Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anita Kokarēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_044LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Kokarēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ekonomikas pamatos, matemātikā, statistikā, likumdošanā.
Mērķis:
Veicināt pamatzināšanu apguvi par uzņēmējdarbības nozīmi tautsaimniecībā, uzņēmējdarbības formām, tiesiskajiem aspektiem, darba organizēšanu un finanšu plānošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uzņēmējdarbības būtība un funkcijas. Komercdarbība – viens no uzņēmējdarbības veidiem. Uzņēmuma jēdziens, mērķi, filozofija, motivācija, nozīme.Lekcijas1.00auditorija
2Uzņēmējdarbības būtība un funkcijas. Komercdarbība – viens no uzņēmējdarbības veidiem. Uzņēmuma jēdziens, mērķi, filozofija, motivācija, nozīme.Nodarbības1.00auditorija
3Komerclikums. Tiesiskie aspekti - atbildība, pilnvaru sadale, kontroles forma, kapitāla piesaistīšanas veids, ieguldījuma veids pamatkapitālā. Uzņēmuma reģistrācija, reorganizācija, likvidācija.Lekcijas1.00auditorija
4Komerclikums. Tiesiskie aspekti - atbildība, pilnvaru sadale, kontroles forma, kapitāla piesaistīšanas veids, ieguldījuma veids pamatkapitālā. Uzņēmuma reģistrācija, reorganizācija, likvidācija.Nodarbības1.00auditorija
5Uzņēmējdarbības formu noteicošie faktori. Saimnieciskās darbības veidi. Komercdarbības formas - IK, kapitālsabiedrības (SIA, AS), personālsabiedrības (pilnsabiedrība, komandītsabiedrība).Nodarbības1.00auditorija
6Dibināšanas motīvi, mērķi, nepieciešamie resursi. Vadīšanas galvenās funkcijas (plānošana, organizatoriskās struktūras izveide, motivēšana, kontrole). Pārvaldes dokumenti, speciālie dokumenti.Lekcijas1.00auditorija
7Dibināšanas motīvi, mērķi, nepieciešamie resursi. Vadīšanas galvenās funkcijas (plānošana, organizatoriskās struktūras izveide, motivēšana, kontrole). Pārvaldes dokumenti, speciālie dokumenti.Nodarbības1.00auditorija
8Uzņēmējdarbības vides jēdziens, ietekme uz uzņēmējdarbības rezultātiem, lēmumiem. Uzņēmējdarbības mikrovide, makrovide. Valsts loma uzņēmējdarbības vides uzlabošanā.Nodarbības1.00auditorija
9Finansēšanas jēdziens, būtība. Finanšu resursu nepieciešamība uzņēmumā. Pašu un aizņemtais kapitāls. Iekšējā un ārējā finansēšana. Finansēšanas avotu raksturojums. Līdzdalības finansēšana dažādās uzņēmējdarbības formās.Lekcijas1.00auditorija
10Finansēšanas jēdziens, būtība. Finanšu resursu nepieciešamība uzņēmumā. Pašu un aizņemtais kapitāls. Iekšējā un ārējā finansēšana. Finansēšanas avotu raksturojums. Līdzdalības finansēšana dažādās uzņēmējdarbības formās.Nodarbības1.00auditorija
11Saimnieciskās darbības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti. Finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība. Uzņēmuma gada pārskats, tā sastāvdaļas (bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins, naudas plūsmas pārskats, vadības ziņojums). Pielikumi, skaidrojumi bilances posteņiem.Lekcijas1.00auditorija
12Saimnieciskās darbības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti. Finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība. Uzņēmuma gada pārskats, tā sastāvdaļas (bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins, naudas plūsmas pārskats, vadības ziņojums). Pielikumi, skaidrojumi bilances posteņiem.Nodarbības1.00auditorija
13Biznesa attīstības stadijas. Biznesa plānošanas priekšrocības. Biznesa plāna saturs (mērķi, uzdevumi, vadība, nepieciešamie resursi, produkta vai pakalpojuma apraksts, tirgus un konkurentu analīze, kopsavilkums), apjoms, prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
14Risku veidi uzņēmējdarbībā (ražošanas, finanšu, tirgus, cilvēciskā faktora, politiskais, dabas risks). Risku izvērtējums. Galvenie risku mazināšanas pasākumi. Izplatītākie uzņēmējdarbības riski Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs ar mācību materiāliem un literatūras avotiem. Prezentāciju gatavošana par kursa tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums, pārbaudes darbu izpilde, patstāvīgo darbu izstrāde un prezentācija, eksāmens (daudzizvēļu tests).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie: - zinās kāda ir atšķirība starp saimniecisko, uzņēmēj un komercdarbību, - spēs nosaukt galvenos likumdošanas aktus, kas regulē uzņēmējdarbību, - izskaidrot saimnieciskās darbības uzskaites nepieciešamību, - definēt grāmatvedības uzskaites pamatprincipus, - nosaukt un raksturot uzņēmējdarbības risku veidus.
Prasmes:Studējošie: - pratīs salīdzināt uzņēmējdarbības formas, noteikt to priekšrocības un trūkumus, - izvēlēties konkrētajai saimnieciskajai darbībai atbilstošu uzņmējdarbības formu, - sagatavot biznesa plānu, - veikt SVID un PEST analīzi, - izveidot atbilstošu organizatorisko struktūru, noteikt nepieciešamos resursus.
Kompetences:Studējošie spēs: - izvērtēt uzņēmējdarbības vidi Latvijā un valsts lomu uzņēmējdarbības veicināšanā, - izvērtēt kontroles metožu efektivitāti, - analizēt uzņēmuma finanšu rādītājus, - izvērtēt riskus, kā arī pieņemt lēmumus to mazināšanai un novēršanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Alsiņa R. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. R: RTU, 2005.
2LR Komerclikums
3Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. R: Lietišķās informācijas dienests, 2008.
Papildus literatūra
1Egle E., Karnīte R. Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā. Sarunas ar Latvijas uzņēmējiem. R: Lietišķās Informācijas dienests, 2008.
2Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. R: Petrovskis & Ko, 2002.
Citi informācijas avoti
1http://www.em.gov.lv/
2http://www.fm.gov.lv/
3https://www.vid.gov.lv/
4http://www.csb.gov.lv/