Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Vija Bathena-Krastiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_027LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vija Bathena-Krastiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Veselības jēdziens un koncepcija, filozofija un medicīnas ētika, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē, sabiedrības veselība un epidemioloģija.
Mērķis:
veicināt zināšanu apguvi par veselības aprūpes organizācijas, politikas un finansēšanas jautājumiem Latvijā un pasaulē. Iepazīstināt studentus ar menedžmenta teorētiskākiem pieņēmumiem un praktiskām metodēm, to pielietojuma iespējām. Sniegt izpratni par kvalitātes vadības sistēmu veselības aprūpes sistēmā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības aprūpes sistēma pasaulē un Latvijā. Veselības aprūpes organizācijas un vadības principi. Galvenie starptautiskie un Latvijas veselības politikas dokumenti. Veselības aprūpes sistēmas tiesiskie pamati; veselības aprūpes finansēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
2Organizācija un organizācijas filozofija un stratēģija. Organizācijas kultūra. Organizācijas struktūru veidi, struktūras izmaiņas, efektīvas organizācijas struktūras izveide.Lekcijas1.00auditorija
3Organizācija un organizācijas filozofija un stratēģija. Organizācijas kultūra. Organizācijas struktūru veidi, struktūras izmaiņas, efektīvas organizācijas struktūras izveide.Nodarbības1.00auditorija
4Organizāciju resursu pārvaldība (materiālā un nemateriālā), resursu efektīvas izmantošanas kontrole. Organizāciju kļūdu analīze, pieredzes nodošana organizācijā, nākotnes kompetenču analīze.Lekcijas1.00auditorija
5Organizāciju resursu pārvaldība (materiālā un nemateriālā), resursu efektīvas izmantošanas kontrole. Organizāciju kļūdu analīze, pieredzes nodošana organizācijā, nākotnes kompetenču analīze.Lekcijas1.00auditorija
6Organizāciju resursu pārvaldība (materiālā un nemateriālā), resursu efektīvas izmantošanas kontrole. Organizāciju kļūdu analīze, pieredzes nodošana organizācijā, nākotnes kompetenču analīze.Nodarbības1.00auditorija
7Vadības lēmumu pieņemšana; vadības stili; lēmumu pieņemšanas process. Cilvēkresursu vadības principi veselības aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
8Personāla prognozēšana un plānošana. Personāla motivēšana, darba samaksas sistēmas noteikšana un darba rezultātu novērtēšana.Nodarbības1.00auditorija
9Seminārs: Personāla meklēšana, Darbinieku adaptācija, Mobinga novēršana, Profesionālā karjera, Personāla novērtēšana, Darba samaksa veselības aprūpē.Nodarbības1.00auditorija
10Lēmumu pieņemšanas process un metodes. Alternatīvu pieņemšana lēmumu pieņemšanas procesā. Lēmumu grupveida pieņemšana. Nominālo grupu metode. Delfi metode. Prāta vētras metode.Lekcijas1.00auditorija
11Lēmumu pieņemšanas process un metodes. Alternatīvu pieņemšana lēmumu pieņemšanas procesā. Lēmumu grupveida pieņemšana. Nominālo grupu metode. Delfi metode. Prāta vētras metode.Nodarbības1.00auditorija
12Lēmumu pieņemšanas process un metodes. Alternatīvu pieņemšana lēmumu pieņemšanas procesā. Lēmumu grupveida pieņemšana. Nominālo grupu metode. Delfi metode. Prāta vētras metode.Nodarbības1.00auditorija
13Kontrole. Kontrolings. Kontroles būtība veselības aprūpes organizācijās. Kontroles process. Veselības aprūpes organizācijas ārējā kontrole.Lekcijas1.00auditorija
14Kontrole. Kontrolings. Kontroles būtība veselības aprūpes organizācijās. Kontroles process. Veselības aprūpes organizācijas ārējā kontrole.Nodarbības1.00auditorija
15Pārmaiņu vadība, problēmas un to risināšana. Risku vadība, risku veidi un analīze. Kreatīvas organizācijas vides veidošana.Nodarbības1.00auditorija
16Pārmaiņu vadība, problēmas un to risināšana. Risku vadība, risku veidi un analīze. Kreatīvas organizācijas vides veidošana.Nodarbības1.00auditorija
17Kvalitātes vadība: raksturojums, kvalitātes līmeņu un kvalitātes sistēmu apskats.Lekcijas1.00auditorija
18Kvalitātes vadība: raksturojums, kvalitātes līmeņu un kvalitātes sistēmu apskats.Nodarbības1.00auditorija
19Seminārs: Paaudžu konflikts veselības aprūpes darba tirgū, Komandas jēdziens, veidošana un kultūras kontekstā, Elastīga cilvēkresursu plānošana veselības aprūpē, „Darīt lietas pareizi vai darīt pareizās lietas" ???, Kvalitātes drošība veselības aprūpē, Pārmaiņu vadība veselības aprūpē, Efektīva komandas vadīšanaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze. Diskusijas mazās darba grupās, dokumentu un situāciju izvērtēšana un viedokļu formulēšana, prezentācijas par nodarbību tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Gadījuma analīze (50%), prezentācija ar diskusiju un atbildēm uz jautājumiem (50%). Studējošo zināšanu un prasmju vērtēšanai lieto 10 baļļu sistēmu, vērtēšanai izmanto RSU Studiju reglamentā aprakstītos kritērijus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt veselības aprūpes politiku, Latvijas veselības aprūpes politikas dokumentus. Formulēt un izskaidrot veselības aprūpes finansēšanas sistēmu Latvijā un citās Eiropas valstīs. Definēt Latvijas veselības aprūpes organizatorisko struktūru, veselības aprūpes līmeņus. Spēs aprakstīt vispārējās vadības principu pielietojumu un īpatnības valsts veselības aprūpes sistēmā.
Prasmes:Studiju priekšmeta apguves rezultātā students pratīs vērtēt Latvijas veselības aprūpes sistēmu dokumentus, prasības prakses kontekstā. Spēs orientēties veselības aprūpes organizatoriskajā struktūrā un tās vadībā.
Kompetences:Spēs pamatot savas un citu veselības aprūpes speciālistu profesionālās darbības robežas veselības aprūpes politiku un tiesību aktu kontekstā; attiecināt dažādus veselības aprūpes politikas dokumentus un tiesību aktus uz konkrētu pacientu/klienta situāciju; analizēt, izvērtēt, sintezēt un veidot ieteikumus par atsevišķiem veselības aprūpes sistēmas aspektiem; analizēt kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā. RaKa 2004.
2Dukāte I. Vadībzinības rokasgrāmata. – R., Zvaigzne ABC, 2004.
3Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. SIA “Latvijas izglītības fonds”, Rīga, 2004.
4Forands I., Personālvadība. Rīga, 1997.
5Garleja R., Darbs, organizācija un psiholoģija. RaKa 2003.
6Kehre M., Peronālmenedžments uzņēmumā. Biznesa augstskola “Turība”, Rīga , 2004.
7Pettere G. Voronova I., Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Banku augstskola. 2003.
8Pildavs J., Kvalitātes vadības teorijas pamati. 2004.
9Praude V., Beļčikovs J. Menedžments, Rīga, Vaidelote 2001.
10Spulle Ā.A. Praktiskais personālmenedžmets. Biznesa augstskola Turība, Rīga. 2004.
11Šķiltere D., Vadīšanas pamati. Rīga, 1994.
12Veselības ministrija (2011). Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017. Gadam. (MK 2011.10.05. Rīkojums Nr.504)
Papildus literatūra
1„The European Health Report 2009 ” WHO Europa, 2010.
2Robbins, S.P. Fundamentals of Management. Essential Concepts and Applications / Stephen P. Robbins, David A. Decenzo. – 4th ed. – Pearson Education, Inc., Prentice Hall.
3Robbins Stephen P., Coulter Mary. Management - 8-th ed. - Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.
4Sloman J., Hinde K. Economics for Business. 4th edition. Harlow, Prentice Hall, 2007.
5WHO Regional Office for Europe (2012) Moder Health Care Delivery Systems, Care Coordination and tehe Role of Hospitals. Copenhagen: WHO ROE
Citi informācijas avoti
1International Organization for Standartdization, www.iso.org
2European Foundation for Quality Management, www.efqm.org
3American Quality Management, www.americanquality.com
4European Organization for Quality, www.eoq.org
5Institute of Quality Assurance, www.iqa.org
6Latvijas Kvalitātes asociācija, www.lka.lv