Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Dzintars Mozgis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_049LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dzintars Mozgis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studentam ir jābūt vispārējam priekšstatam par veselības sistēmu. Lai lasītu un analizētu moderno literatūru veselības aprūpes menedžmentā, nepieciešama pietiekama angļu valodas prasme. Lai izprastu cēloniskumu veselības aprūpes sistēmas vadības jautājumos, nepieciešamas priekšzināšanas cēloniskuma filozofiskajos pamatos.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir nodrošināt zināšanu apguvi par veselības aprūpes menedžmentu, kā arī veidot studentu kritisku, sistemātisku un analītisku domāšanu, kā arī veicināt izpratni par norisēm veselības aprūpes organizēšanā, tās politikā un finansēšanā Latvijā, Eiropā un pasaulē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ieskats veselības sistēmas vadīšanāLekcijas3.00auditorija
2Vispārējā izpratne par veselības aprūpes menedžmentuLekcijas3.00auditorija
3Veselības aprūpes sistēmas un tās vadīšanas principu attīstības vēsturiskās konsekvencesLekcijas3.00auditorija
4Menedžmenta rīki - SVID analīze, ieinteresēto analīze, spēka lauku analīzeNodarbības1.00auditorija
5Menedžmenta rīki - lēmuma koks, Pareto princips (ABC analīze)Nodarbības1.00auditorija
6Zivs asaka jeb Ishikava diagramma, stratēģijas karte, ārstniecības iestāžu izvietojuma plānošanaNodarbības1.00auditorija
7Personāla vadības principi veselības aprūpēLekcijas3.00auditorija
8Personāla plānošana ārstniecības iestādēNodarbības1.00
9Menedžmenta stils un saskarsmeNodarbības1.00auditorija
10MotivēšanaNodarbības1.00auditorija
11Komandas veidošanaNodarbības1.00auditorija
12Konfliktu risināšanaNodarbības1.00auditorija
13Darba intervijaNodarbības1.00auditorija
14Organizācijas kultūra un tās vadīšanaLekcijas3.00auditorija
15Organizācijas struktūra un tās veidošanas īpatnības ārstniecības iestādēsLekcijas3.00auditorija
16Informācijas menedžments veselības aprūpēLekcijas3.00auditorija
17Veselības aprūpes finansēšanas un pakalpojumu apmaksas principiLekcijas3.00auditorija
18Kvalitātes vadība veselības aprūpēLekcijas3.00auditorija
19Tirgus elementi veselības aprūpē, mārketings, finanšu un vadības grāmatvedības principi ārstniecības iestādēLekcijas3.00auditorija
20Ieskats veselības tehnoloģiju novērtēšanāNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros studenti grupā veido mācību projektu, kas saistīts ar veselības aprūpes institūcijām, tā mācoties strādāt komandā un virzīties uz konkrētu mērķi. Studentiem pašiem jāgatavojas nodarbībām, iepazīstoties ar ieteikto literatūru, lai mācītos sistematizēt, analizēt un modelēt procesus veselības aprūpes vadībā.
Vērtēšanas kritēriji:
Regulāra mutiska izpratnes un prasmju kontrole nodarbību laikā. Grupas darbs vērsts, lai studenti apgūtu darbu grupā un izprastu tā priekšrocības un trūkumus un mācītos vadīt sevi un savus kolēģus, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Rakstisks kursa gala pārbaudījums – projekts, kurš tiek gatavots grupā, prezentēts un aizstāvēts, secīgi analizējot katra studenta individuālo darbību un zināšanas grupā. Projektā jāiekļauj konkrētiem kritērijiem atbilstoša organizācijas misija, vīzija, mēŗķis, SVID analīze, spēka lauku analīze, darbinieku motivēšana apraksts, projekta tāme, kvalitātes vadības un kontroles apraksts.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students zinās nosaukt: - klasiskās menedžmenta teorijas, to īpatnības un paskaidrot dažādos aspektus veselības aprūpes sistēmās un ārstniecības iestāžu vadībā Latvijā un ārpus tās; - organizācijas teorētiskos pamatus, sapratīs tās iekšējo un ārējo vidi, attiecības starp veselības aprūpes organizācijām un to ārējo vidi Latvijā, varēs pastāstīt par tehnoloģiju, struktūras, personāla, darba kultūras un mērķu savstarpējo saistību; - pārmaiņu vadības principus, varēs paskaidrot pārmaiņu nozīmīgumu, to nepieciešamību, būs guvis priekšstatu par pārmaiņu veiksmi vai neveiksmi un tās noteicošajiem faktoriem veselības aprūpē globalizācijas kontekstā un Latvijā; - lēmumu pieņemšanas procesa būtību un metodes, plānošanas būtību un organizācijas mērķu noteikšanu, kā definēt vīziju un misiju, veselības aprūpes organizāciju stratēģiskos, taktiskos un operatīvos mērķus, to hierarhiju, plānu tipus, koncepcijas, atšķirības starp procedūrām, noteikumiem, kārtību, programmām un projektiem; - organizāciju struktūru veidus un organizēšanas būtību, birokrātisko un uzvedības modeli, tradicionālo, matrices un divīziju modeli veselības aprūpes sistēmā dažādās valstīs, to priekšrocības un trūkumus; - personāla menedžmenta pamatprincipus, motivēšanas un stimulēšanas metodes veselības aprūpes sistēmā, to priekšrocības un trūkumus - F.Teilora darbinieku stimulēšanas metodes, cilvēku uzvedības teorijas, A. Maslova vajadzību teoriju, C.Alderfera ERG teoriju, izpratīs pozitīvas organizācijas darba kultūras priekšrocības pretstatā nefunkcionālas kultūras kavēkļiem, konfliktsituāciju veidošanos organizācijā, to veidus, konflikta risināšanas paņēmienus un gūs priekšstatu par mobingu; - veselības aprūpes finansēšanas un pakalpojumu apmaksas principus; - veselības tehnoloģiju novērtēšanas būtību, nepieciešamību un principus; - kvalitātes vadības un kvalitātes vadības sistēmas principus ārstniecības iestādē; - kvalitātes vadības audita principus; - kontroles un kontroles procesa pamatprincipus ārstniecības iestādēs.
Prasmes:Students pratīs: - definēt mērķus, vīziju un misiju; - lietot lēmumu grupveida pieņemšanas metodes - nominālo grupu, Delfu un prāta vētras metodi; - veikt SVID analīzi, spēka lauku analīzi, cēloņu un seku analīzi, Pareto principu (ABC analīzi); - nebaidīties no darba intervijas un to vadīt; - plānot ārstniecības iestāžu izvietojumu; - sagatavot organizācijas attīstības projektu.
Kompetences:Students sasniegs kompetenci novērtēt un kontrolēt projekta vai pasākuma norisi un tā rezultātus saskaņā ar iepriekš definētajiem mērķiem; - šķirt vadības un finanšu grāmatvedības; - patstāvīgi attīstīt sevī vadītāja prasmes un apgūt menedžmenta teoriju, lai varētu pretendēt uz vidējā līmeņa vadītāja amatu veselības aprūpes organizācijās; - plānot, atskaitīties un kontrolēt.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1V.Praude, J.Beļčikovs; Menedžments; „Vaidelote”, 2001.
2Shortell, Stephen M., Kaluzny, Arnold D. Health Care Management: Organizational Design and Behaviour, 5th edition, New York NY, 2005.
3Dz.Mozgis „Ceļvedis veselības aprūpes sistēmā” Nacionālais apgāds, 2008.
4Pasaules Veselības Organizācija; Veselība 2020, Eiropas stratēģiskais ietvars visos pārvaldes un sabiedrības līmeņos veiktas rīcības atbalstam veselības un labklājības vairošanai; saīsinātā versija, SPKC tulkojums latviešu valodā 2013.gadā
5M.Baltiņš, Lietišķā epidemioloģija, Zinātne, 2003
Papildus literatūra
1Ā.A.Spulle. Praktiskais personālmenedžments. Izdevējs SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2004.
2Н.Ф.Пушкарев, Е.В.Троицкая; Н.Н.Пушкарев; Практикум по кадровому менеджменту; Москва, Финансы и статистика, 2000.
3И.В.Андреева, С.В. Кошелева, В.А.Спивак; Управление персоналом. Серия “Шпаргалка”, Санкт-Петербург, Издательский Дом “Нева”, Издательство “ОЛМА-ПРЕСС” 2003.
4A.Vīksna, Personāla vadība, Jumava 1999.
5V.Krīgers, Komandas vadība, BALTA eko, Rīga, 2003.
6Tallin Charter: The health systems for health and wealth, WHO/Europe 2008,
7http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88613/E…
8Munich Declaration: Nurses and Midwives: a Force for WHO, Health,
9PVO Eiropas reģionālais birojs, Veselība 2020: Eiropas stratēģiskais ietvars visos pārvaldes un sabiedrības līmeņos veiktas rīcības atbalstam veselības un labklājības vairošanai, SPKC tulkojums latviešu valodā 2013
10U.Mitenbergs et al., PVO Eiropas reģionālais birojs, Veselības sistēmas pārejas periodā: Latvija; Pārskats par veselības sistēmu līdz 2011.gadam, SPKC tulkojums latviešu valodā 2013
Citi informācijas avoti
1S.Ruskule, A.Muška; Vadīšana un vadītājs; KIF „Biznesa Komplekss” Rīga 2001.
2A.Klauss, A.Brūvelis, E.Klausa, Ģ.Ķēbers, M.Lauva, I.Rībena, L.Vašuks; Pārvaldības tehnoloģijas; SIA Mediju nams, 2003.
3U.M.Klauss, Kā sastādīt biznesa plānu? Rīga, 1994.
4V.Reņģe, Organizāciju psiholoģija, Kamene, 2003.
5H.Diderihs, Uzņēmuma ekonomika, Zinātne, 2000.
6Mazā biznesa kurss; „Jumava” 1999.
7Eiropas Veselība visiem sērija nr.6, Veselība – 21, Pasaules Veselības organizācija, 1999.
8P.Pikeringa, Personāla vadība, Jāņa Rozes apgāds, SIA, 2002.
9Robert J.Taylor, MHA, FACHE; Susan B.Taylor; The AUPHA Manual of Health Services Management; Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, Maryland 1994.
10E.Mossialos, A.Dixon, J.Figueras, J.Kutzin; Funding Health Care: Options for Europe; Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 2002.
11Anthony R.Kovner, Ph.D., Steven Jonas, M.D.; Health Care Delivery in the United States; Springer Publishing Company, New York.1992.