Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Eva Cela

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_029LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Veselības jēdziens un koncepcija, filozofija un medicīnas ētika, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē, sabiedrības veselība un epidemioloģija.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par veselības aprūpes organizācijas, politikas un finansēšanas jautājumiem Latvijā un pasaulē. Iepazīstināt studentus ar menedžmenta teorētiskākiem pieņēmumiem un praktiskām metodēm, to pielietojuma iespējām. Sniegt izpratni par kvalitātes vadības sistēmu veselības aprūpes sistēmā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības aprūpes sistēma pasaulē un Latvijā. Veselības aprūpes organizācijas un vadības principi. Galvenie starptautiskie un Latvijas veselības politikas dokumenti. Veselības aprūpes sistēmas tiesiskie pamati; veselības aprūpes finansēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
2Organizācija un organizācijas filozofija un stratēģija. Organizācijas kultūra. Organizācijas struktūru veidi, struktūras izmaiņas, efektīvas organizācijas struktūras izveide.Lekcijas1.00auditorija
3Organizāciju resursu pārvaldība (materiālā un nemateriālā), resursu efektīvas izmantošanas kontrole. Organizāciju kļūdu analīze, pieredzes nodošana organizācijā, nākotnes kompetenču analīze.Lekcijas1.00auditorija
4Organizāciju resursu pārvaldība (materiālā un nemateriālā), resursu efektīvas izmantošanas kontrole. Organizāciju kļūdu analīze, pieredzes nodošana organizācijā, nākotnes kompetenču analīze.Lekcijas1.00auditorija
5Vadības lēmumu pieņemšana; vadības stili; lēmumu pieņemšanas process. Cilvēkresursu vadības principi veselības aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
6Personāla prognozēšana un plānošana. Personāla motivēšana, darba samaksas sistēmas noteikšana un darba rezultātu novērtēšana.Nodarbības2.00auditorija
7Personāla meklēšana, Darbinieku adaptācija, Mobinga novēršana, Profesionālā karjera, Personāla novērtēšana, Darba samaksa veselības aprūpē.Nodarbības1.00auditorija
8Lēmumu pieņemšanas process un metodes. Alternatīvu pieņemšana lēmumu pieņemšanas procesā. Lēmumu grupveida pieņemšana. Nominālo grupu metode. Delfi metode. Prāta vētras metode.Nodarbības2.00auditorija
9Kontrole. Kontrolings. Kontroles būtība veselības aprūpes organizācijās. Kontroles process. Veselības aprūpes organizācijas ārējā kontrole.Nodarbības1.00auditorija
10Kontrole. Kontrolings. Kontroles būtība veselības aprūpes organizācijās. Kontroles process. Veselības aprūpes organizācijas ārējā kontrole.Nodarbības1.00auditorija
11Pārmaiņu vadība, problēmas un to risināšana. Risku vadība, risku veidi un analīze. Kreatīvas organizācijas vides veidošana.Nodarbības2.00auditorija
12Kvalitātes vadība: raksturojums, kvalitātes līmeņu un kvalitātes sistēmu apskats.Nodarbības1.00auditorija
13Paaudžu konflikts veselības aprūpes darba tirgū, Komandas jēdziens, veidošana un kultūras kontekstā, Elastīga cilvēkresursu plānošana veselības aprūpē, „Darīt lietas pareizi vai darīt pareizās lietas?", Kvalitātes drošība veselības aprūpē, Pārmaiņu vadība veselības aprūpē, Efektīva komandas vadīšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze. Diskusijas mazās darba grupās, dokumentu un situāciju izvērtēšana un viedokļu formulēšana, prezentācijas par nodarbību tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaite (summatīvais jeb kumulējošais vērtējums) semestra noslēgumā. Tests (50%). Gadījuma analīze (50%), prezentācija ar diskusiju un atbildēm uz jautājumiem. Studējošo zināšanu un prasmju vērtēšanai lieto 10 ballu sistēmu, vērtēšanai izmanto RSU Studiju reglamentā aprakstītos kritērijus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt veselības aprūpes politiku, Latvijas veselības aprūpes politikas dokumentus. Formulēt un izskaidrot veselības aprūpes finansēšanas sistēmu Latvijā un citās Eiropas valstīs. Definēt Latvijas veselības aprūpes organizatorisko struktūru, veselības aprūpes līmeņus. Spēs aprakstīt vispārējās vadības principu pielietojumu un īpatnības valsts veselības aprūpes sistēmā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs vērtēt Latvijas veselības aprūpes sistēmu dokumentus, prasības māsas prakses kontekstā. Spēs orientēties veselības aprūpes organizatoriskajā struktūrā un tās vadībā.
Kompetences:Spēs pamatot savas un citu veselības aprūpes speciālistu profesionālās darbības robežas veselības aprūpes politiku un tiesību aktu kontekstā; attiecināt dažādus veselības aprūpes politikas dokumentus un tiesību aktus uz konkrētu pacientu/klienta situāciju; analizēt, izvērtēt, sintezēt un veidot ieteikumus par atsevišķiem veselības aprūpes sistēmas aspektiem; analizēt kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Edeirs Dž. (2008) Kā izaudzēt līderus. Septiņi galvenie efektīvas līderības attīstības principi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 186 lpp.
2Edeirs Dž. (2008) Nevis priekšnieki, bet līderi. Ceļš uz panākumiem līderībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 214 lpp.
3Ārmstrongs M. (2008) Kā kļūt par izcilu menedžeri. Pārbaudīti paņēmieni un svarīgas prasmes no A līdz Z. Rīga: Zvaigzne ABC, 344 lpp.
4Vitmors Dž. (2013) Koučings sasniegumiem. Koučinga un līderības principi un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 230 lpp.
5Reņģe V. (2008) Līderības fenomens Latvijā. Rīga: O.D.A., 285 lpp.
6Reņģe, V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. 215 lpp.
7Kalve I. (2005) Apseglot pārmaiņu vējus. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 296 lpp.
8Dukāte I. Vadībzinības rokasgrāmata. – R., Zvaigzne ABC, 2004.
9Kehre M., Peronālmenedžments uzņēmumā. Biznesa augstskola “Turība”, Rīga , 2004.
10Pildavs J., Kvalitātes vadības teorijas pamati. 2004.
11Spulle Ā.A. Praktiskais personālmenedžmets. Biznesa augstskola Turība, Rīga. 2004.
Papildus literatūra
1Clawson J., G. (2010) Level Three Leadership: Getting Below the Surface. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall, p. 473
2Edeirs Dž. (2007) Līderība un motivācija. 50:50 likums un astoņi galvenie principi, kā motivēt citus. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 136 lpp.
3Yukl G. (2006) Leadership in Organisations. 6th ed. Upper Saddle River: Pearson Education/Prentice Hall, XVI, 542 p.
4Tafinders P. (2004) Intensīvās līdervadības kurss: pilnveido sevi sešos soļos! Rīga: Pētergailis, 156 lpp.
5Robbins Stephen P., Coulter Mary. Management - 8-th ed. - Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.
6Robbins, S.P. Fundamentals of Management. Essential Concepts and Applications / Stephen P. Robbins, David A. Decenzo. – 4th ed. – Pearson Education, Inc., Prentice Hall.
7Sloman J., Hinde K. Economics for Business. 4th edition. Harlow, Prentice Hall, 2007.
8WHO Regional Office for Europe (2012) Moder Health Care Delivery Systems, Care Coordination and tehe Role of Hospitals. Copenhagen: WHO ROE
Citi informācijas avoti
1International Organization for Standartdization, www.iso.org
2European Foundation for Quality Management, www.efqm.org
3American Quality Management, www.americanquality.com
4European Organization for Quality, www.eoq.org
5Institute of Quality Assurance, www.iqa.org
6Latvijas Kvalitātes asociācija, www.lka.lv
7Leadership and Organisation Development Journal. Emerald Journals