Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inta Urbanoviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:15.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_021LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inta Urbanoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Iegūtās zināšanas latviešu valodā vidusskolas mācību programmas ietvaros.
Mērķis:
Papildināt un nostiprināt studentu zināšanas, lai attīstītu apzinātu koptas valodas un runas lietošanu valodas praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aktuāli ortogrāfijas jautājumi.Lekcijas1.00auditorija
2Vārddarināšana valodas praksē.Nodarbības1.00auditorija
3Formveidošanas normas valodas praksē.Nodarbības1.00auditorija
4Sintakses normas valodas praksē.Nodarbības1.00auditorija
5Interpunkcija valodas praksē.Lekcijas1.00auditorija
6Leksikas izvēle.Nodarbības1.00auditorija
7Runātas un rakstītas valodas atšķirības valodas praksē.Lekcijas1.00auditorija
8Lingvistisko un ekstralingvistisko faktoru ietekme tekstveidē.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošais prezentē individuāli izstrādātu projekta darbu savā nozarē, un šim darbam no lingvistiskā viedokļa tiek vērtēts rakstītās valodas noformējums rakstītajā tekstā, kā arī vizuālajā prezentācijā un runātās valodas kvalitāte, prezentējot darbu auditorijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklējums, līdzdalība un atbilžu kvalitāte praktiskajās nodarbībās, sekmīgi prezentēts individuālais darbs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais zinās: - valodas praksē biežāk sastopamās atkāpes no literārās normas, - svarīgāko teorētisko literatūru, kurā meklēt skaidrojumu dažādām valodas neprecizitātēm, - runātas un rakstītas valodas atšķirības, kas ir aktuālas praksē, - lingvistiskos un ekstralingvistiskos faktorus, kas ietekmē saziņas procesu.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais pratīs: - identificēt tipiskākās valodas neprecizitātes, - izskaidrot valodas neprecizitātes, izmantojot teorētisko literatūru, - izveidot literārajām normām atbilstošu tekstu mutvārdos un rakstveidā, - izvērtēt ekstralingvistiskos faktorus, kas ir aktuāli runas situacijā.
Kompetences:Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs izveidot runātu vai rakstītu tekstu atbilstoši aktuālajām literārās valodas normām, kā arī varēs izvērtēt lingvistiskos un ekstralingvistiskos faktorus, kas ietekmē attiecīgo runas stiuāciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Blinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
2Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne,1993. [Pieejams arī tiešsaistē].
3Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. [Aut. kol.]. Rīga: Avots, 2002.
4Paegle Dz., Kušķis J. Kā latvietis runā ... Praktiski ieteikumi valodas kultūrā. Rīga: Zvaigzne, 1994.
5Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
6Urbanoviča I. Ietekmīga valoda. Rīga: AML/RSU, 2001.
Papildus literatūra
1Ceplīte B., Ceplītis L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.
2Krūmiņa V., Skujiņa V. Normamtīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: Valsts Kanceleja, 2002 [pieejams tiešsaistē: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/default.aspx].
3Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
Citi informācijas avoti
1http://www.liis.lv/
2http://www.ailab.lv/
3http://www.letonika.lv/
4http://www.tezaurs.lv/
5http://www.termini.lza.lv/