Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_105LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijas, normālās un patoloģiskās fizioloģijas un bioķīmijas zināšanas.
Mērķis:
Sistematizēt un klasificēt izvērstas un zinātniski pamatotas zināšanas uzturmācībā, ņemot vērā jaunākos un aktuālākos pētījumus uzturzinātnē. Saprast cilvēka uztura iespējas dažādos fizioloģiskos stāvokļos, slimību profilaksē un ārstēšanā. Izglītības procesa rezultātā dot precīzas zināšanas par pieaugušo, sportistu, grūtnieču, zīdītāju, vecu cilvēku uzturu. Dot zināšanas par dažādu slimību profilaktisko uzturu. Formulēt zināšanas par aptaukošanās slimības ārstēšanu no praktiskā diētas ārsta viedokļa un pieredzes, dot izpratni par svaru samazinošām diētām gan no vēsturiskā aspekta, gan mūsdienu viedokļa, dot vērtējumu un kritiku populārākajām dietām, izceļot uz pierādījumiem balstītas medicīnas nozīmi. Prast novērtēt nepieciešamās uztura pārvērtības laika gaitā, ieteicamās uztura vielu normas dažādās vecuma grupās Latvijā un pasaulē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas. Galvenās uztura sastāvdaļas un enerģijas maiņa.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Ogļhidrāti, balastvielas, lipīdi, olbaltumvielas. Vitamīni. Uzturvielu loma slimību profilaksē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Galvenie politikas plānošanas dokumenti, tiesību akti, kas reglamentē uztura jomu Latvijā un Eiropā, institūcijas, piemērošana. Sabiedrības veselības pamatprincipi, rādītāji, uzturs, kā viens no riska faktoriem.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
4Uzturzinātne Latvijā. Latvijas, Eiropas Savienības un nevalstisko organizāciju finansējums uzturzinātnes attīstībā.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
5Izglītības sistēma Latvijā un Eiropas Savienībā. Komunikatīvo līdzekļu izvēle dažādām mērķa auditorijām. Veselīga uztura ieteikumi.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
6Pārtikas aprites uzraudzība un kontrole. Reklāma, tās nozīme uz patērētāju izvēli. Pārtikas produktu marķējums.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentam patstāvīgi jāstudē norādītās literatūras avoti, jāanalizē sava ēdienkarte. Pastāvīgi jāsagatavo atsevišķas tēmas, kas tiek kolektīvi iztirzātas, vērtētas, ar abpusēju pieredzi bagātinātas iepriekš paredzētās nodarbības laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Obligāts semināru apmeklējums, veiksmīgi nokārtoti kontroldarbi un ieskaites, nodarbībā prezentēta sava vienas nedēļas ēdienkarte ar tās izvērstu analīzi. Kontrolieskaites pēc visa studiju kursa lekciju noklausīšanās un praktisko nodarbību apmeklēšanas. Testa jautājumi (40–90), vērtējums 10 ballu sistēmā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas par uzturmācības un uzturzinātnes vēsturi, attīstību un jaunākajiem sasniegumiem, zināšanas par uzturvielām, to raksturojumu, uztura terapijas ieteikumiem veselam un slimam indivīdam dažādos fizioloģiskos stāvokļos un slimību profilaksē un ārstēšanā, pārzinās informāciju par uzturvielām, to saistību ar dažādiem fizioloģiskajiem stāvokļiem un gada gājumiem, uzturu dažādu slimību gadījumos un pratīs individuāli analizēt ēdienkartes, kas gala vērtējumā tiks pārbaudīts ar eksāmena testu.
Prasmes:Definēt un atpazīt profilaksi un ārstēšanu, pārzinot uzturvielu ķīmisko uzbūvi un ietekmi uz cilvēka veselību. Sastādīt ēdienkarti, ņemot vērā veselīga uztura ieteikumus veselam un slimam indivīdam; izprast dažādu uztura vielu deficīta stāvokļus un iespēju tos novērst.
Kompetences:Pārliecinošas zināšanas par veselīgu uzturu un tā pielietojumu veselam un slimam indivīdam.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Zariņš, Zigurds. Neimane, Lolita. Uztura mācība. 7., pārstrād. un papild. izd. Rīga : 2018, 464 lpp. ; 28 cm. ISBN 9789984450742.
2Handbook of nutrition and food / edited by Carolyn D. Berdanier, Johanna T. Dwyer, David Heber. Third edition. [2013], 2014. xxi, 1113 pages : il., tab. ; 29 cm. ISBN 9781466505711 (hardcover).
3Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”
4Latvijas Nacionālo attīstības plāns 2014.–2020. gadam
5Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam
6Pārtikas aprites uzraudzības likums
7Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem
8Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumi Nr.595 „Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku”
9Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumi Nr.115 “Prasības fasētas pārtikas marķējumam”
10Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem
11Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula (EK) Nr.1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm.
Papildus literatūra
1ES stratēģija „Eiropa 2020”
2PVO stratēģija “Veselība 2020”
3Eiropas Komisijas rīcības plāns bērnu aptaukošanās mazināšanai 2014.–2020.
4PVO Globālais rīcības plāns 2013.-2020.gadam neinfekciju slimību profilaksei un kontrolei
5PVO pamatnostādnes Eiropas reģionam „Veselība visiem 21.gadsimtā”
Citi informācijas avoti
1www.db.rsu.lv