Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Daina Zepa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_108LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daina Zepa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārēji uztura principi. Pamatzināšanas cilvēka anatomijā. Veselīga dzīvesveida principi.
Mērķis:
Iepazīstināt klausītājus ar izmaiņām cilvēka organismā novecojot, uztura ietekme uz vecāku cilvēku (geriatriskais vecums - 65 gadi) veselības stāvokli., hronisku slimību norisi. Biežākās ar uzturu saistītās problēmas veciem cilvēkiem.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras apskats- referāts par tēmu, kas saistīta ar vecaķa gadagājuma cilvēku uzturu.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju apmeklējums vēlams Semināru apmeklējums 30% Referāts 30% Kursa pārbaudījums– tests 40%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:- izpratīs ar novecošanos saistītās izmaiņas cilvēka organismā, - mācēs novērtēt ar uzturu saistītos dažādos aspektus vecu cilvēku aprūpē (pievēršot uzmanību ekonomiskiem, sociāliem, medicīniskiem jautājumiem), - izpratīs uztura nozīmi atsevišķu hronisku slimību un patoloģisku stāvokļu gadījumos,
Prasmes:- pratīs novērtēt un noteikt ar nepietiekošu uzturu saistītas problēmas gados veciem cilvēkiem, izmantojot tam paredzētos vērtēšanas instrumentus,
Kompetences:- iegūtās zināšanas pratīs izmantot savu aprūpē esošo pacientu vai klientu uztura ieteikumu veidošanā
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Principles of Geriatric Medicine & Gerontology, fifth edition, 2003.
2The Merck Manual of Geriatrics.Second edition, 1995, 1518p.
3The Merck Manual of Geriatrics. Third edition 2000, 1507 p
4H.-J. Holtmeier. Ernahrung des alternden Menschen, 1979, Stutgart: Theeme,1979, 167 p.
5Mc.Gel, M.Jensen G.L.: Nutrition in the elderly. J.Clin Gastroenterol. 30: 372, 2000
6Roberts S.B. Fuss P et al. Control of food intake in older men. JAMA 272;1601, 1994.
Papildus literatūra
1Z.Zariņš L.Neimane ,,Uztura mācība" Rīga, 2002.
2LJ. Aronne Handbook of Obesity treatment New York, 2002.
3E.E. Ziegler Present knowledge in nutrition Washington, 1996.
4C.Lutz, K.R. Przytulski Nutrition and diet therapy, Pfiladelpfia, 1994.
5M.E. Shils, J.A. Olson Modern nutrition in health and disease, New York, 1994.
6M.Molosolta,E.Mocchegiani. Molecular basis of Nutrition and Ageing.2016., 758.pp.
Citi informācijas avoti
1The British Journal of nutrition.
2Food and nutrition bulletin , published by the International Nutrition Foundation, Toronto.
3Eoropean Journal of nutrition