Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Kristaps Circenis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_095LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristaps Circenis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)18Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas36
Nodarbības (numurs)18Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas72
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīgajā psiholoģijā, attīstības psiholoģijā, vispārīgajā pedagoģijā, māszinību teorijās un aprūpes filosofijā.
Mērķis:
Veidot izpratni par izglītības zinātni un praksi, tās vietu un lomu veselības aprūpes sistēmā un veselības aprūpes profesionāļu izglītībā. Iepazīties ar jaunākajām atziņām un teorijām mācību un mācīšanas problemātikā, to lietojumu veselības aprūpes vidē māsu un citu veselības aprūpes profesionāļu izglītībā. Veicināt teorētisko zināšanu pielietojumu praktiskā darbā – gan klīniskā vidē, gan māsu izglītības sistēmā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija. Izglītības sistēma Latvijā. Izglītības sistēmas klasifikācija (EKI un LKI līmeņi, profesionālās izglītības līmeņi).Lekcijas1.00auditorija
2Pedagoģija, andragoģija un izglītības zinātne veselības aprūpes sistēmā.Lekcijas2.00auditorija
3Mācību process, tā struktūra. Mācīšanās un mācīšanas teorijas.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Novērtēšanas process.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Pieaugušo izglītība. Pieejas, teorijas, specifika. Mentorings un citi profesionālās attīstības veidi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6Supervīzija pieaugušo izglītībā. Supervīzijas nozīme veselības aprūpē.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
7Grupu vadīšanas metodes un tehnikas pieaugušo izglītībā.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
8Māszinību un citu veselības aprūpes profesionāļu izglītība Latvijā un ārvalstīs.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
9Aktuālie pētījumi veselības aprūpes profesionāļu izglītībā.Nodarbības2.00auditorija
10Izglītības programmas veidošanas principi, posmi, likumsakarības.Lekcijas2.00auditorija
11Izglītības programmas veselības aprūpē. Normatīvie dokumenti, kas reglamentē izglītības programmu veidošanas procesu.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepazīties ar literatūru. Iepazīties ar lekciju materiāliem, sagatavot jautājumus. Veikt patstāvīgi uzdevumus grupās un individuāli – prezentāciju sagatavošanu un demonstrēšanu.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgi sagatavoti darbi un to prezentēšana studiju kursa gaitā (50%) un eksāmens (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs izskaidrot jēdzienus un terminoloģiju pedagoģijā, pedagoģiskajā pētniecībā, kas attiecināmi un veselības aprūpes un māsu izglītības praksi. Apzināsies māsas lomu un uzdevumus, kā arī nozīmi māsu izglītības sistēmas pilnveidošanā. Zinās nosaukt un paskaidrot māsu izglītības programmu plānošanas pamatprincipus un reglamentējošos dokumentus. Zinās supervīzijas funkcijas un nozīmi veselības aprūpes sistēmā.
Prasmes:Pratīs identificēt mācīšanās un mācīšanas nepieciešamību veselības aprūpes vidē, spēs noteikt un izvērtēt mācību procesu efektivitāti un pacientu vai studentu mācību sasniegumus. Pratīs formulēt mērķus, uzdevumus un sagaidāmos rezultātus veselības aprūpes izglītībā. Pratīs vadīt grupas nodarbības, izvērtēt grupas mācīšanās vajadzības un specifiku.
Kompetences:Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie būs spējīgi patstāvīgi izstrādāt studiju kursa aprakstu, norises plānu, māszinību (veselības aprūpes) izglītības jomā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse (sast. Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova); Rīga, RSU 2017
2Gudjons, Herbert. Pedagoģijas pamatatziņas. 2007 Rīga: Zvaigzne ABC, 2007
3Albrehta Dz.(1998) Pētīšanas metodes pedagoģijā. – R.: LU
4Pētījumi pieaugušo pedagoģijā (2005), zin. rakstu krājums, red. T.Koķe, LU
5Šiliņa M., Dupure I. (2004.) Pacientu izglītošana – māsas kompetence, Nacionālais apgāds
6Granuma V. (1995.) Pacienta izglītošana, Rīga: MPIC
7Geidžs N.L. u.c (1999.) Pedagoģiskā psiholoģija, Rīga: Zvaigzne ABC
Papildus literatūra
1Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. – R.: RAKAS, 2000.
2Students J.A. Vispārīgā pedagoģija. – R.,1998.
3Pieaugušo izglītība (2012.) rakstu krājums, sast. K.Mārtinsone, RAKA
4Bastable S.(200.7)Nurse as Educator: Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice, Jones&Bartlett Learning
5Belton A., Simpson N.(2010.) The How to of Patient Education, 2nd ed.,
6Glanz K., Rimer B.K., Viswanth K. (2008.) Health Behavior and Health Education, John Wiley&Sons
7Lorig K. (2000.) Patient Education: a Practical Approach, Sage Publications
Citi informācijas avoti
1www.likumi.lv
2https://www.metodes.lv/raksti/mentorings