Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Liāna Deklava

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_240LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Liāna Deklava
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Filozofija, ētika, personības un saskarsmes psiholoģija, tiesību pamati (vidusskolas līmenī).
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi un izpratnes veidošanos par normatīvo regulējumu veselības aprūpē – ārstniecības personu, pacientu tiesībām un pienākumiem, medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu, personu datu aizsardzību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēktiesības.Lekcijas1.00auditorija
2Pacientu tiesības un pienākumi.Nodarbības2.00auditorija
3Nepilngadīgu pacientu tiesības un pienākumiLekcijas1.00auditorija
4Ārstniecības personu tiesības un pienākumiLekcijas2.00auditorija
5Ārstniecības riska fonds, atlīdzība par kaitējumu veselības aprūpes procesā, atlīdzības saņemšanas kārtībaNodarbības1.00auditorija
6Medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtības ārstniecības iestādē.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Normatīvo aktu, literatūras analīze, situāciju uzdevumu risināšana, diskusijas grupās.
Vērtēšanas kritēriji:
Students patstāvīgi sagatavo referātu un prezentē to par kādu no medicīnas tiesībām un tās normatīvo regulējumu. Studējošo zināšanu vērtēšanai lieto 10 baļļu sistēmu, vērtēšanai izmanto RSU Studiju reglamentā aprakstītos kritērijus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par ārstniecības personu, pacientu tiesībām un pienākumiem, personu datu aizsardzību, medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu. Studentiem būs izveidojusies izpratne par medicīnas tiesībām, to nozīmi sabiedrības dzīves un profesionālās darbības procesos.
Prasmes:Studenti izpratīs profesijas juridiskos aspektus – medicīnas tiesības, t.sk. ārstniecības personu, pacientu tiesības un pienākumus un medicīniskās dokumentācijas lietvedību. Studenti izpratīs piemērojamos tiesību aktus profesionālajā darbībā un situācijās, kas var rasties ikdienas darbā.
Kompetences:Studenti spēs pielietot medicīnas tiesības - ārstniecības personu, izpratīs pacientu tiesības un pienākumus, mācēs aizsargāt personu datus, t.sk. medicīnisko dokumentāciju, kā arī zinās savas kā veselības aprūpes darbinieka tiesības un pienākumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Medicīnas tiesības, autoru kolektīvs S.Ašnevicas – Slokenbergas vadībā, TNA, 2015.
2L.Mazure Pacienta griba un tās civiltiesiskā aizsardzība, Rēzekne, 2014
3V.Sīle Biomedicīnas ētika teorija un prakse, RSU, 2006
Papildus literatūra
1Normatīvie akti:
2Latvijas Republikas Satversme
3Ārstniecības likums,
4Pacientu tiesību likums,
5likums “Par prakses ārstiem”
6Epidemioloģiskās drošības likums
7Seksuālās un reproduktīvās veselības likums
8Likums “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu”
9Farmācijas likums
10Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgas aprites kartību
11Cilvēka genoma izpētes likums
12Fizisko personu datu aizsardzības likums
13MK 04.04.2006. noteikumi Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”;
14MK 03.04.2001.noteikumi Nr.152 „ Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”;
15MK 25.07.2006.noteikumi Nr.611 „Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība”;
16MK 22.11.2013.noteikumi Nr.1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”;
17MK 28.09.2010.noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”,
18MK 04.04.2006. noteikumi Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”,
19citi likumi un MK noteikumi, www.likumi.lv
Citi informācijas avoti
1Publikācijas un raksti
2S.Dauškane - Platace Vai veselības aprūpē likuma nezināšana atbrīvo no atbildības, http://www.politika.lv/index.php?id=4758
3J.Jansons Cilvēktiesību jautājumi veselības aprūpes jomā Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
4L.Kovalevska Ieskats svarīgākajos medicīnas tiesību principos Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
5E.Palčeja Kļūdas un nelaimes gadījumi medicīnā. Vai tā ir ārsta vai medicīnas māsas nolaidība? Cito, 2009/3-4
6R.Rožkalns Ārsta profesionālās darbības juridiskie aspekti, Cito 2009 1/2I.
7M.Rožkalns Kas ir kļūdaina ārstniecība Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
8S.Slokenberga Ārstniecības personu administratīvā atbildība: slazds, kas ietverts LAPK Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
9L.Šulce – Rēvele, D.Līkanse Pacienta tiesību attīstība Latvijā, Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
10I.Vilka Ārsta profesionālā brīvība, Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)