Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Viktorija Joņina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZFTK_021LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Viktorija Joņina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zāļu formu tehnoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Baiba Mauriņa
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, zftkatrsu[pnkts]lv, zftkatrsu[pnkts]lv, +371 67061547
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas60
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas46
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Neorganiskās un organiskās ķīmijas, bioķīmijas, normālās un patoloģiskās fizioloģijas, farmakoloģijas pamati; pārtikas ķīmija, medicīnas terminoloģija, latīņu un angļu valoda, pārtikas likumdošana.
Mērķis:
Sekmēt darbam specialitātē nepieciešamo pamatzināšanu par uztura bagātinātājiem (UB) apguvi, tostarp veicināt izpratnes veidošanu par atšķirību starp parastu pārtiku un UB; starp UB un zālēm; veicināt izpratni par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem; radīt priekšstatu par UB sastāvā esošo dabas vielu daudzveidību un to iespējamo iedarbi uz cilvēka organismu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1UB vispārīgs raksturojums: UB jēdziens, UB sastāvā ietilpstošo komponentu galvenās grupas.Lekcijas1.00auditorija
2Izpratne par atšķirību starp UB un zālēm. UB un LR Zāļu reģistri.Nodarbības1.00laboratorija
3ES un LR normatīvajos aktos UB izvirzītās prasības.Lekcijas1.00auditorija
4Izpratne par veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, tostarp UB, to zinātnisko pamatojumu.Nodarbības1.00laboratorija
5UB un tautas, tradicionālās, zinātniskās medicīnas, homeopātijas lietošanas atšķirības.Lekcijas1.00auditorija
6Pārskats par drogu un to produktu lietojumu zālēs un UB, Eiropas Komisijas Uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistrā iekļautajām un noraidītajām to veselīguma norādēm.Nodarbības1.00laboratorija
7UB lietošanas drošuma (nekaitīguma) vērtējums. UB iegādes pamatnosacījumi, UB viltojumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00laboratorija
8Pārskats par UB sastāvā biežāk ietilpstošo augu izcelsmes produktu raksturīgākajām aktīvo vielu grupām, to raksturojums, nozīme cilvēka organisma normālā funkcionēšanā/funkciju normalizēšanā.Lekcijas5.00auditorija
Nodarbības4.00laboratorija
9UB (tēju ikdienas lietošanai/uztura papildināšanai) pagatavošanas iespējas mājas apstākļos (drogu pareiza sagatavošana tējai, drogu maisījumu gatavošanas vispārējie principi). UB (tējas ikdienas lietošanai/uztura papildināšanai) gatavošana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00laboratorija
10Referāta – pārskata par drogas un tās produktu lietojumu zālēs un UB, Eiropas Komisijas Uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistrā iekļautajām un noraidītajām to veselīguma norādēm, prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1UB vispārīgs raksturojums: UB jēdziens, UB sastāvā ietilpstošo komponentu galvenās grupas.Lekcijas1.00auditorija
2Izpratne par atšķirību starp UB un zālēm. UB un LR Zāļu reģistri.Nodarbības1.00laboratorija
3ES un LR normatīvajos aktos UB izvirzītās prasības.Lekcijas1.00auditorija
4Izpratne par veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, tostarp UB, to zinātnisko pamatojumu.Nodarbības1.00laboratorija
5UB un tautas, tradicionālās, zinātniskās medicīnas, homeopātijas lietošanas atšķirības.Lekcijas1.00auditorija
6Pārskats par drogu un to produktu lietojumu zālēs un UB, Eiropas Komisijas Uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistrā iekļautajām un noraidītajām to veselīguma norādēm.Nodarbības1.00laboratorija
7UB lietošanas drošuma (nekaitīguma) vērtējums. UB iegādes pamatnosacījumi, UB viltojumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00laboratorija
8Pārskats par UB sastāvā biežāk ietilpstošo augu izcelsmes produktu raksturīgākajām aktīvo vielu grupām, to raksturojums, nozīme cilvēka organisma normālā funkcionēšanā/funkciju normalizēšanā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības3.00laboratorija
9UB (tēju ikdienas lietošanai/uztura papildināšanai) pagatavošanas iespējas mājas apstākļos (drogu pareiza sagatavošana tējai, drogu maisījumu gatavošanas vispārējie principi). UB (tējas ikdienas lietošanai/uztura papildināšanai) gatavošana.Nodarbības1.00laboratorija
10Referāta – pārskata par drogas un tās produktu lietojumu zālēs un UB, Eiropas Komisijas Uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistrā iekļautajām un noraidītajām to veselīguma norādēm, prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iknedēļas mājas darbu par noteiktu tēmu izpilde, izmantojot nekomerciālus, uz pierādījumiem balstītus informācijas avotus uzziņai par UB sastāvā esošiem dabas produktiem; iknedēļas patstāvīgs darbs ar literatūru, lai sagatavotos tekošajam kontroldarbam; referāta par kādu no UB sastāvā ietilpstošām augu drogām un tā prezentācijas sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Kontroldarbi, mājas darbi, referāta prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi apgūta studiju kursa rezultātā students spēj: • izskaidrot UB atšķirību no parastas pārtikas, funkcionālas pārtikas, alopātiskām un homeopātiskām zālēm; • izskaidrot atšķirību starp UB, tautas, tradicionālās un zinātniskās medicīnas un homeopātijas lietošanas un iespēju atšķirībām; • nosaukt ES un LR ar UB saistītos normatīvos aktus un raksturot tajos UB izvirzītās prasības; • izskaidrot veselīguma norāžu uz pārtikas produktiem būtību, šīm norādēm izvirzītās prasības; • nosaukt un klasificēt UB sastāvā ietilpstošo komponentu galvenās grupas, to ieguves avotus; • raksturot UB sastāvā biežāk ietilpstošo dabas produktu raksturīgākās aktīvo vielu grupas un paskaidrot to nozīmi cilvēka organisma normālā funkcionēšanā/funkciju normalizēšanā; • nosaukt oficiālus (nekomerciālus) uz pierādījumiem balstītas un ticamas informācijas avotus uzziņai par UB sastāvā esošiem dabas produktiem; • izskaidrot UB drošas iegādes pamatnosacījumus.
Prasmes:Sekmīgi apgūta studiju kursa rezultātā students prot: • saskatīt atšķirību starp UB un zālēm un izskaidrot to atšķirīgo ietekmi uz organisma fizioloģiskajām funkcijām; • izskaidrot UB lomu un vietu cilvēka organisma normālā funkcionēšanā/tās nodrošināšanā; • kritiski novērtēt UB lietošanas lietderību atkarībā no to sastāvā ietilpstošo bioloģiski aktīvo vielu īpašībām; • kritiski novērtēt UB iegādes un lietošanas drošumu (nekaitīgumu); • atrast nekomerciālus, uz pierādījumiem balstītus informācijas avotus uzziņai par UB sastāvā esošiem dabas produktiem un tos pilnvērtīgi izmantot; • pagatavot UB – augu drogu maisījumu (tēju) ikdienas lietošanai/uztura papildināšanai.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students spēj: • izvērtēt UB lomu un lietderību cilvēka organisma normālas funkcionēšanas nodrošināšanā; • paredzēt/novērtēt UB lietošanas drošumu (nekaitīgumu) atkarībā no tā iegādes veida un informācijas par to; • patstāvīgi pilnīgot zināšanas par UB un tās izmantot profesionālajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1 01.04.1999. Patērētāju tiesību aizsardzības likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 104/105.
206.03.1998. Pārtikas aprites uzraudzības likums. Latvijas Vēstnesis. 60/61.
305.03.2015. Prasības fasētas pārtikas marķējumam: LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 115. Latvijas Vēstnesis. 46.
428.12.2015. Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni: LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 736. Latvijas Vēstnesis. 252.
510.12.2015. Prasības uztura bagātinātājiem: LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 685. Latvijas Vēstnesis. 242.
622.06.2006. Zāļu reģistrēšanas kārtība: LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 376. Latvijas Vēstnesis. 97.
730.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1924/2006 (20.12.2006.) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. 404.
8 EFSA’s Register of Questions. European Food Safety Authority. Available from: http://www.efsa.europa.eu.
9EU Register of nutrition and health claims made on foods. European Commission. Available from: http://ec.europa.eu/nuhclaims.
10Latvijas Uztura bagātinātāju reģistrs. No: Pārtikas un veterinārais dienests. Iegūts no: https://registri.pvd.gov.lv/ub
11Latvijas Republikas Zāļu reģistrs. No: Zāļu valsts aģentūra. Iegūts no: https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/
Papildus literatūra
1World Health Organization. WHO monographs on selected medicinal plants. Available from: https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-m…
2European Scientific Cooperative on Phytotherapy. ESCOP Monographs. Available from: http://escop.com/
3European Medicines Agency. Herbal Medicinal products. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/medicines
Citi informācijas avoti
1Van Wyk B. E., 2005. Food plants of the world. 1st ed. Portland: Timber Press.