Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Blūmentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_180LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Blūmentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas36
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Artikulācijas un fonoloģiskie traucējumi bērniem. Dažādas izcelsmes runas traucējumi.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par primārajiem un sekundārajiem receptīvajiem un ekspresīvajiem valodas traucējumiem bērniem. Valodas attīstība pa vecumposmiem no 3 – 7 gadiem. Valodas traucējumu etioloģija, klīniskās izpausmes, klasifikācija, terapijas iespējas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Valodas traucējumu klasifikācijaLekcijas1.00auditorija
2Ekspresīvi valodas traucējumiLekcijas1.00auditorija
3Receptīvi valodas traucējumiLekcijas1.00auditorija
4Sekundāri valodas traucējumiLekcijas1.00auditorija
5Bērna valodas un komunikatīvo spēju novērtēšanaNodarbības1.00auditorija
6Izteikšanās spēju izvērtēšanaNodarbības1.00auditorija
7Valodas traucējumi autiskā spektra traucējumu gadījumāNodarbības1.00auditorija
8Valodas attīstības veicināšanas terapijas paņēmieniNodarbības1.00auditorija
9Valodas attīstīšanas paņēmieniNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Piedaloties nodarbībās jābūt teorētiskām zināšanām par doto tēmu. 2. Piedaloties nodarbībās iepriekš jānoklausās, jāizanalizē e-vidē pieejamie audio ieraksti. 3. Apakšgrupu darbs – jāizpēta, jāapraksta, jāprezentē viena uz pierādījumiem balstīta terapijas metode valodas traucējumu gadījumā, jāiesniedz eseja (zinātniskās literatūras analīze). 4. Jāiesniedz ziņojums par valodas novērtēšanas rezultātiem.
Vērtēšanas kritēriji:
• Izildīti patstāvīgie darbi. • Praktisku iemaņu demonstrēšana nodarbību laikā. • Dalība grupas prezentācijā. • Divi testi studiju kursa laikā. • Studiju kursa noslēgumā – eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • spēs formulēt zināšanas par primārajiem un sekundārajiem valodas traucējumiem bērniem, par etioloģiskajiem faktoriem, patoģenēzi; • varēs nosaukt valodas attīstības traucējumu izpausmes un atpazīt valodas traucējumu veidus primāru un sekundāru valodas traucējumu gadījumos; • spēs formulēt valodas attīstības traucējumu terapijas iespējas un virzienus.
Prasmes:• spēs veikt valodas attīstības izvērtēšanu; • pratīs novērtēt bērna vārdu krājumu, saistīto runu, gramatiskās konstrukcijas; • varēs izvēlēties valodu veicinošus uzdevumus un paņēmienus; • spēs plānot valodas terapijai nepieciešamos darbības virzienus.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas par valodas attīstību un valodas attīstības traucējuma veidiem, pratīs novērtēt valodas attīstību un analizēs traucētās valodas jomas, plānos nepieciešamo terapiju valodas traucējumu gadījumos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Judīte Lūse, Irēna Miltiņa, Sarmīte Tūbele.Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca
2Alan G. Kamhi, Julie J. Masterson and Kenn Apel., Clinical decision making in developmental language disorders.- Baltimore, 2007.- XXIII, 390 lpp.
3James Grieve, Laurent Danon, Boilcau “Children Without Language : From Dysphasia to Autism”.2005
4Paul, Rhea, Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating, St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby, c2012.
5Haynes, William O, Diagnosis and evaluation in speech pathology, 8th edition, Pearson new international edition
6Shipley Kenneth G, Julie G. McAfee. Assessment in Speech-Language Pathology. 2004
7Franco Fabbro, Neurogenic Language Disorders in Children, 2004-11-09
8 LouAnn Gerken. Language Development.2009
Citi informācijas avoti
1http://www.cplol.eu/
2http://www.asha.org/
3http://www.logopedi.lv/
4http://www.audiologopedi.lv/