājas un pēdas morfofunkcionālais raksturojums.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10Ķermeņa antropometrija.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
11Ķermeņa aktīvā un pasīvā masa. Zemādas taukaudu kroku biezuma noteikšana.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
12Ķermeņa stājas un pēdas noteikšana, raksturojums. Plantogrāfija.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar studiju materiāliem, mācību literatūru, e-studiju vidi, anatomijas Web resursiem, licencētām mācību programmām, CD un DVD.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums; darbs ar mācību materiāliem un literatūru; piedalīšanās grupu darbos un grupu darbu prezentācijās. Mutiska, rakstiska un praktiska zināšanu kontrole nodarbību laikā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs aprakstīt cilvēka ķermeņa orgānu, asinsvadu, nervu atrašanās apvidu (vietu) attiecības pret skeletu (kauliem), attiecības pret apkārtējiem orgāniem, to ārējo projekciju cilvēka ķermenī, asinsvadu funkcijas, nervu blokādes, smadzeņu starpapvalka dobumu funkcijas un anestēzijas vietas. Studiju kursa apguves rezultātā students spēs nosaukt un aprakstīt svarīgāko somatometrisko punktu novietojumu un noteikšanu uz cilvēka ķermeņa; novērtēs un salīdzinās cilvēka ķermeņa proporcijas vai atsevišķu tā daļu savstarpējās attiecības, izmaiņas un tendences dažādos vecuma periodos, dzimuma un etniskajās grupās; izklāstīs pareizas stājas un atsevišķu antropometrisko mērījumu (gareniskie izmēri, šķērsizmēri, apkārtmēri, taukaudu kroku biezums) nozīmi, nosauks tos ietekmējošos faktorus; definēs dažus ķermeņa proporciju indeksus un formulēs to aprēķinus.
Prasmes:Studenti varēs atrast un parādīt orgānus, asinsvadus un nervus uz cilvēka līķa, to projekciju cilvēka ķermeņa ārējā virsmā, varēs atrast un demonstrēt asinsvadu funkcijas, nervu blokādes, anestēzijas vietas, spēs integrēt topogrāfiskās anatomijas zināšanas klīnikā, spēs strādāt ar speciālo literatūru. Students mācēs noteikt galvas un ķermeņa somatometriskos punktus, izmērīt ādas taukaudu krokas, noteikt plantogrammas parametrus un atsevišķus ķermeņa proporciju indeksus.
Kompetences:Studenti spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmīgi izskaidrojot un demonstrējot dažādas anatomiskās struktūras un to topogrāfiju dabīgajos preparātos un uzskates līdzekļos.Studenti spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmīgi izskaidrojot un demonstrējot dažādus somatometriskos punktus, aprēķinās ķermeņa proporciju indeksus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Carmine D. Clemente. Anatomy: A regional Atlas of the Human Body, 6th edition, Wolters Kluwer, 2010, 752 p.
2Martin R. Lehrbuch der Anthropologie. I und II Bd. Jena, 1928.
3Martin R., Saller K. Lehrbuch der Anthropologie. Stuttgart: Fischer, Bd. I, 1957.
4Moore K. L., Agur A. M. R., Dalley A. F. Clinically Oriented Anatomy. - 8th International Edition, Lippincott Williams and Wilkins, 2017, 1168 p.
5Netter F. H. Atlas of Human Anatomy. - 7th Revised edition, Elsevier - Health Sciences Division, 2018, 672 p.
6Paulsen F., Waschke J. Sobotta Atlas of Anatomy, Package, 16th ed., English/Latin: Musculoskeletal System; Internal Organs; Head, Neck and Neuroanatomy; Muscles Tables. - 16th Revised edition, Elsevier Health Sciences, 2018, 1376 p.
7Prīmanis J. Ievads antropoloģijas metodikā. A/S Valters un Rapa apgāds, 1937.
8Кирпатовский И.Д., Каган И.И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник в 2-х томах – М.: ГЭОТАР, 2013. – т. 1., 512с.
9Кирпатовский И.Д., Каган И.И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник в 2-х томах – М.: ГЭОТАР, 2013. – т. 2., 576 с.
10Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н. Оперативная хирургия и топографическая анатомия: Учебник для студентов медицинских вузов.- 5 изд., испр., 2013, 736 c.
11Харрисон Дж., Уайнер Дж. Биология человека. Мир, Москва, 1979.
Papildus literatūra
1 Ellis H., Mahadevan V. Clinical Anatomy. A Revision and Applied Anatomy for Clinical Students. – Blackwell Publishing, 2013, 500 p.
2Standring S. Gray`s Anatomy: the Anatomical Basis of Clinical Practice. - 41st Revised edition, Elsevier Health Sciences, 2016, 1584 p.
3Hall J., Allanson J., Gripp K., Slavotinek A. Handbook of Physical Measurements, 3rd Revised edition, Oxford University Press Inc., 2013, 592 p.
Citi informācijas avoti
1Anatomijas Web resursi, licencētas mācību programmas, CD un DVD.
2Antropometrijas web resursi.
3Heymsfield S., Lohman T., Wang Z., Going S. Human Body Composition, 2nd Revised edition, Human Kinetics Publishers, 2005, 536 p.