Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Maija Pozemkovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_030LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Medicīnas vēstureMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Maija Pozemkovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pasaules vēsturē, Latvijas vēsturē un dabaszinātnēs.
Mērķis:
Paplašināt vispārējo redzesloku, veicinot zinātnisku domāšanu; saistīt medicīnas attīstību ar zinātnes attīstību citās jomās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aprūpes filozofija vecmāšu praksē Filozofijas nozīme pacientu aprūpē. Loģikas nozīme. Ontoloģija. Taisnīguma princips. Autonomijas princips. Ētikas jautājumi. Žēlsirdība mūsdienās. Vecmāšu profesijas attīstība un aprūpes filozofija.Lekcijas2.00auditorija
2Ekoloģiska pieeja veselības aprūpes procesā Vides veidi veselības aprūpē – ekosistēma. Cilvēka attīstības ekoloģija. Dziļā ekoloģija un ekosofija veselības aprūpes procesā. Veselības aprūpes vide vēsturiskā skatījumāLekcijas1.00auditorija
3Ievads medicīnas vēsturē Vēsture un vērtības. Vecmāšu profesijas attīstība. Rīgas Stradiņa universitātes attīstības vēsture. Vēsturisko dokumentu savākšana, apstrāde, analīze un pielietošana.Lekcijas2.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Medicīnas simboli un emblēmas Asklēpija nūja, čūska, čūska apvij spoguli, kaus, Merkūrija zizlis, sniegpārsla, pentogramma, baltie halāti, ātras palīdzības mašīna, medicīnas dienesta emblēmas, ārsti senatnē, Hipokrāta zvērestsNodarbības2.00auditorija
5Jauno laiku medicīna Pasaulē un Latvijā. Medicīnas mērķi un uzdevumi viduslaikos. Medicīnas aizsākumi Latvijā: dziedniecība, kristietības jēdziens. Medicīnas zinātnieki viduslaikos. Atklājumi medicīnā. Slimības viduslaikos. Tautas medicīna. Dziedniecība. Aptiekas un slimnīcas. Slimnieku kopšana. Sasniegumi un atklājumi medicīnā. Aseptikas un aseptikas attīstība, vakcinācija. Klīniskās disciplīnas attīstībaNodarbības2.00auditorija
6Hipokrāta raksta analīzeNodarbības2.00auditorija
7Vēsturisko dokumentu apstrāde un analīze.Nodarbības2.00auditorija
8Veselības aizsardzības attīstība un raksturojums 19.-20.gs. Latvijas teritorijā. Sarkanā Krusta darbības organizācijas attīstība. Starptautiskais Sarkanais Krusts: mērķi un uzdevumi. Krievijas Sarkanais Krusts: mērķis un uzdevumi. Latvijas Sarkanā Krusta attīstība un darbība. Veselības aizsardzība padomju Latvijā. Infekcijas izplatīšanas novēršanas pasākumi. Kūrortu un sanatoriju attīstība. Medicīnas zinātnes attīstība Latvijas teritorijā. Slimību profilakse. Sasniegumi medicīnā.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Spēja veikt analītisko pārskatu par veselības aprūpes vēsturi un aprūpes filozofiju un to saistību ar mūsdienīgiem pārmaiņām veselības aprūpē.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju apmeklēšana (80%); piedalīšana nodarbībās (100%); patstāvīgais darbs (100%); eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā iegūs pamatzināšanas medicīnas vēsturē un māku saistīt medicīnas attīstību ar zinātnes attīstību citās jomās.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā pratīs salīdzināt un novērtēt atklājuma nozīmi medicīnas vēsturē, spēs izprast dzemdību palīdzības vēsturisko nozīmi.
Kompetences:Iepazīt medicīnas evolūciju pasaulē un Latvijā; apgūt prasmi pētīt vēstures avotus, kas atspoguļo cilvēku darbību medicīnas jomā, apkopot faktus par atklājumiem, notikumiem, procesiem medicīnā un dzemdību palīdzībā, sistematizēt tos un izdarīt teorētiskus vispārinājumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Arons K.Ē. Medicīnas vēsture: senie laiki. – R., 1993. – 80 lpp.
2Derums V. Baltijas sencilvēku slimības un tautas dziedniecība. – R., 1988. – 223 lpp.
3Hipokratiskie raksti. Izlase. – R., 2003. – 512 lpp.
4Vīksna A. Dodot gaismu sadegu. – R., 1983. – 199 lpp.
5Vīksna A. Medicīnas sākumi Latvijas novados. – R., 1993. – 120 lpp.
6Vīksna A. Latvijas medicīnas pieminekļi. – R., 1986. – 60 lpp.
7Vīksna A. Pa ārstu takām. – Rīga, 1990. – 174 lpp.
8Nagobads V., Vīksna A. Latvijas Sarkanais Krusts. Rīga, 2003. 7.–9, 16.–17, 20. lpp. Грибaнoв E .Mедицинa в симвoлax и эмблeмax. Mосква: Медицина, 1990. 174.–176 cтр.
9Jānis Stradiņš Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, Otrais izdevums, Latvijas vēstures institūta apgāds, Rīga, 2012. – 639. lpp.
10Donahue P. Nursing. The Finest Art: An Illustrated History. – Toronto - Mosby, 1996. – 560 p.
11RSU bibliotēkas resursi:
12Acta medico-historica Rigensia:[ rakstu krājums]. - Rīga, 2010. - 9. sēj-. 487 lpp.
13Šifrs: 61(091)(082)(05)/ A 85
14Latvijas medicīnas jubilejas. - Rīga, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2010. -28 lpp. Šifrs: 61(474.3)(09)/ L 80
15No universitātes līdz universitātei: Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskās darbības vēsture dokumentos un atmiņās. - Rīga, 2010. - 670 lpp. Šifrs: 378.4(474.3)(091) / N 001
Papildus literatūra
1RSU bibliotēkas resursi:
2Vīksna A. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1919-1950.- [Rīga], 2011.- 499.lpp. Šifrs: 61:378.4.096(474.3)(091)/ V 39
3Ventspils novada medicīnas vēsture. - Rīga, 2011. - 543 lpp. Šifrs: 61(474.323)(091)/ V 45
Citi informācijas avoti
1Eiriks Ņūts Patiesības meklējumos. Īsa zinātnes vēsture, Nordik, 2003. – 295. lpp.
2Pīters Mūrs Zinātne, Zvaigzne ABC, 2008. – 128.lpp
3Melecis, V. Ekoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds., 2011
4Pojman, L.P. Environmental ethics Reading in Theory and Application. United States Militar Academy. USAWadsworth/Thomson Learning 10 Davis Drive, Belmont, CA., 2005
54.Bronfenbrenner, U. (Ed.) Making Human Beings Human: Bioecological Perspectives on Human Development. CA: Sage Publications: Thousand Oaks., 2005
65. Devall, B., Sessions, G. Deep Ecology: Living as if Nature Mattered. Salt Lake City, UT: Peregrine Smith, 1985