Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Maija Pozemkovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.01.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_031LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Medicīnas vēstureMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Maija Pozemkovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pasaules vēsturē, Latvijas vēsturē un dabaszinātnēs.
Mērķis:
Paplašināt vispārējo redzesloku, veicinot zinātnisku domāšanu; saistīt medicīnas attīstību ar zinātnes attīstību citās jomās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aprūpes filozofija māsu praksē. Loģikas nozīme. Nekaitēšanas princips. Ontoloģija. Taisnīguma princips. Autonomijas princips. Ētikas jautājumi. Konfidencialitāte māsu praksē. Žēlsirdības jēdziens un to izpratne.Lekcijas1.00auditorija
2Ekoloģiska pieeja veselības aprūpes procesā. Vides veidi veselības aprūpē – ekosistēma. Cilvēka attīstības ekoloģija. Dziļā ekoloģija un ekosofija veselības aprūpes procesā. Veselības aprūpes vide vēsturiskā skatījumā.Lekcijas1.00auditorija
3Ievads medicīnas vēsturē. Vēsture un vērtības. Medicīna senatnē. Māsas profesijas aizsākumi: pelēkās māsas.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Medicīnas simboli un emblēmas Asklēpija nūja, čūska, čūska apvij spoguli, kauss, Merkūrija zizlis, sniegpārsla, pentagramma, baltie halāti, ātrās palīdzības mašīna, medicīnas dienesta emblēmas, ārsti senatnē, Hipokrāta zvērests.Nodarbības2.00auditorija
5Rīgas Stradiņa universitātes attīstības vēsture: eksponātu un vēsturisko dokumentu analīze.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6Vēsturisko dokumentu savākšana, apstrāde, analīze un pielietošana praksē.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7Māsu darbība Latvijas teritorijā 18.-19.gs. Sarkanā Krusta organizācija. Priestera Vincenta de Paulo žēlsirdīgās māsas apvienība: māsu pienākumi un darbība. Starptautiskais Sarkanais Krusts: mērķi un uzdevumi. Māsu profesija Krievijas Sarkanā Krusta darbības laikā: žēlsirdīgās māsas un diakonisu māsas.Lekcijas2.00auditorija
8Māsu darbība Latvijas teritorijā 20.gs. Žēlsirdīgo māsu darbība Latvijas Sarkanā Krusta pastāvēšanas laikā (1918-1940). Māsu darbība padomju laikos (1940-1991). Māsu profesijas reorganizācija valsts neatkarības atgūšanas laikā.Lekcijas1.00auditorija
9Māsu pienākumu un darbības loka apskats vēsturiskā skatījumā. Aprūpes filozofijas izpausme un izpratne māsu profesijas attīstībā. Māsu pienākumu un darbības analīze: pelēkās māsas, priestera Vincenta de Paulo apvienības žēlsirdīgās māsas, Krievijas Sarkanā Krusta žēlsirdīgās māsas, diakonisu māsas, Latvijas Sarkanā Krusta žēlsirdīgās māsas, māsu profesija padomju laikos, māsu profesija mūsdienās.Nodarbības6.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Veicot pētniecisko darbu, kura saistīta ar medicīnas simboliem un emblēmām, studentiem būs attīstīta spēja veikt analītisko pārskatu par veselības aprūpes vēsturi un aprūpes filozofiju un saistību ar mūsdienīgām pārmaiņām veselības aprūpē.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju apmeklēšana (80%); piedalīšanās nodarbībās (100%); patstāvīgais darbs (100%); Eksāmens (eksāmena saturs: medicīnas simboli un emblēmas, medicīna senatnē, Sarkanā Krusta organizācijas darbība, māsu profesija 18.-19.gs, māsu profesijas attīstība 20.gs., māsu profesionāla attīstība mūsdienās, aprūpes filozofija).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas medicīnas vēsturē un māsu profesionālā attīstībā, identificēs medicīnas attīstību ar māsas profesionālo attīstību.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti izskaidros un interpretēs atklājuma nozīmi medicīnas vēsturē.
Kompetences:Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju vēsturiskā skatījumā, problēmas un risinājumus savā profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Arons K. Medicīnas vēsture: senie laiki. – R., 1993. – 80 lpp.
2Derums V. Baltijas sencilvēku slimības un tautas dziedniecība. – R., 1988. – 223 lpp.
3Vīksna A. Dodot gaismu sadegu. – R., 1983. – 199 lpp.
4RSU bibliotēkas resursi:
5Latvijas medicīnas jubilejas. - Rīga, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2010. -28 lpp. Šifrs: 61(474.3)(09)/ L 80
6Odiņa O. Māsu profesijas attīstības vēsture (18.-20. gs), Promocijas darbs, RSU, 2013
7Fokina, O. Priestera Vincenta de Paula žēlsirdīgo māsu apvienības darbība Latgalē (1789-1864). Rīga : RSU, 2016. 98 lpp.
8Šifrs: 614.253.5(474.38)(091)/ F 18
9Purēns, V. Ētika : mācību grāmata. Rīga : RaKa, 2016. 165 lpp.
10Šifrs: 17(075.3)/ P 54
Papildus literatūra
1Donahue P. Nursing. The Finest Art: An Illustrated History. – Toronto - Mosby, 1996. – 560 p.
2Nagobads V., Vīksna A. Latvijas Sarkanais Krusts. Rīga, 2003. 7.–9, 16.–17, 20. lpp.
3Donahue P. Nursing. The Finest Art: An Illustrated History. – Toronto - Mosby, 1996. – 560 p.
4RSU bibliotēkas resursi:
5Vīksna A. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1919-1950.- [Rīga], 2011.- 499.lpp. Šifrs: 61:378.4.096(474.3)(091)/ V 39
6Ventspils novada medicīnas vēsture. - Rīga, 2011. - 543 lpp. Šifrs: 61(474.323)(091)/ V 45
7Сорокина, Т. С. История медицины, [учебник для студентов высших медицинских учебных заведений]. Москва: Академия, 2008. 560 c.
8Šifrs: 61(091)(07)/ С 65
9Kukaine, J. Daiļās mātes : sieviete, ķermenis, subjektivitāte. Rīga : Neputns, 2016. 238 lpp.
10Šifrs: 305-055.2/ K 25
Citi informācijas avoti
1http://www.frauenwissen.at/beginen.phpDossey, B.M., Keegan, L., Guzzetta, C.E. Holistic Nursing. A handbook for Practice (3rd Ed.) An Aspen Publication, Inc. Gaithersburg, Maryland., 2000.
2Melecis, V. Ekoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds., 20011.
3Pojman, L.P. Environmental ethics Reading in Theory and Application. United States Militar Academy. USA Wadsworth/Thomson Learning 10 Davis Drive, Belmont, CA., 2005.
4Mutvārdu vēsture un dzīvesstāsti : vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. 163 lpp.
5Šifrs: 303.686/ M 90
6Poļaks, R. Tiesības uz nāvi : eitanāzijas krimināltiesiskie, medicīniskie un ētiskie aspekti. Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2016. 399 lpp.
7Šifrs: 343.614/ P 67