Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dzintars Mozgis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt zināšanu apguvi par veselības aprūpes menedžmentu, kā arī veidot studentu kritisku, sistemātisku un analītisku domāšanu, kā arī veicināt izpratni par norisēm veselības aprūpes organizēšanā, tās politikā un finansēšanā Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Priekšzināšanas

Studentam ir jābūt vispārējam priekšstatam par veselības sistēmu. Lai lasītu un analizētu moderno literatūru veselības aprūpes menedžmentā, nepieciešama pietiekama angļu valodas prasme. Lai izprastu cēloniskumu veselības aprūpes sistēmas vadības jautājumos, nepieciešamas priekšzināšanas cēloniskuma filozofiskajos pamatos.

Rezultāti

Zināšanas

Students zinās nosaukt:
- klasiskās menedžmenta teorijas, to īpatnības un paskaidrot dažādos aspektus veselības aprūpes sistēmās un ārstniecības iestāžu vadībā Latvijā un ārpus tās;
- organizācijas teorētiskos pamatus, sapratīs tās iekšējo un ārējo vidi, attiecības starp veselības aprūpes organizācijām un to ārējo vidi Latvijā, varēs pastāstīt par tehnoloģiju, struktūras, personāla, darba kultūras un mērķu savstarpējo saistību;
- pārmaiņu vadības principus, varēs paskaidrot pārmaiņu nozīmīgumu, to nepieciešamību, būs guvis priekšstatu par pārmaiņu veiksmi vai neveiksmi un tās noteicošajiem faktoriem veselības aprūpē globalizācijas kontekstā un Latvijā;
- lēmumu pieņemšanas procesa būtību un metodes, plānošanas būtību un organizācijas mērķu noteikšanu, kā definēt vīziju un misiju, veselības aprūpes organizāciju stratēģiskos, taktiskos un operatīvos mērķus, to hierarhiju, plānu tipus, koncepcijas, atšķirības starp procedūrām, noteikumiem, kārtību, programmām un projektiem;
- organizāciju struktūru veidus un organizēšanas būtību, birokrātisko un uzvedības modeli, tradicionālo, matrices un divīziju modeli veselības aprūpes sistēmā dažādās valstīs, to priekšrocības un trūkumus;
- personāla menedžmenta pamatprincipus, motivēšanas un stimulēšanas metodes veselības aprūpes sistēmā, to priekšrocības un trūkumus - F.Teilora darbinieku stimulēšanas metodes, cilvēku uzvedības teorijas, A. Maslova vajadzību teoriju, C.Alderfera ERG teoriju, izpratīs pozitīvas organizācijas darba kultūras priekšrocības pretstatā nefunkcionālas kultūras kavēkļiem, konfliktsituāciju veidošanos organizācijā, to veidus, konflikta risināšanas paņēmienus un gūs priekšstatu par mobingu;
- veselības aprūpes finansēšanas un pakalpojumu apmaksas principus;
- veselības tehnoloģiju novērtēšanas būtību, nepieciešamību un principus;
- kvalitātes vadības un kvalitātes vadības sistēmas principus ārstniecības iestādē;
- kvalitātes vadības audita principus;
- kontroles un kontroles procesa pamatprincipus ārstniecības iestādēs.

Prasmes

Students pratīs:
- definēt mērķus, vīziju un misiju;
- lietot lēmumu grupveida pieņemšanas metodes - nominālo grupu, Delfu un prāta vētras metodi;
- veikt SVID analīzi, spēka lauku analīzi, cēloņu un seku analīzi, Pareto principu (ABC analīzi);
- nebaidīties no darba intervijas un to vadīt;
- plānot ārstniecības iestāžu izvietojumu;
- sagatavot organizācijas attīstības projektu.

Kompetences

Students sasniegs kompetenci novērtēt un kontrolēt projekta vai pasākuma norisi un tā rezultātus saskaņā ar iepriekš definētajiem mērķiem;
- šķirt vadības un finanšu grāmatvedības;
- patstāvīgi attīstīt sevī vadītāja prasmes un apgūt menedžmenta teoriju, lai varētu pretendēt uz vidējā līmeņa vadītāja amatu veselības aprūpes organizācijās;
- plānot, atskaitīties un kontrolēt.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv2MaģistrsObligātsDzintars Mozgis
Fizioterapija, RFFM1MaģistrsObligātsDzintars Mozgis