Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 15
Kursa vadītājs:Ilona Zariņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par vecu cilvēku aprūpes īpatnībām, novērtēšanu, novērošanu, pielietojot holistiskas aprūpes modeli dzīves kvalitātes uzturēšanā un sniegt zināšanas par mājas aprūpes pasākumiem, to realizāciju.

Priekšzināšanas

Anatomija un fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, farmakoloģija, aprūpes process, medicīniskā ētika, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt un aprakstīt vecāka gadagājuma cilvēku vispārējās psiholoģiskās un fizioloģiskās izmaiņas un īpatnības. Spēs aprakstīt vecāka gadagājuma cilvēku vajadzības (sociālās, garīgās, fizioloģiskās), definēt un formulēt aprūpes problēmas.
Studiju kursa apguves rezultātā studenti raksturo mājas aprūpes pasākumus, izmantotos aprūpes modeļus; zina veselības aprūpē iesaistīto dienestu lomu un darbības, veicot pacientu aprūpi, kā arī aprūpes priekšnosacījumus efektivitātes un kvalitātes sasniegšanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izvērtēt vecāka gadagājuma cilvēku psiholoģiskās un fizioloģiskās izmaiņas un īpatnības. Izvērtēt un analizēt vecāka gadagājuma cilvēku pašaprūpes un adaptācijas problēmas. Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot identificēt pacienta vajadzības mājas aprūpes kontekstā, izprot atsevišķu speciālistu piesaisti aprūpē.

Kompetences

Studenti spēs analizēt aprūpes un uzvedības problēmas saslimstības gadījumos, kā arī izvērtēt un izmantot saskarsmes īpatnības pacientiem ar Alcheimera slimību un vecuma demenci. Spēs izskaidrot un veikt pacientu aprūpi, ievērojot holistiskas aprūpes modeli. Mācēs noteikt un loģiski analizēt aprūpes problēmas. Pielietos iegūtās zināšanas un prasmes pacientu mājas aprūpes realizācijā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.