Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilona Zariņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_021LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilona Zariņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Filozofija un medicīnas ētika, propedeitika, ievads bibliotēkas lietošanā.
Mērķis:
Sniegt zināšanas un veicināt izpratni par transkulturālas aprūpes pieeju, attīstīt informācijas savākšanas un problēmsituāciju risināšanas prasmes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Biokulturāla perspektīva, kultūra, termini, reliģija, transkulturālas aprūpes teorija.Lekcijas1.00auditorija
2Atšķirību apzināšanās. Kultūršoks.Nodarbības1.00auditorija
3Starpkultūru komunikācija, komunikācija veselības aprūpē.Nodarbības2.00auditorija
4Telpa, telpas vajadzības dažādās kultūrās un veselības aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
5Sociālā organizācija.Lekcijas1.00auditorija
6Laiks, laika izpratne dažādās kultūrās, laika nozīme pacientu aprūpē. Vides kontrole.Lekcijas1.00auditorija
7Bioloģiskā dažādība.Lekcijas1.00auditorija
8Ēšanas paradumi, priekšrocības un trūkumi dažādās kultūrās, to nozīme veselības aprūpē.Nodarbības2.00auditorija
9Mazākumgrupas Latvijā, to aprūpe.Nodarbības2.00auditorija
10Transkulturāla klientu/pacientu aptauja, novērošana: datu apkopošana, interpretācija, aprūpes problēmu formulēšana, pamatojums.Nodarbības2.00auditorija
11Ētiski aspekti transkulturālā aprūpē. Uz pierādījumiem balstīta pieeja transkulturālā aprūpē.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pēc katras lekcijas/nodarbības studenti saņem patstāvīgā darba uzdevumu. • Uzdevumi: apgūt terminoloģiju, aprakstīt verbālās un neverbālās komunikācijas nozīmi; definēt telpas jēdzienu un izprast tās nozīmi; aprakstīt sociālas grupas; adekvāti definēt terminu "laiks", saprast kultūras lomu laika izpratnē un uztverē; pazīt atšķirīgu kultūru tautas veselības prakses tipus, pazīt būtiskus kultūras faktorus, kuri ietekmē slimības uzvedību saistībā ar vides kontroli; formulēt bioloģiskas atšķirības indivīdu vidū dažādās rasu grupās, izskaidrot, kā uzņēmība pret slimībām var atšķirties indivīdu vidū dažādās rasu grupās.
Vērtēšanas kritēriji:
Kontroldarbi klasē (kursa ietvaros – 4 kontroldarbi klasē par iepriekšējās lekcijas tēmu) un mājas darbi – 50%; Transkulturālas situācijas analīzes prezentācija kursa noslēgumā – 50%. Eksāmens tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā, kur zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles. Par katru punktu piešķir atzīmi no 1 – 10, noslēgumā izliek vidējo atzīmi. Transkulturālas situācijas analīzes prezentācija. Vērtē sekojošus punktus: 1. Izpildīti visi darba uzdevumi 1 – 10. 2. Pamatojuma sadaļa 1 – 10. 3. Risinājumu sadaļa 1 – 10. 4. Prezentācijas prasme 1 – 10.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs pamatot transkulturālas aprūpes teoriju un raksturot transkulturālas aprūpes novērošanas modeli, aspektus, kas svarīgi pacientu aprūpē un māsas/vecmātes lomu tajā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs novērot atšķirības, savākt infomāciju, analizēt to, formulēt, pamatot un risināt transkulturālas aprūpes problēmas.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti attīsta kompetenci: veikt pacientu situācijas aprakstu un formulēt aprūpes problēmas, ņemot vērā starpkultūru veselības aprūpes kontekstu, integrējot un lietojot situācijai atbilstošas prasmes, zināšanas, attieksmi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kolčanovs B., Zankovska-Odiņa, Zālītis K.(2011) Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā, Mācību līdzeklis to iestāžu darbiniekiem, kuri sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, Latvijas Cilvēktiesību Centrs
2Starpkultūru izglītības vārdnīca, Rīga: IAC, 2011
3Starpkultūru komunikācija(2009) rokasgrāmata, Sabiedrības integrācijas fonds
4UNDERSTANDING TRANSCULTURAL NURSING, Nursing2005: January 2005 - Volume 35 - Issue - p 14,16,18,21,23,
5Sharon C. Murphy Mapping the literature of transcultural nursing, J Med Libr Assoc. 2006 Apr; 94(2 Suppl): E143–E151.
6Abdulrhman Saad Albougami, Karen G Pounds and Jazi Shaydeid Alotaibi Comparison of Four Cultural Competence Models in Transcultural Nursing: A Discussion Paper
Papildus literatūra
1Hemming E.(2007) An Introduction to Intercultural Communication: https://www.scribd.com/doc/253386490/Introduction-to-Interc…
2World Health Organization
3Wright, K. B.Sparks L.(2013)Health Communication in 21st CenturyJohn Wiley&Sons, Inc.
4Engebretson J1, Mahoney J, Carlson ED. Cultural competence in the era of evidence-based practice. J Prof Nurs. 2008 May-Jun;24(3):172-8. doi: 10.1016/j.profnurs
5 Journal of Transcultural Nusing
6Cultural and ethical issues in working with culturally diverse patients and their families: The use of the Culturagram to promote cultural competent practice in health care settings
7P Sagar(2012)Transcultural Nursing Theory and Models, Springer Publ. Comp.
Citi informācijas avoti
1www.currentnursing.com
2www.culturediversity.com
3European Transcultural Nursing Association
4Reliģijas nozīme modernajā sabiedrībā(2012): LU teoloģijas fakultātes studentu organ.semināra rakstu krājums/sast.I.Jansone, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds