Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Pēteris Ersts
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi un izpratnes veidošanos par normatīvo regulējumu veselības aprūpē – ārstniecības personu, pacientu tiesībām un pienākumiem, medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu, personu datu aizsardzību, vecmātes darba juridiskajiem aspektiem – dzemdību palīdzības sniegšanas kārtību, personu tiesībām un pienākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.

Priekšzināšanas

Tiesību pamati, filozofija, ētika, personības un saskarsmes psiholoģija, (vidusskolas līmenī).

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par ārstniecības personu, pacientu tiesībām un pienākumiem, personu datu aizsardzību, medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu, personu datu aizsardzību, vecmātes darba juridiskajiem aspektiem – dzemdību palīdzības sniegšanas kārtību, personu tiesībām un pienākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Studentiem būs izveidojusies izpratne par medicīnas tiesībām, to nozīmi sabiedrības dzīves un profesionālās darbības procesos.

Prasmes

Studenti izpratīs profesijas juridiskos aspektus – medicīnas tiesības (t.sk. ārstniecības personu, pacientu tiesības un pienākumus) un medicīniskās dokumentācijas lietvedību, personu datu aizsardzību, vecmātes darba juridiskos aspektus – dzemdību palīdzības sniegšanas kārtību, personu tiesības un pienākumus seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Students izpratīs piemērojamos tiesību aktus profesionālajā darbībā un situācijas, kas var rasties ikdienas darbā.

Kompetences

Studenti spēs pielietot medicīnas tiesības - zinās ārstniecības personu, pacientu tiesības un pienākumus, mācēs aizsargāt personu datus, t.sk. medicīnisko dokumentāciju, kā arī zinās savas kā veselības aprūpes darbinieka tiesības un pienākumus, dzemdību palīdzības sniegšanas kārtību, personu tiesības un pienākumus seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.