Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Daiga Behmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.12.2017
Par studiju kursu
Kursa kods:VVDG_010LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Ekonomika; Ekonomikas teorijaMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības vadības docētāju grupa
Struktūrvienības vadītājs:Daiga Behmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, vvdgatrsu[pnkts]lv, vvdgatrsu[pnkts]lv, +371 67409855
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ekonomikas pamatzināšanas
Mērķis:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par veselības tehnoloģiju novērtēšanu un to nozīmi veselības aprūpes sistēmas resursu plānošanā un efektīvā izlietošanā. Kurss balstīts uz pierādījumiem balstītas medicīnas principiem un to realizāciju lēmumu pieņemšanā par veselības aprūpes resursu ieguldījumu. Kursa ietvaros studenti apgūs veselības tehnoloģiju novērtēšanas metodes, veiks praktisku tehnoloģiju klīnisko un ekonomisko novērtēšanu, apgūs rezultātu interpretāciju un analīzi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1VTN konceptuālie jautājumi, attīstības tendences un aktualitātesLekcijas1.00auditorija
2Ekonomiskās novērtēšanas metodesNodarbības1.00auditorija
3VT klīniskās efektivitātes novērtēšanaLekcijas1.00auditorija
4VT izmaksu analīze un novērtēšanaLekcijas1.00auditorija
5MetaanalīzeLekcijas1.00auditorija
6Ekonomiskās modelēšanaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Patstāvīga literatūras apguve • Informācijas apkopošana un analīze • Uzdevumu rezultātu un patstāvīgā darba rezultātu prezentācija
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktivitāte interaktīvo lekciju laikā 20% • Individuālo un grupu situāciju uzdevumu risināšana nodarbībās 30% • Individuālā darba sagatavošana un prezentācija 50%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Izprast veselības tehnoloģiju novērtēšanas principus un konceptuālos jautājumus • Izprast veselības tehnoloģiju novērtēšanas nozīmi, izaicinājumus un nākotnes perspektīvas • Apgūt veselības tehnoloģiju novērtēšanas metodes un to pielietojumu izmaksu efektīvas veselības sistēmas veidošanā • Formulēt sistēmisku un kritisku pieeju veselības tehnoloģiju novērtēšanā
Prasmes:• Izvēlēties un pielietot konkrētas novērtēšanas metodes • Veikt tehnoloģiju klīniskās efektivitātes novērtēšanu • Aprakstīt un izmērīt tehnoloģiju klīnisko rezultātu • Identificēt, izmērīt un novērtēt ar tehnoloģiju saistītās izmaksas • Veikt veselības tehnoloģiju salīdzinošo analīzi • Novērtēt veselības tehnoloģiju izmaksu efektivitāti un aprēķināt izmaksu efektivitātes pieauguma koeficientu
Kompetences:• Pamatot sistēmiskas pieejas nepieciešamību veselības tehnoloģiju novērtēšanā un tās nozīmi lēmumu pieņemšanā veselības aprūpē • Pamatot veselības tehnoloģiju nozīmību veselības aprūpes sistēmas efektivitātes paaugstināšanā • Pamatot konkrētu veselības ekonomikas metožu izvēli un pielietošanu • Kritiski novērtēt konkrētu veselības tehnoloģiju pielietošanas nepieciešamību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Drummond M. Methods for the Economic Evaluation of Health Care programmes, Oxford University Press. (2010)
2Guinness L., Wiseman V. Introduction to Health Economics (2nd edition), Open University Press (2011)
Papildus literatūra
1Hunink M, Glasziou P. et al. Decision Making in Health and Medicine. Cambridge, UK: Cambridge University Press (2001)
2Muir Gray J.A. Evidence based Healthcare (2nd edition), Churchill Livingstone, 2001