Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Dace Rezeberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:DUGK_016LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģijaMērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dace Rezeberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Rezeberga
Kontaktinformācija:Rīga, Miera iela 45, Rīgas pašvaldības SIA Rīgas Dzemdību nams, dzgkatrsu[pnkts]lv, dzgkatrsu[pnkts]lv, +371 67293837
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts maģistratūras programmas "Klīniskā farmācija "teorētiskais kurss. Farmakoloģija, farmakoterapija, praktiskā farmācija un farmaceitiskā likumdošana, sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe.
Mērķis:
Nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras apgūtas dažādos maģistratūras programmas „Klīniskās farmācija” studiju ciklos.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Katrā prakses nedēļā studentam jāveic viena klīniskā gadījuma analīze, iekļaujot pacienta informāciju, pielietoto ārstēšanas shēmu, klīnisko pētījumu datus par attiecīgo gadījumu, medikamentozās ārstēšanas ierosinājumus atsaucoties uz pierādījumos balstītas medicīnas principiem, ārstēšanas kursu izmaksu analīzi (gan sākotnējās, gan ieteikto korekciju gadījumos). Analizējamā slimnieka izvēli jāsaskaņo ar prakses vadītāju. Katrs students veic pastāvīgi gadījuma analīzi, grupu darbs nav pieļaujams. Prakses laikā studenti iepazīstas ar prakses vadītāja izvēlēto (2-4 pacienti nedēļā) slimnieku diagnozēm, izmeklējumu datiem, ārstēšanas shēmām. Prakses dienasgrāmatā norādot iepazīto pacientu skaitu un diagnozes.
Vērtēšanas kritēriji:
Atskaites prakses dienasgrāmatā par ciklu paraksta students un prakses vadītājs. Prakses vadītājs dienasgrāmatā fiksē studenta prakses vērtējumu 10 ballu sistēmā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students izpratīs stacionāra medikamentu un dokumentācijas apriti.
Prasmes:Students spēs analizēt un izvērtēt medikamentozo ārstēšanu ginekoloģiskam pacientam. Kopā ar ārstu varēs izveidot ārstēšanas shēmu un uzraudzīt tās īstenošanu.
Kompetences:Students izvērtēs un analizēs ārstēšanas shēmu atbilstību starptautiskām rekomendācijām un pieejamiem finansu resursiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāls.
2Ginekoloģija Ilzes Vibergas redakcija, Nacionālais apgads, 2013.
3Dzemdniecība Daces Rezebergas redakcija, Nacionālais apgāds, 2016.
4Drugs During Pregnancy and Lactation (Second Edition) Treatment options and risk assessment. Edited by:Christof Schaefer, Paul Peters and Richard K. Miller
5ISBN: 978-0-444-52072-2 pieejams elektroniski
Papildus literatūra
1www.vm.gov.lv
2www. EMCDDA.europa.eu/
3www. euphix.org/
4http://ec.europa.eu/health-eu/
5http://www. haiweb.org/
6The Merck Manual, Internets
7http://www.merck.com/mrkshared/manual/home.jsp
Citi informācijas avoti
1www.perinatology.com Drugs in Pregnancy and Breastfeeding