Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Signe Subatniece

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_047LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Subatniece
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pie valsts pārbaudījuma tiek pielaisti visi studējošie, kas sekmīgi nokārtojuši profesionālās bakalaura studiju programmas Sabiedrība veselība prasības.
Mērķis:
Valsts pārbaudījums tiek organizēts kā integrēts pārbaudījums, vienlaicīgi novērtējot gan zināšanas sabiedrības veselībā un dažādās tās apakš jomās, kā vides veselībā, darba veselībā, epidemioloģijā, sociālajā medicīnā, veselības veicināšanā un izglītībā, veselības aprūpes organizācijā, vadīšanā un finansēšanā, gan arī studenta analītiskās un komunikācijas prasmes.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Sabiedrības veselība ” Valsts pārbaudījums tiek organizēts saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes Studiju reglamentu I, kas apstiprināts RSU Senāta 2011.14.06. sēdē, protokols Nr. 1-2/21.06.11, grozījumi 02.09.2013., protokols Nr. 1-2/02.09.13. un atbilstoši Valsts pārbaudījuma procesa shēmai (https://intranet.rsu.lv/docs/procesi/Lapas/Procesi.aspx)
Vērtēšanas kritēriji:
Katru mutvārdu pārbaudījuma jautājumu VPK komisijas locekļi vērtē atsevišķi 10 ballu sistēmā un beigās nosaka vidējo kopējo vērtējumu. Komisijas locekļu viedokļu nesakritības gadījumā VPK priekšsēdētājs var ierosināt atkātoti iepazīties ar studenta rakstiski sagatavotām atbildēm un noklausīties audioierakstu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Valsts pārbaudījums
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:
Prasmes:
Kompetences:
Bibliogrāfija