Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Raimonds Osis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:VVDG_024LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Juridiskā zinātne; Valsts tiesībasMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Raimonds Osis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības vadības docētāju grupa
Struktūrvienības vadītājs:Daiga Behmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, vvdgatrsu[pnkts]lv, vvdgatrsu[pnkts]lv, +371 67409855
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību izpratnei nepieciešamas zināšanas veselības aprūpes organizācijā un vadībā. Darbam ar veselības aprūpes tiesību teorijas avotiem un pētniecības materiāliem nepieciešamas angļu valodas zināšanas.
Mērķis:
Studiju kursā tiek nodrošināta zināšanu apguve veselības aprūpes tiesību jomā un pilnveidotas studenta prasmes tiesību piemērošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads tiesībās. Normatīvo aktu hierarhijaLekcijas1.00auditorija
2Valsts un valsts pārvaldes juridiskā struktūraLekcijas1.00auditorija
3 CilvēktiesībasNodarbības1.00auditorija
4Cilvēktiesību tiesas prakseNodarbības1.00auditorija
5Administratīvās tiesības (t.sk. administratīvais process), to realizācija veselības aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
6Krimināltiesības un civiltiesībasLekcijas1.00auditorija
7 Darba tiesības. Atalgojuma sistēma veselības aprūpes jomāNodarbības1.00auditorija
8Pacientu tiesības. Pacientu tiesību likums.Lekcijas1.00auditorija
9Pacientu tiesību attīstība un nākotnes perspektīvasNodarbības1.00auditorija
10Veselības aprūpes jomu regulējošie speciālie normatīvie aktiNodarbības1.00auditorija
11Veselības nozares pārvaldība un uzraudzība. SankcijasLekcijas1.00auditorija
12Ārstniecības riska fonds.Lekcijas1.00auditorija
13Pārrobežu veselības aprūpeNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Darbs ar literatūru, normatīvajiem aktiem • Informācijas apkopošana un analīze • Uzdevumu rezultātu un patstāvīgā darba rezultātu prezentācija
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktivitāte interaktīvo lekciju laikā 20% • Situāciju uzdevumu risināšana nodarbībās 20% • Referāta zinātniskā kvalitāte 30% • Rakstisks eksāmens 30%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Zināt un izprast veselības aprūpes vietu un lomu tiesību sistēmā. • Zināt veselības aprūpes un pacientu tiesību principus un to piemērošanas prasības veselības aprūpes iestādēs. • Zināt tiesību aktos ietvertos nosacījumus veselības aprūpes iestādes darbam • Zināt veselības aprūpes personu pienākumus un tiesības. • Zināt veselības aprūpes pakalpojumu kontroles kārtību. • Zināt veselības aprūpes iestāžu un personu atbildības nosacījumus un atbildības piemērošanas kārtību.
Prasmes:• Atlasīt, izpētīt un analizēt tiesību aktus. • Analizēt praktisku veselības aprūpes gadījumu tiesisko komponenti. • Atlasīt, apkopot un analizēt tiesību pētnieciskos materiālus. • Sagatavot un izstrādāt akadēmisku referātu par konkrētu aktuālu tiesību gadījumu. • Sagatavot un prezentēt veselības aprūpes tiesību gadījumu
Kompetences:• Veselības aprūpes tiesību pamatprincipu pārzināšana un spēja tos piemērot praktiskos gadījumos. • Veselības aprūpes vadības personālam nepieciešamo tiesību aktu pārzināšana un spēja tos piemērot praksē. • Pētniecības kompetences – tiesību avotu, zinātnisku materiālu atlase un analīze. • Akadēmiskā rakstīšana un argumentācija. • Spēja prezentēt, pamatot un aizstāvēt viedokli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Autoru kolektīvs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2011.
2Vītiņš V. „Vispārējs tiesību apskats”, Rīga, 1993.
3J. Jelāgins. Normatīvie akti un to hierarhija. - Latvijas Vēstnesis, 1998. Nr. 25.
4Jautrīte Briede un autoru kolektīvs. Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi un administratīvais process iestādē. Rīga, Tiesu Namu aģentūra, 2003.
5Autoru kolektīvs. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Rīga, SIA „Izglītības soļi”, 2000.
Papildus literatūra
1Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā - Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu. Latvijas Vēstnesis, 205 (4191), 30.12.2009.
2Pacientu tiesību likums. Latvijas Vēstnesis, 205 (4191), 30.12.2009.
3Ārstniecības likums. Latvijas Vēstnesis, 167/168 (882/883), 01.07.1997., "Ziņotājs", 15, 07.08.1997.
4Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumi Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”.
5Pasaules Veselības organizācijas “Deklarācija par pacienta tiesību veicināšanu Eiropā” un citi avoti.
6Lisa V. Brock and Anna Mastroianni. Clinical Ethics and Law. University of Washington, 2013.
7Tiešsaite:https://depts.washington.edu/bioethx/topics/law.html Laurence Knott. Medical Ethics. PatientPlus, 2015. Tiešsaite: http://patient.info/doctor/medical-ethics