Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Uldis Ķinis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_392LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Uldis Ķinis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Profesionālo maģistru programmā studentiem ir nepieciešamas priekšzināšanas tiesību teorijā, tiesību filozofijā, loģikā, konstitucionālajās, civilajās un krimināltiesībās, jāsaprot juridisko zināšanu pārvaldības elementi un procesi. Akadēmiskajiem maģistriem ir nepieciešama izpratne par tiesībām, to galvenajām nozarēm un jābūt spējai kritiski domāt un loģiski analizēt.
Mērķis:
Mēs dzīvojam informācijas sabiedrībā, kur tehnoloģijām ir svarīga nozīme cilvēces ilgtspējīgā attīstībā. Šī kursa galvenais mērķis ir attīstīt digitālo pratību juristiem. Digitālā pratība sevī ietver ne tikai tehniskās zināšanas, bet arī kritiskās domāšanas, komandas darbu veidošanas, situāciju un kāzusu risināšanas u.c. prasmes. Studējošie apgūs zināšanas par kibertelpas regulējuma problēmām, izpratni, kā tādas tehnoloģijas kā mašīnmācība, lieli dati, blockchains, virtuālā realitāte u.c. var ietekmēt sabiedrības tiesiskumu un kiberdrošību, un apgūs iemaņas, kā risināt šīs juridiskās problēmas piemērošanas jomā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Informācijas sabiedrības jēdziens. Tiesību un informācijas sistēma. Kibertelpa un informācijas pakalpojuma regulējums.Lekcijas1.00auditorija
2Datorkods – kibertelpas regulētājs. Tiesiskie aspekti. Programmēšanas kļūda un programmas nepilnība, juridiskais novērtējums.Lekcijas1.00auditorija
3Problēmjautājums.Nodarbības2.00auditorija
4Cilvēktiesību un demokrātisko tiesību aizsardzība digitālajā vidē.Lekcijas1.00auditorija
5Jurists un tehnoloģijas. Reg tech, Legal tech. E-publiskais pakalpojums – juridisks algoritma regulējums. Jurista līdzdalība algoritma veidošanā.Lekcijas1.00auditorija
6Komandu darbs – Juridiska kāzusa risināšana.Nodarbības2.00auditorija
7Kiberdrošības jēdziens un pazīmes. Tiesiski aizsargājamas intereses jēdziens kibertelpā. Kritiskās informācijas infrastruktūras regulējums ES un Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
8Kāzuss.Nodarbības1.00auditorija
9Kibernoziegumu jēdziens, veidi un jurisdikcija.Lekcijas1.00auditorija
10Kāzuss saistīts ar kibernoziegumu.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Informācijas sabiedrības jēdziens. Tiesību un informācijas sistēma. Kibertelpa un informācijas pakalpojuma regulējums.Lekcijas0.50auditorija
2Datorkods – kibertelpas regulētājs. Tiesiskie aspekti. Programmēšanas kļūda un programmas nepilnība, juridiskais novērtējums.Lekcijas0.50auditorija
3Problēmjautājums.Nodarbības0.50auditorija
4Cilvēktiesību un demokrātisko tiesību aizsardzība digitālajā vidē.Lekcijas0.50auditorija
5Jurists un tehnoloģijas. Reg tech, Legal tech. E-publiskais pakalpojums – juridisks algoritma regulējums. Jurista līdzdalība algoritma veidošanā.Lekcijas0.50auditorija
6Komandu darbs – Juridiska kāzusa risināšana.Nodarbības0.50auditorija
7Kiberdrošības jēdziens un pazīmes. Tiesiski aizsargājamas intereses jēdziens kibertelpā. Kritiskās informācijas infrastruktūras regulējums ES un Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
8Kāzuss.Nodarbības0.50auditorija
9Kibernoziegumu jēdziens, veidi un jurisdikcija.Lekcijas1.00auditorija
10Kāzuss saistīts ar kibernoziegumu.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – referāts. Students raksta pētījumu par tēmu, kuru apstiprinājis pasniedzējs. (14 – 15 lpp., 3300 – 3500 vārdi, TNR, Word 12, 1,5).
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi veidos visu atzīmju summa. Zināšanas tiks vērtētas procentuāli (1 – 100%) un gala vērtējums tiek pārvērsts 10 ballu sistēmā: līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināros – 15%; kontroldarbi – 10%; referāts – 20%; Referāta vērtējumu veidos trīs – pasniedzēja vērtējums + divu studējošo recenziju vērtējuma vidējais procents diapazonā no 1 – 100%; recenzijas kvalitāti novērtē pasniedzējs – 5%; eksāmena atzīme – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie iegūst zināšanas par informācijas sabiedrības juridisko ietvaru, e-vides regulēšanas problemātiku un digitālo pratību juristiem Latvijā, ES, gan arī citur pasaulē.
Prasmes:Iegūtās zināšanas atvieglos juristam darbu saistībā ar informācijas tehnoloģiju radīto tiesisko (teorētisko un praktisko) problēmu risināšanu, kā arī uzlabos studējošā digitālās pratības līmeni un spēju tehnoloģijas pielietot tiesību jomā.
Kompetences:Studējošie spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz sabiedrību. Iegūtās kompetences atvieglo turpmāko studiju procesu un izpēti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latvijas Republikas Satversme
2Informācijas tehnoloģiju drošības likums
3Krimināllikums 132-1, 145, 150, 177-1, 241- 244. pants.
4Valsts informācijas sistēmu likums
5Informācijas atklātības likums.
6Nacionālās drošības likums// http://www.likumi.lv/doc.php?id=14011likumi.lv
72015. gada 28. 07. Ministru kabineta noteikumi Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām"
8Latvijas kiberdrošības stratēģija
9D. Šmite, D. Dosbergs, J. Borzovs Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares tiesību un standartu pamati. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 11- 17.
10Informācijas un komunikāciju tiesības I.d. Autoru kolektīvs U. Ķiņa vadībā. Rīga, Turība, 2002. 66-75, 89-120, 112- 135 lpp.
11History lessons for a general theory of law and technology by Gregory N. Mandel
12 Cyberspace and law of the horse F.H. Easterbrook, 1996
13Why have a theory of law and technological change L.B. Moses
14 U. Ķinis „Valsts informācijas sistēmu krimināltiesiskā aizsardzība”. Jurista vārds, 2011.gada septembris.
15Declaration of Principles Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium
16U. Ķinis Kibernoziedzība, kibernoziegumi un Jurisdikcija i. Rīga, Jumava, 2015. 69-80; 121-149; 270-301
17Saeimas, MK datu bāzes, politikas dokumentu datu bāze, RSU bibliotēkā tiešsaistē abonējamās d/b u.c.
18L. Lessig Code version 2.0. 2006 CC (Creative commons) 1-9;38- 83.
19Raagna I. Protecting the right to respect for private and family life under European Convention on Human rights. Council of Europe Human Rights handbooks.
20U. Ķinis ,I. Gudele Informācijas sistēmu drošība. Informācijas un komunikāciju tiesības II.d. Autoru kolektīvs U. Ķiņa vadībā. Rīga, Turība, 2002. 200-220 lpp.
21Jebkuri citi avoti par seminārā apspriežamiem jautājumiem. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001…{"itemid":["001-117513"]}
Papildus literatūra
1ECT lietas, piem , Frederik NeIJ and Sunde Kolmisippi, 2013.gada februāra spriedums,
2Rumbles W. Theft of the digital: can you steal virtual property?// http://www.laws.canterbury.ac.nz/documents/17_2_354_374.pdf
3U. Ķinis Noziedzīgi nodarījumi datortīklos- kibernoziegumi, TNA, 2000.
4Ķinis U. Kibernoziegumi, Turība, 2007.
5Article 8: The right to respect for private and family life, home and correspondence. Human Right review 2012// http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/humanrigh…
6Erlank W. The legal acceptance of virtual property// http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1591384
7The EU-US Privacy Collision: a turn to institutions and procedures By Swartz P.M. Harward law review. Vol. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2290261
8A. Murrey Looking Back at the Law of the Horse: Why Cyberlaw and the Rule of Law are Important
9Human rights in the digital age
10Robolaw Guidelines and regulations for robotics
11 EU Commission Ethics guidelines for truthworthy AI