Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Larisa Umnova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_087LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Larisa Umnova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts maģistratūras programmas "Klīniskā farmācija "teorētiskais kurss. Farmakoloģija, farmakoterapija, praktiskā farmācija un farmaceitiskā likumdošana, sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe.
Mērķis:
Nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras apgūtas dažādos maģistratūras programmas „Klīniskās farmācija” studiju ciklos.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Katrā prakses nedēļā studentam jāveic viena klīniskā gadījuma analīze, iekļaujot pacienta informāciju, pielietoto ārstēšanas shēmu, klīnisko pētījumu datus par attiecīgo gadījumu, medikamentozās ārstēšanas ierosinājumus atsaucoties uz pierādījumos balstītas medicīnas principiem, ārstēšanas kursu izmaksu analīzi (gan sākotnējās, gan ieteikto korekciju gadījumos). Analizējamā slimnieka izvēli jāsaskaņo ar prakses vadītāju. Katrs students veic pastāvīgi gadījuma analīzi, grupu darbs nav pieļaujams. Prakses laikā studenti iepazīstas ar prakses vadītāja izvēlēto (2-4 pacienti nedēļā) slimnieku diagnozēm, izmeklējumu datiem, ārstēšanas shēmām. Prakses dienasgrāmatā norādot iepazīto pacientu skaitu un diagnozes
Vērtēšanas kritēriji:
Atskaites prakses dienasgrāmatā par ciklu paraksta students un prakses vadītājs. Prakses vadītājs dienasgrāmatā fiksē studenta prakses vērtējumu 10 ballu sistēmā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students izpratīs stacionāra medikamentu un dokumentācijas apriti.
Prasmes:Students spēs analizēt un izvērtēt medikamentozo ārstēšanu endokrinoloģiskam pacientam. Kopā ar ārstu varēs izveidot ārstēšanas shēmu un uzraudzīt tās īstenošanu.
Kompetences:Students izvērtēs un analizēs ārstēšanas shēmu atbilstību starptautiskām rekomendācijām un pieejamiem finansu resursiem
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Pacienta slimību vēstures.
Papildus literatūra
1www.vm.gov.lv
2www. EMCDDA.europa.eu/
3www. euphix.org/
4http://ec.europa.eu/health-eu/
5http://www. haiweb.org/
6Klīniskā medicīna. Otrā grāmata. Prof. A. Lejnieka redakcijā, Rīga, 2012.
7The Merck Manual, Internets
8http://www.merck.com/mrkshared/manual/home.jsp