Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Kristaps Circenis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_224LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:PedagoģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristaps Circenis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūti visi obligātie, ierobežotās izvēles un izvēles studiju kursi
Mērķis:
Pārbaudīt maģistrantu kompetenci profesijā un spēju novērtēt savu kompetenču attīstības procesu studiju laikā, kā arī izveidot savas profesionālās attīstības plānu.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana un analīze kontekstā ar supervīzijas gadījumu. Supervīzijas gadījuma sagatavošana prezentācijai. Rakstiski sagatavots pašvērtējuma pārskats par savu kompetenču un prasmju attīstības procesu studiju laikā un profesionālās tālākizglītības plāns.
Vērtēšanas kritēriji:
• Sagatavots un nodots kvalifikācijas darbs - supervīzijas gadījuma apraksts un analīze • Sagatavots un nodots pašvērtējuma pārskats par savu kompetenču un prasmju attīstības procesu studiju laikā un savas profesionālās attīstības plānu • Sagatavota prezentācija programmā PowerPoint par supervīzijas gadījumu • Supervīzijas gadījums ir aizstāvēts valsts pārbaudes komisijas priekšā • Pašvērtējuma pārskats par savu kompetenču un prasmju attīstības procesu studiju laikā un savas profesionālās attīstības plāns ir prezentēts valsts pārbaudes komisijas priekšā
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Valsts pārbaudījums
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Apraksta un pamato teorētiskās pieejas izvēli darbam individuālajā supervīzijā, supervīzijā grupā, komandas un organizācijas supervīzijā, analizē supervīzijas procesa organizācijas īpatnības
Prasmes:Izvēlas atbilstošu teorētisko pieeju darbam individuālajā supervīzijā, supervīzijā grupā, komandas un organizācijas supervīzijā. Izveido izpētes / izvērtēšanas plānu un supervīzijas plānu. Pielieto personai, grupai vai organizācijai piemērotas metodes supervīzijas procesā, veidojot radošu, strukturētu vidi un pamatojoties uz pieaugušo izglītības modeļiem. Kritiski analizē un novērtē supervīzijas potenciālo rezultātu.
Kompetences:Organizē, administrē un vada supervīzijas procesu individuālā/ grupu/ komandu / organizāciju līmenī, izprotot profesionālās vides specifiku un pielieto atbilstīgas metodes. Ievēro profesionālo ētiku. Veic pašrefleksiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Atbilstoši supervīzijas gadījumam izvēlēties avotus