Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Aelita Vagale

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.11.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_258LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:PsiholoģijaMērķauditorija:Psiholoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aelita Vagale
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas40
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads specialitātē, psiholoģijas pamati.
Mērķis:
Teorētiski un praktiski apgūt pamatzināšanas par veselības uzvedību un motivāciju, to ietekmējošiem faktoriem,attīstīt saskarsmes prasmes komunikācijai ar pacientu, piederīgajiem un kolēģiem, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetenci veikt motivējošo interviju veselības uzvedības veicināšanai un pacienta veselības uzvedības un uztura paradumu maiņai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības uzvedība un motivācija , to ietekmējošie faktoriLekcijas1.00auditorija
2Saskarsmes jēdziens. Profesionālā saskarsme un tās atšķirības no ikdienas saskarsmes. Komunikācija veselības aprūpē.Komunikācijas barjeras. /pacientu motivēšana pārmaiņām, iespējas un grūtībasNodarbības2.00auditorija
3Klientu/pacientu motivēšana pārmaiņām, iespējas un grūtības. Temperaments un personības tips komunikācijā. Klientu motīvi.Lekcijas1.00auditorija
4Jaunākie pētījumi par komunikāciju veselības aprūpēNodarbības1.00auditorija
5Konsultēšanas mikroprasmju modelis .Aktīvās klausīšanās prasmes. Uzmanības, klausīšanās un darbības galvenās iemaņas. Atvērtie un slēgtie jautājumi.Lekcijas1.00auditorija
6Aktīvās klausīšanās prasmes. Kontakta dibināšana un uzturēšana ar pacientu Pacienta anamnēze un pacienta galveno problēmu formulēšana. Saruna. Kalgari – Kembridžas medicīniskās saskarsmes vadlīnijas.Nodarbības2.00auditorija
7Motivējošās intervijas pamatprincipi un pamatprasmes. Grupu konsultēšana. Grupas dinamika, grupas terapeitiskie faktoriLekcijas3.00auditorija
8Motivējošās intervijas prasmju treniņš- individuālā saskarsmē. Ārstniecības metožu izvēles un realizēšanas izskaidrošana pacientam vai piederīgajam. Rekomendāciju sniegšana profilaksei un ikdienas dzīves aktivitātēmNodarbības2.00auditorija
9Motivējošās intervijas prasmju terniņš- profesionālā saskarsme grupā. Ārstniecības metožu izvēles un realizēšanas izskaidrošana pacientam vai piederīgajam. Rekomendāciju sniegšana profilaksei un ikdienas dzīves aktivitātēmNodarbības2.00auditorija
10Konflikts, konflikta pazīmes, reaģēšanas veidi konfliktsituācijāsLekcijas1.00auditorija
11Konfliktu risināšanas stratēgijas profesionālā vidēNodarbības2.00auditorija
12Profesionālā izdegšana, izdegšanas profilakseLekcijas1.00auditorija
13Personības resursi profesionālās izdegšanas profilaksēNodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības uzvedība un motivācija , to ietekmējošie faktoriLekcijas1.00auditorija
2Saskarsmes jēdziens. Profesionālā saskarsme un tās atšķirības no ikdienas saskarsmes. Komunikācija veselības aprūpē.Komunikācijas barjeras. /pacientu motivēšana pārmaiņām, iespējas un grūtībasNodarbības2.00auditorija
3Klientu/pacientu motivēšana pārmaiņām, iespējas un grūtības. Temperaments un personības tips komunikācijā. Klientu motīvi.Lekcijas1.00auditorija
4Jaunākie pētījumi par komunikāciju veselības aprūpēNodarbības1.00auditorija
5Konsultēšanas mikroprasmju modelis .Aktīvās klausīšanās prasmes. Uzmanības, klausīšanās un darbības galvenās iemaņas. Atvērtie un slēgtie jautājumi.Lekcijas1.00auditorija
6Aktīvās klausīšanās prasmes. Kontakta dibināšana un uzturēšana ar pacientu Pacienta anamnēze un pacienta galveno problēmu formulēšana. Saruna. Kalgari – Kembridžas medicīniskās saskarsmes vadlīnijas.Nodarbības2.00auditorija
7Motivējošās intervijas pamatprincipi un pamatprasmes. Grupu konsultēšana. Grupas dinamika, grupas terapeitiskie faktoriLekcijas3.00auditorija
8Motivējošās intervijas prasmju treniņš- individuālā saskarsmē. Ārstniecības metožu izvēles un realizēšanas izskaidrošana pacientam vai piederīgajam. Rekomendāciju sniegšana profilaksei un ikdienas dzīves aktivitātēmNodarbības2.00auditorija
9Motivējošās intervijas prasmju terniņš- profesionālā saskarsme grupā. Ārstniecības metožu izvēles un realizēšanas izskaidrošana pacientam vai piederīgajam. Rekomendāciju sniegšana profilaksei un ikdienas dzīves aktivitātēmNodarbības2.00auditorija
10Konflikts, konflikta pazīmes, reaģēšanas veidi konfliktsituācijāsLekcijas1.00auditorija
11Konfliktu risināšanas stratēgijas profesionālā vidēNodarbības2.00auditorija
12Profesionālā izdegšana, izdegšanas profilakseLekcijas1.00auditorija
13Personības resursi profesionālās izdegšanas profilaksēNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Aktīva dalība praktiskajās nodarbībās, patstāvīga literatūras teorētisko avotu apgūšana. Motivējošās intervijas treniņš mācību grupas ietvaros pasniedzēja vadībā. Aktīva dalība nodarbībās- lomu spēlēs,situāciju analīzē un simulācijā, lā arī atgriezeniskajā saitē. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmatas ieraksts par galvenajām nodarbības tēmām Prasības: Kursa noslēgumā sadarbībā ar grupas biedru( grupas biedrs klienta lomā) patstāvīgi pēc dotā plāna veikt motivējošo interviju (45minūtes) kāda ieraduma/paraduma maiņai un saņemt atgriezeniskās saites lapu pēc dotā parauga, veikt rakstisku pašrefleksiju par MI procesu. Aizpildīta „Atgriezeniskās saites lapa” pēc dotā parauga. Aizpildīta „Pašrefleksijas lapa”pēc dotā parauga, izmantojot arī profesionālās izaugsmes dienasgrāmatas ierakstus.
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaites uzdevums: 1. Sadarbībā ar grupas biedru pārī veikta motivējošā intervija 45 minūšu garumā par kāda paraduma/ieraduma maiņu, izmantojot nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes. 3. Saņemta atgriezeniskā saite( „Atgriezeniskās saites lapa”) pēc dotā parauga no intervējamā. 4. Aizpildīta „Pašrefleksijas lapa” pēc dotā parauga par savām MI prasmēm. 4. Elektroniski noteiktajā datumā iesniegtas „Atgriezeniskās saites” un „Pašrefleksijas”lapas
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti definē veselības uzvedību, motivāciju un motivējošo interviju un tās pamatprincipus, formulē indikācijas motivējošai intervijai, apraksta līdzības un atšķirības motivējošai intervijai dažāda vecuma un personības tipu pacientiem grupā un individuāli. Izprot veselības uzvedības modeļus, izprot motivācijas un veselības uzvedības saistību. Raksturo darbu ar pacientiem grupā, grupas dinamiku un grupas terapeitiskos faktorus. Kritiski salīdizna individuāla un grupas darba priekšrocības un grūtības. Nosauc pamatprasmes, ka nepieciešamas veicot motivējošo interviju, tās fāzes un iespējamās grūtības un resursus katrā no tām. Raksturo un nosauc aktīvās klausīšanās prasmes, kā arī atšķirības ikdienas un profesionālajai saskarsmei. Nosauc konflikta pazīmes. Kritiski izvērtē profesionālās izdegšanas riskus un pazīmes.
Prasmes:Studenti integrē iegūtās zināšanas mācību grupas procesā, pasniedzēja klātbūtnē veicot strukturētu uzdevumu motivējošas intervijas un saskarsmes prasmju treniņā. Sākotnēji mācību uzdevumā demonstrē spēju pielietot motivējošas intervijas pamatprasmes individuāli un grupā.Izmanto motivējošās intervijas pamatprasmes, metodes un tehnikas strukturētā uzdevumā patstāvīgi. Analizē savas motivējošās intervijas pamatprasmes,veicot patstāvīgo darbu, par to aizpildot pašfrefleksijas lapu. Pielieto konflikta risināšanas parsmes strukturētā simulācijas uzdevumā mācību situācijā. Ar teorētiskām zināšanām pamato savu viedokli. Reflektē par saviem profesionālās izdegšanas riskiem, prot pielietot stresa mazināšanas un izdegšanas profilakses paņēmienus.
Kompetences:Izmanto saskarsmes prasmes un motivējošās intervijas pamatprasmes, metodes un tehnikas strukturētā uzdevumā patstāvīgi. Analizē savas motivējošās intervijas pamatprasmes,veicot patstāvigo darbu, par to aizpildot pašfrefleksijas lapu. Ar teorētiskām zinšānām pamato savu viedokli. Prot pamatot un diskutēt par iegūto zināšanu un prasmju pielietošanu profesionālā vidē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Furlong, Gary T.,&Mississauga, Ont.(2005). The conflict resolution toolbox:models&maps for analyzing, diagnosing, and resolving conflict). Canada:J.Wiley&Sons
2Mārtinsone, K., Sudraba, V. (Sast.). (2016). Veselības psiholoģija. Rīga: RSU. ( 2. nodaļa, 3.nodaļa, 4. nodaļa, 5.1.nodaļa)
3Miller, W.R., Rollnick, S.(2002). Motivational interviewing. New York,London: The Guilford press.
4Schumacher,J.A, Madson, M.A.(2014). Fundamentals of Motivational Interviewing: Tips and Strategies for Addressing Common Clinical Challenges., Oxford University Press Inc.
5Rosengren, D.B.(2017).Building Motivational Interviewing Skills: A Practitioner Workbook 2nd New edition. Guilford Publications
Papildus literatūra
1Bess, M.(2009). Motivating people to be physically active
2Mārtinsone, K.(2009). Darbs grupā: pamatjautājumu skice. No: Mākslas terapija teorija un prakse. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: Drukātava,346–365.lpp
3Mārtinsone, K., Milltuze, A. (red.). (2015). Psiholoģija(no 127.-214.lpp). Rīga: Zvaigzne ABC.
4Handbook of personality and health (2006) . Chichester, England.
5Omārova, S. (1996). Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga:Kamene
6Reņģe, V.(2000). Psiholoģija. Personības psiholoģija.Rīga: Zvaigzne ABC.
7Roadways to healthy living : a guide for effective stress management (2009). South Kingstown.
Citi informācijas avoti
1Journal of Personality and Social Psychology