Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Vita Savicka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_145LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vides zinātne; Vides pārvaldībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir radīt studentiem interesi un padziļinātu izpratni par to, kā organizējama un realizējama stratēģiskā komunikācija organizācijā un kā veidojama saikne ar sabiedrību, kā arī kā tiek panākta sabiedrības attieksmes un uzvedības maiņa, sociālās izmaiņas sabiedrībā, kas vērstas uz veselības radītāju uzlabošanu. Studenti iegūst zināšanas par komunikācijas metodēm – mārketinga komunikāciju, satura mārketingu, sabiedriskajām attiecībām. Praktiski studenti apgūst iemaņas stratēģiskās komunikācijas plānošanā un īstenošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Komunikācijas specifika un disciplīnas informatīvās sabiedrības laikmetā. Taktiskā un stratēģiskā komunikācija. Komunikācijas instrumenti un to atšķirības. Interešu aizstāvības principi un lobisma teorijas.Lekcijas1.00auditorija
2Komunikācijas plānošanas principi un soļi. Mērķa auditorijas segmentēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
3Krīzes komunikācijas pamatprincipi. Sociālās atbildības un pielietojums organizācijā.Lekcijas1.00auditorija
4Reputācija un tēls, to veidojošie elementi. Publikā komunikācija kā tēla veidošanas instruments.Lekcijas1.00auditorija
5Veselības komunikācijas teorijas un tās mutidisciplinārā būtība, veselības komunikācijas nozīmību noteicošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
6Sociālais mārketings un tā plānošana. Sociālā mārketinga 7 P analīze.Lekcijas1.00auditorija
7Sociālā mārketinga kampaņas plāns.Nodarbības2.00auditorija
8Veselības komunikācijas plāns, izmantojot plašu komunikācijas pieeju un instrumentu klāstu.Nodarbības2.00auditorija
9Sadarbība ar medijiem. Mediju iedalījums, raksturojums. Mediju uzdevumi un darbības principi.Lekcijas1.00auditorija
10Sadarbības formas ar medijiem (preses relīzes, preses konferences, brīfingi, iniciācijas utt.).Lekcijas1.00auditorija
11Informatīvo materiālu sagatavošana masu medijiem.Nodarbības2.00auditorija
12Atbilžu sagatavošana un ziņojumu sniegšana masu medijiem. Mediju treniņš.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Komunikācijas specifika un disciplīnas informatīvās sabiedrības laikmetā. Taktiskā un stratēģiskā komunikācija. Komunikācijas instrumenti un to atšķirības. Interešu aizstāvības principi un lobisma teorijas.Lekcijas1.00auditorija
2Komunikācijas plānošanas principi un soļi. Mērķa auditorijas segmentēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
3Krīzes komunikācijas pamatprincipi. Sociālās atbildības un pielietojums organizācijā.Lekcijas1.00auditorija
4Reputācija un tēls, to veidojošie elementi. Publikā komunikācija kā tēla veidošanas instruments.Lekcijas1.00auditorija
5Veselības komunikācijas teorijas un tās mutidisciplinārā būtība, veselības komunikācijas nozīmību noteicošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
6Sociālais mārketings un tā plānošana. Sociālā mārketinga 7 P analīze.Lekcijas1.00auditorija
7Sociālā mārketinga kampaņas plāns.Nodarbības2.00auditorija
8Veselības komunikācijas plāns, izmantojot plašu komunikācijas pieeju un instrumentu klāstu.Nodarbības2.00auditorija
9Sadarbība ar medijiem. Mediju iedalījums, raksturojums. Mediju uzdevumi un darbības principi.Lekcijas1.00auditorija
10Sadarbības formas ar medijiem (preses relīzes, preses konferences, brīfingi, iniciācijas utt.).Lekcijas1.00auditorija
11Informatīvo materiālu sagatavošana masu medijiem.Nodarbības2.00auditorija
12Atbilžu sagatavošana un ziņojumu sniegšana masu medijiem. Mediju treniņš.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Studējošie pastāvīgi apgūst mācību literatūru. • Kursa ietvaros jāsagatavo divas grupu prezentācijas: sociālā mārketinga kampaņas un veselības komunikācijas kampaņas plāns un jāprezentē semināra laikā. • Referāts: Mārketinga komunikācijas specifika veselības aprūpes nozarē (apjoms 7 – 10 lpp.).
Vērtēšanas kritēriji:
• Dalība semināros un grupu darbu prezentācija: 30%. • Referāta vērtējums: 30%. • Eksāmens: 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti izprot organizācijas komunikācijas ar sabiedrību principus, pārzina komunikācijas disciplīnas (mārketinga komunikācija, sabiedriskās attiecības, satura mārketings, utt.), kā arī izprot reputācijas un tēla jēdzienus, sociālās atbildības koncepciju, sociālā mārketinga un veselības komunikācijas būtību. Studenti izprot masu mediju darba būtību un sadarbības principus ar to.
Prasmes:Prot sagatavot komunikācijas plānus, kā arī materiālus masu medijiem, spēj sagatavot atbildes uz žurnālistu jautājumiem.
Kompetences:Ir kompetenti multidisciplinārās veselības komunikācijas jomā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Alan R., Andreasen. 2006. Social marketing in 21st century. London. SAGE Publication, 2006
2Berry, D. Health Communication: Theory And Practice. New York. McGraw-Hill, 2007
3James Gruning, Excellence in PR and Communication Management, 1992
4John Dalton and Susan Croft. Managing corporate reputation. A Specially commissioned report.-Londin: Thorogood. 2003
5Ewing T., Michael. Social Marketing. New York. Routledge, 2010
6Charlz Fomburn, Reputation: realizing value from the corporate image. – Harvard Business School Press, 1996
7Philip Kotler. Ned Roberto Nancy Lee. Social marketing: Improving the quality of life. SAGE Publication, 2002
8Renata Schiavo, Health communication: from theory to practice. San Francisco. Jossey-Bass, 2007
9https://ascidailyfeeds.files.wordpress.com/2014/07/strategi… (skatīts 07.02.2020)
Papildus literatūra
1Clarke Caywood, The Handbook of Strategic Pulic Relations & Integrated Communications, 1997
2Dennis L., Wilcox, Phillip H.Ault, Warren K. Agee, Public Relations. Strategies and Tactics, 2005
3Donald E. Parente, Bruce G. Vanden Bergh, Arnold M. Barban, Advertising Campaign Strategy, 1997
4Don W. Stacks, Primer of Public Relations Research, 2002
5Dowling Grahame. Creating Corporate reputation. Oxford: University Press, 2001
6Merten Klaus, Einführung in die Kommunikationswissenschaft, Muenster, 1999
7Ronald D. Smith, Strategic Planning for Public Relations, 2005
Citi informācijas avoti
1Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine. Retrieved May 5, 2008
2https://www.prsa.org/aboutprsa/ethics/#.Vrcd0vl95D8 (skatīts 07.02.2016.)
3https://ethicsinpr.wikispaces.com/Professional+codes+of+eth… (skatīts 07.02.2016.)
4http://healthleadersmedia.com/supplemental/9798_browse.pdf ( skatīts 07.02.2016.)