Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Dzintars Mozgis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_090LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dzintars Mozgis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas32
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas64
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Lai students izprastu veselības aprūpes sistēmas vadības principus, vēlams vispārējs priekšstats par veselības aprūpes sistēmu. Lai lasītu un analizētu moderno literatūru veselības aprūpes menedžmentā, nepieciešama angļu valodas prasme. Lai izprastu cēloniskumu veselības aprūpes sistēmas vadības jautājumos, nepieciešamas priekšzināšanas cēloniskuma filozofiskajos pamatos.
Mērķis:
Kursa mērķis ir nodrošināt zināšanu apguvi par veselības aprūpes vadību, kā arī veidot studentu kritisku, sistemātisku un analītisku domāšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ieskats veselības sistēmas vadīšanāLekcijas3.00auditorija
2Izpratne par veselības aprūpes menedžmentuLekcijas3.00auditorija
3Veselības aprūpes sistēmas un tās vadīšanas principu attīstības vēsturiskās konsekvencesLekcijas3.00auditorija
4Menedžmenta rīki - SVID analīze, ieinteresēto analīze, spēka lauku analīzeNodarbības1.00auditorija
5Menedžmenta rīki - lēmuma koks, Pareto princips (ABC analīze)Nodarbības1.00auditorija
6Ārstniecības iestāžu izvietojuma plānošanaNodarbības1.00auditorija
7Personāla vadības principi veselības aprūpēLekcijas3.00auditorija
8Personāla plānošana ārstniecības iestādēNodarbības1.00auditorija
9Konfliktu risināšanaNodarbības1.00auditorija
10Menedžmenta stils un saskarsmeNodarbības1.00auditorija
11Darba intervijaNodarbības1.00auditorija
12Komandas veidošanaNodarbības1.00auditorija
13MotivēšanaNodarbības1.00auditorija
14Organizācijas struktūra un tās veidošanas īpatnības ārstniecības iestādēsLekcijas3.00auditorija
15Organizācijas kultūra un tās vadīšanaLekcijas3.00auditorija
16Menedžments un līdervadība organizācijas kultūras kontekstāNodarbības1.00auditorija
17Informācijas menedžments veselības aprūpēLekcijas3.00auditorija
18Ieskats veselības tehnoloģiju novērtēšanāNodarbības1.00auditorija
19Veselības aprūpes finansēšanas un pakalpojumu apmaksas principiLekcijas3.00auditorija
20Finanšu un vadības grāmatvedības principi ārstniecības iestādēNodarbības1.00auditorija
21Projektu vadībaNodarbības2.00auditorija
22Tirgus elementi veselības aprūpē, mārketingsNodarbības1.00auditorija
23Kvalitātes vadība veselības aprūpēLekcijas3.00auditorija
24Kvalitātes auditsNodarbības1.00auditorija
25Veselības aprūpes pakalpojumu vadīšana, izpratne par pacientu un pakalpojumu plūsmuLekcijas3.00auditorija
26Kontroles būtībaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs ar mācību materiālu un literatūras avotiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Regulāra mutiska izpratnes un prasmju kontrole nodarbību laikā. Grupas darbs vērsts, lai studenti apgūtu darbu grupā un izprastu tā priekšrocības un trūkumus un mācītos vadīt sevi un savus kolēģus, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Rakstisks kursa gala pārbaudījums – projekts, kurš tiek gatavots grupā, prezentēts un aizstāvēts, secīgi analizējot katra studenta individuālo darbību un zināšanas grupā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students zinās nosaukt: - klasiskās menedžmenta teorijas, to īpatnības un paskaidrot dažādos aspektus veselības aprūpes sistēmās un ārstniecības iestāžu vadībā Latvijā un ārpus tās; - organizācijas teorētiskos pamatus, sapratīs tās iekšējo un ārējo vidi, attiecības starp veselības aprūpes organizācijām un to ārējo vidi Latvijā, varēs pastāstīt par tehnoloģiju, struktūras, personāla, darba kultūras un mērķu savstarpējo saistību; - pārmaiņu vadības principus, varēs paskaidrot pārmaiņu nozīmīgumu, to nepieciešamību, būs guvis priekšstatu par pārmaiņu veiksmi vai neveiksmi un tās noteicošajiem faktoriem veselības aprūpē globalizācijas kontekstā un Latvijā; - lēmumu pieņemšanas procesa būtību un metodes, plānošanas būtību un organizācijas mērķu noteikšanu, kā definēt vīziju un misiju, veselības aprūpes organizāciju stratēģiskos, taktiskos un operatīvos mērķus, to hierarhiju, plānu tipus, koncepcijas, atšķirības starp procedūrām, noteikumiem, kārtību, programmām un projektiem; - organizāciju struktūru veidus un organizēšanas būtību, birokrātisko un uzvedības modeli, tradicionālo, matrices un divīziju modeli veselības aprūpes sistēmā dažādās valstīs, to priekšrocības un trūkumus; - personāla menedžmenta pamatprincipus, motivēšanas un stimulēšanas metodes veselības aprūpes sistēmā, to priekšrocības un trūkumus - F.Teilora darbinieku stimulēšanas metodes, cilvēku uzvedības teorijas, A. Maslova vajadzību teoriju, C.Alderfera ERG teoriju, izpratīs pozitīvas organizācijas darba kultūras priekšrocības pretstatā nefunkcionālas kultūras kavēkļiem, konfliktsituāciju veidošanos organizācijā, to veidus, konflikta risināšanas paņēmienus un gūs priekšstatu par mobingu; - veselības aprūpes finansēšanas un pakalpojumu apmaksas principus; - veselības tehnoloģiju novērtēšanas būtību, nepieciešamību un principus; - kvalitātes vadības un kvalitātes vadības sistēmas principus ārstniecības iestādē; - kvalitātes vadības audita principus; - kontroles un kontroles procesa pamatprincipus ārstniecības iestādēs.
Prasmes:Students pratīs: - definēt mērķus, vīziju un misiju; - lietot lēmumu grupveida pieņemšanas metodes - nominālo grupu, Delfu un prāta vētras metodi; - veikt SVID analīzi, spēka lauku analīzi, cēloņu un seku analīzi, Pareto principu (ABC analīzi); - nebaidīties no darba intervijas un to vadīt; - plānot ārstniecības iestāžu izvietojumu; - sagatavot organizācijas attīstības projektu.
Kompetences:- novērtēt un kontrolēt projekta vai pasākuma norisi un tā rezultātus saskaņā ar iepriekš definētajiem mērķiem; - šķirt vadības un finanšu grāmatvedības; - patstāvīgi attīstīt sevī vadītāja prasmes un apgūt menedžmenta teoriju, lai varētu pretendēt uz vidējā līmeņa vadītāja amatu veselības aprūpes organizācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1V.Praude, J.Beļčikovs; Menedžments; „Vaidelote”, 2001.
2Shortell, Stephen M., Kaluzny, Arnold D. Health Care Management: Organizational Design and Behaviour, 5th edition, New York NY, 2005.
3Dz.Mozgis „Ceļvedis veselības aprūpes sistēmā” Nacionālais apgāds, 2008.
4Pasaules Veselības Organizācija; Veselība 2020, Eiropas stratēģiskais ietvars visos pārvaldes un sabiedrības līmeņos veiktas rīcības atbalstam veselības un labklājības vairošanai; saīsinātā versija, SPKC tulkojums latviešu valodā 2013.gadā
5M.Baltiņš, Lietišķā epidemioloģija, Zinātne, 2003
Papildus literatūra
1Ā.A.Spulle. Praktiskais personālmenedžments. Izdevējs SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2004.
2Н.Ф.Пушкарев, Е.В.Троицкая; Н.Н.Пушкарев; Практикум по кадровому менеджменту; Москва, Финансы и статистика, 2000.
3И.В.Андреева, С.В. Кошелева, В.А.Спивак; Управление персоналом. Серия “Шпаргалка”, Санкт-Петербург, Издательский Дом “Нева”, Издательство “ОЛМА-ПРЕСС” 2003.
4A.Vīksna, Personāla vadība, Jumava 1999.
5V.Krīgers, Komandas vadība, BALTA eko, Rīga, 2003.
6Tallin Charter: The health systems for health and wealth, WHO/Europe 2008,
7http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88613/E…
8Munich Declaration: Nurses and Midwives: a Force for WHO, Health,
9PVO Eiropas reģionālais birojs, Veselība 2020: Eiropas stratēģiskais ietvars visos pārvaldes un sabiedrības līmeņos veiktas rīcības atbalstam veselības un labklājības vairošanai, SPKC tulkojums latviešu valodā 2013
10U.Mitenbergs et al., PVO Eiropas reģionālais birojs, Veselības sistēmas pārejas periodā: Latvija; Pārskats par veselības sistēmu līdz 2011.gadam, SPKC tulkojums latviešu valodā 2013
Citi informācijas avoti
1S.Ruskule, A.Muška; Vadīšana un vadītājs; KIF „Biznesa Komplekss” Rīga 2001.
2A.Klauss, A.Brūvelis, E.Klausa, Ģ.Ķēbers, M.Lauva, I.Rībena, L.Vašuks; Pārvaldības tehnoloģijas; SIA Mediju nams, 2003.
3U.M.Klauss, Kā sastādīt biznesa plānu? Rīga, 1994.
4V.Reņģe, Organizāciju psiholoģija, Kamene, 2003.
5H.Diderihs, Uzņēmuma ekonomika, Zinātne, 2000.
6Mazā biznesa kurss; „Jumava” 1999.
7Eiropas Veselība visiem sērija nr.6, Veselība – 21, Pasaules Veselības organizācija, 1999.
8P.Pikeringa, Personāla vadība, Jāņa Rozes apgāds, SIA, 2002.
9Robert J.Taylor, MHA, FACHE; Susan B.Taylor; The AUPHA Manual of Health Services Management; Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, Maryland 1994.
10E.Mossialos, A.Dixon, J.Figueras, J.Kutzin; Funding Health Care: Options for Europe; Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 2002.
11Anthony R.Kovner, Ph.D., Steven Jonas, M.D.; Health Care Delivery in the United States; Springer Publishing Company, New York.1992.