Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Laura Šāberte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_030LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Laura Šāberte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija. Cilvēktiesības. Administratīvās tiesības. Administratīvais process. Komerctiesības.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar veselības aprūpes organizācijas pamatjautājumiem, tiesību uz veselības aizsardzību tvērumu un funkcionēšanu praksē, cita starpā pētot veselības aizsardzības un aprūpes organizāciju kompetences un darbību gan starptautiski, gan Latvijā. Iepazīstināt studentus ar veselības aprūpes organizāciju tiesību vietu un lomu tiesību sistēmā, avotiem, vispārīgajiem jēdzieniem. Attīstīt studentu izpratni un analītiskās prasmes, risinot aktuālus veselības aizsardzības un aprūpes organizāciju tiesību problēmjautājumus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības aizsardzības jēdziens un būtība, vēsturiskā attīstība. Tiesības uz veselības aizsardzību cilvēktiesību perspektīvā, tās institucionālie, materiālie un procesuālie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
2Tiesību uz veselības aizsardzību saturs un sistēmiskais ietvars. Veselības aizsardzības vieta un loma tiesību sistēmā, mijiedarbība ar citām tiesībām. Tiesību uz veselības aizsardzību īstenošanas institucionālie līmeņi un kompetences: ANO, Eiropas Padome, Eiropas Savienība, Latvija.Lekcijas1.00auditorija
3Tiesības uz veselību un veselības aizsardzību. Veselības aizsardzības institucionālo līmeņu mijiedarbība. Semināra darbs atbilstoši semināra Nr. 1 instrukcijai.Nodarbības1.00auditorija
4Veselības aprūpes organizācijas tiesiskie aspekti. Veselības aprūpes sistēmas. To organizācijas, modeļi teorijā un praksē, tajā skaitā, vēsturiskā attīstība un sākotnējo modeļu ietekme uz šī brīža veselības aprūpes sistēmu. Izaicinājumi 21. gadsimtā. Veselības aprūpes organizācijas sistēma Latvijā, attīstības tendences. No valsts budžeta līdzekļiem apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi un problemātika, pārrobežu veselības aprūpe.Lekcijas1.00auditorija
5Personas tiesības uz no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu veselības aprūpi: situācija šodien un attīstības tendences. ES pārrobežu veselības aprūpes tiesiskie izaicinājumi. Semināra darbs atbilstoši semināra Nr. 2 instrukcijai.Nodarbības1.00auditorija
6Tiesību uz ārstniecību efektīva īstenošana Latvijā un problemātika. Studenti gatavojas atbilstoši norādēm e-studijās.Lekcijas1.00auditorija
7Valsts institūcijas veselības aprūpes sistēma Latvijā. Ārstniecības personas, to profesionālās organizācijas. Valsts pārvaldes iekārta Latvijā. Veselības aprūpes institūcijas – Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, Veselības inspekcija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Zāļu valsts aģentūra, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs. Citu ministriju funkcijas veselības aprūpes jomā, starpresoru sadarbība. Deleģētās valsts funkcijas.Lekcijas2.00auditorija
8Institūcijas un ārstniecības personu profesionālās organizācijas veselības aprūpes sistēmā Latvijā. Semināra darbs atbilstoši semināra Nr.3 instrukcijai.Nodarbības2.00auditorija
9Ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu darbības tiesiskais regulējums Latvijā un tiesiskās problēmas.Lekcijas2.00auditorija
10Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālās darbības tiesiskie izaicinājumi. Studenti gatavojas atbilstoši norādēm e-studijās.Lekcijas2.00auditorija
11Veselības aprūpes organizācijas tiesiskās problēmas un politika. Semināra darbs atbilstoši semināra Nr. 4 instrukcijai.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības aizsardzības jēdziens un būtība, vēsturiskā attīstība. Tiesības uz veselības aizsardzību cilvēktiesību perspektīvā, tās institucionālie, materiālie un procesuālie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
4Veselības aprūpes organizācijas tiesiskie aspekti. Veselības aprūpes sistēmas. To organizācijas, modeļi teorijā un praksē, tajā skaitā, vēsturiskā attīstība un sākotnējo modeļu ietekme uz šī brīža veselības aprūpes sistēmu. Izaicinājumi 21. gadsimtā. Veselības aprūpes organizācijas sistēma Latvijā, attīstības tendences. No valsts budžeta līdzekļiem apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi un problemātika, pārrobežu veselības aprūpe.Lekcijas1.00auditorija
7Valsts institūcijas veselības aprūpes sistēma Latvijā. Ārstniecības personas, to profesionālās organizācijas. Valsts pārvaldes iekārta Latvijā. Veselības aprūpes institūcijas – Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, Veselības inspekcija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Zāļu valsts aģentūra, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs. Citu ministriju funkcijas veselības aprūpes jomā, starpresoru sadarbība. Deleģētās valsts funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
8Institūcijas un ārstniecības personu profesionālās organizācijas veselības aprūpes sistēmā Latvijā. Semināra darbs atbilstoši semināra Nr.3 instrukcijai.Nodarbības1.00auditorija
9Ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu darbības tiesiskais regulējums Latvijā un tiesiskās problēmas.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Lekcijās un semināros izskatītais materiāls ir nepieciešamo zināšanu apguves minimums. Pārējie jautājumi, kas nav izskatīti kontaktnodarbībās, studentam jāapgūst patstāvīgi. Visi studiju kursā apgūstamie jautājumi ir norādīti KA. 2. Materiālu apguvei ārpusauditoriju darba laikā ir jābūt sistemātiskai. Jārēķinās, ka uz divām auditorijas stundām (90 min.) vajag paredzēt vismaz 3 stundas ārpusauditoriju darba (esejas sagatavošana/individuālā darba veikšana, gatavošanās semināriem). 3. Semināru nodarbības notiek grupās. Studenti gatavojas individuāli semināra darbam. Detalizēta semināra darba organizācija ietverta semināra instrukcijā par attiecīgo semināru, kas nosūtīta studentiem 5 – 7 kalendārās dienas pirms semināra. Studentiem ir pienākums pirms nodarbības sagatavoties atbilstoši instrukcijā norādītajam, piemēram, atrisināt norādīto kāzusu, izpētīt papildjautājumus un rast atbildes uz tiem, ja tādi uzdoti, un pēcāk seminārā – prast aizstāvēt savu viedokli un pamatot to diskusijās ar citiem studentiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa ietvaros studentiem būs divi testi bez iepriekšēja brīdinājuma, par kuru students saņem vērtējumu, tāpat vērtējums tiek likts par darbu semināros, un kursa noslēguma darbu un eksāmenu. Vērtējuma izlikšanai nepieciešams: 1) Patstāvīga kursa noslēguma darba izstrāde. 2) Nodarbību apmeklētība un sekmīgi vērtējumi semināros. 3) Eksāmena sekmīga nokārtošana. Semināru darbs – 25%, Kursa noslēguma darbs – 25%, Eksāmens – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti zina veselības aprūpes organizācijas vietu un lomu tiesību sistēmā, veselības aprūpes organizācijas tiesiskos pamatjautājumus un aktuālās attīstības tendences, veselības aprūpes organizācijas tiesību jēdzienus. Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj integrēt iegūtās zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.
Prasmes:Studenti prot analizēt praktiskus veselības aprūpes organizācijas tiesību piemērus. Studenti prot veikt pētījumus šajā jomā, detalizēti analizēt tiesu praksi, paust argumentētu viedokli, iegūt un/vai sagatavot nepieciešamos dokumentus veselības aprūpes organizācijas tiesību jomā. Studenti spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītām problēmām veselības aprūpes jomā gan ar nozares speciālistiem, gan ar citām personām.
Kompetences:Studenti ir kompetenti risināt veselības aizsardzības un organizācijas problēmjautājumus, kā arī ir ieguvuši prasmes veikt multidisciplinārus pamata pētījumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Medicīnas tiesības, TNA 2015
2ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija
3Eiropas Padomes (EP) Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
4Eiropas Padomes Sociālā harta
5ANO Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu
6ANO Bērna tiesību konvencija
7ANO Bērnu tiesību deklarācija
8ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
9PVO Konstitūcija
10UNESCO Konstitūcija
11ANO Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām
12Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām
13Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām
14Eiropas Savienības Pamattiesību harta
15Līguma par Eiropas Savienības darbību (konsolidētā versija)
16Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
17Ārstniecības likums
18Veselības aprūpes finansēšanas likums
19Ministru kabineta noteikumi Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”
20 Ministru kabineta noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”
21Olsena S. Satversmes 111. panta komentāri. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Sagatavojis autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskajā vadībā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.
Papildus literatūra
1Adoviča I., Apinis P. “Veselības aprūpe Latvijā, 2013”, Medicīnas apgāds, 2013
2Crinson I., Health Policy a critical perspective, Sage 2009
3Baltiņš M., Lietišķā epidemioloģija, Zinātne 2003
4Mozgis Dz., Ceļvedis veselības aprūpes vadībā, Nacionālais apgāds 2008
5Tragakes E., Briģis Ģ., Kraškēvica J., Rūrāne A., Stuburs A., Zušmane E. Veselības aprūpes sistēmas pārejas periodā: Latvija Pārskats par veselības aprūpes sistēmu, Jelgavas tipogrāfija 2008
Citi informācijas avoti
1Latvijas Ārstu biedrība www.arstubiedriba.lv,
2Latvijas Māsu asociācija http://www.masuasociacija.lv;