Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Laila Meija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.09.2017
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_165LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Laila Meija
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā un iekšķīgo slimību pamatos, valsts valodas zināšanas, angļu valodas lasītprasme.
Mērķis:
Kursa mērķis ir apgūt pamatzināšanas par klīniskās barošanas pamatprincipiem, tās ietekmi uz slimības gaitu un iznākumu, kā arī uztura terapijas praktiskos aspektu dažādos dzīves posmos un dažādās klīniskās situācijās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Klīniskā barošana, tās ietekme uz slimības gaitu, iznākumu. Uztures skrīnings un novērtējums.Lekcijas1.00auditorija
2Klīniskā barošana, tās ietekme uz slimības gaitu, iznākumu. Uztures skrīnings un novērtējums.Nodarbības1.00auditorija
3Uztura speciālista komunikācija ar pacientu, slimnieka intervija. Protokols.Lekcijas1.00auditorija
4Uztura speciālista komunikācija ar pacientu, slimnieka intervija. Protokols.Nodarbības1.00auditorija
5Slimnīcu diētas. Uztura terapija vecākiem cilvēkiem.Lekcijas1.00auditorija
6Slimnīcu diētas. Uztura terapija vecākiem cilvēkiem.Nodarbības1.00auditorija
7Uzturs grūtniecības un laktācijas periodā.Lekcijas1.00auditorija
8Uzturs grūtniecības un laktācijas periodā.Nodarbības1.00auditorija
9Zīdaiņu un bērnu barošanas praktiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
10Zīdaiņu un bērnu barošanas praktiskie aspekti.Nodarbības1.00auditorija
11Metabolā sindroma uztura terapijas praktiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
12Metabolā sindroma uztura terapijas praktiskie aspekti.Nodarbības1.00auditorija
13Enterālā un parenterālā barošana.Lekcijas1.00auditorija
14Enterālā un parenterālā barošana.Nodarbības1.00auditorija
15Aktualitātes klīniskajā barošanā un diētas terapijā.Lekcijas1.00auditorija
16Aktualitātes klīniskajā barošanā un diētas terapijā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgā darba organizācija: Prezentācijas, praktiskie uzdevumi. Laikus iesniegti un kvalitatīvi sagatavoti darbi, prezentācijas un mutiskas ieskaites, kas ietver teorētisko zināšanu novērtēšanu un praktiskos uzdevumus. Kursa uzdevumi: 1) apgūt prasmes veidot konkrētas individuālas rekomendācijas; 2) sastādīt ēdienkarti pacientiem dažādās klīniskās situācijās; 3) novērtēt konkrēta pacienta uzturi, slimības smagumu, klīnisko izmeklējumu datus un veidot nepieciešamo diētu. Kurss balstīts uz praktisko iemaņu veidošanu, klīnisko gadījumu analīzi un interaktīvu diskusiju.
Vērtēšanas kritēriji:
Sekmīgi jānokārto tests (20%), Laikus iesniegti un kvalitatīvi sagatavoti darbi, prezentācijas (50%). Mutiskā ieskaite, kas ietver teorētisko zināšanu novērtēšanu un praktiskos uzdevumus (30%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas: Pēc sekmīga studiju kursa apguves studenti pamatzināšanu līmenī spēs: -novērtēt uzturi bērniem dažādās vecuma grupās, pieaugušiem cilvēkiem un senioriem; -analizēt vecuma un slimības ietekmi saistībā ar uzturvielu vajadzībām; -izvērtēt dažādus uztura terapijas veidus.
Prasmes:Veikt uztures skrīningu un vispārēju novērtēšanu, Sniegt pamata uztura rekomendācijas bērniem dažādās vecuma grupās, pieaugušiem cilvēkiem un senioriem, kā arī konkrētu slimību gadījumos.
Kompetences:Studiju programmas apguves procesā studējošie būs attīstījuši kompetences un spēs novērtēt pacientu uzturi un sniegt pamata uztura ieteikumus atbilstoši vecuma grupai un slimībai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump and Janice L Raymond. Krause's Food & the Nutrition Care Process, 13th Edition L., Saunders, 2012Mann J, Truswell AS.
2Essentials of Human Nutrition, Oxford University Press, 2007
3Sobotka L, Basics in Clinical Nutrition, Galen, 2004
4Heyward V.H., Wagner D.R. Applied body composition assesment, Human Kinetics, 2004
5Charney P., Malone a., ADA pocket guide to nutrition assessment, Diana Faulhaber, Publisher, 2000
6Dietetic and Nutrition Case Studies. Lawrence, Judy; Douglas, Pauline;and more John Wiley & Sons, Incorporated 2016. http://site.ebrary.com/lib/rsub
7Pediatric Nutrition. Kleinman, Ronald E.; Greer, Frank R. American Academy of Pediatrics 2013 http://site.ebrary.com/lib/rsub
Papildus literatūra
1Pender F, Clinical Cases in Dietetics, Blackwell Publishing, 2008
2Judīte Vilsa. Bērnu uzturs, Jāņa Rozes apgāds, 2009
3Roberta Larson Duyff. American Dietetic Association Complete Food and Nutrition Guide. John Willey & Sons.2006
4Jim Mann & A.Stewart Truswell. Essentials of human nutrition, Oxford university press, 2007
5Zigurds Zariņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks ; Uztura mācība [zinātniskie Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2015 422 lpp.
6Danilāns A, Gastroenteroloģija, Nacionālais apgāds, 2005
7Kasper H, Ernärungsmedizin und Diätetik, Urban & Fischer, 2004
8Width M, Reinhard T. The clinical dietitian’s essential pocket guide. Wolters Kluwer 2009.
9Medical nutrition and disease : a case-based approach / editor-in-chief, Lisa Hark, Darwin Deen ; senior editor, Gail Morrison. Fifth edition. 1411 xiv, 584 lpp
10Snetselaar, Linda G. Nutrition counseling skills for the nutrition care process / Linda G. Snetselaar. 4th ed. Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, ©2009. xvi, 494 lpp.
11Handbook of clinical nutrition / ed. by Douglas C. Heimburger, Jamy D. Ard. 4th ed. Philadelphia : Mosby/ Elsevier, 2006. xxii, 645 lpp
Citi informācijas avoti
1Clinical Nutrition, an International Journal Devoted to Clinical Nutrition and Metabolism
2European Journal of Nutrition
3The American Journal of Clinical Nutrition
4British Jounal of Nutrition
5PubMed (datu bāze)
6www.espen.org https://www.bda.uk.com/
7http://www.eatright.org/
8http://www.eufic.org/
9http://nihseniorhealth.gov/
10www.eatright.org